Posted on

Определяне и назначаване на Орган по БЗР

Определяне на Орган по БЗР.

Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Чл. 24. (1) (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2005 г.) За организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, работодателят в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или създава специализирана служба.

Според НАРЕДБА № 3 ОТ 27 ЮЛИ 1998 г. ЗА ФУНКЦИИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА И НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЛУЖБИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТАТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ РИСКОВЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ТЕЗИ РИСКОВЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 102 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) С тази наредба се определят функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, наричани по-нататък „органи за безопасност и здраве при работа“.

Според същата тази наредба , чл.2 (ал.2) гласи, че в зависимост от вида и характера на упражняваните дейности, броя на работниците, условията на труд и рисковите фактори работодателят може сам да определи какъв да бъде Органът по безопасност и здраве при работа.

Как се определя орган по БЗР ?

  1. Функциите на Орган по безопасност и здраве при работа могат да бъдат възложени на длъжностно лице като допълнителна работа. Това става, като лицето подпише втори трудов договор (съгласно Кодекса на труда,чл.110) или заповед от работодателя, за това,че лицето ще съвместява две длъжности. При такива обстоятелства, задължение на работодателя е да определи минималното необходимо време за изпълнение на възложените му задачи.
  2. Чрез  сключване на  договор от страна на работодателя с други юридически или физически лица съгласно чл. 24, ал. 3 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд , обхватът на функциите и задачите, които ще бъдат изпълнявани, се определят с договор.
  3. Работодателя може да назначи няколко лица, с които да изгради специализирана служба или само едно лице, което да изпълнява функциите на Орган по безопасност и здраве.
  4. Когато работодателят изпълнява сам функциите на Орган по безопасност и здраве при работа, той попълва писмен документ. Този документ му дава правото да изпълнява функциите на Орган по БЗР.

 

Какъв е кода и точното наименование на длъжността „Орган по БЗР“ по Националната класификация на професиите и длъжностите ?

В Националната класификация на професиите и длъжностите, са посочени три позиции, които са във връзка с изпълнението на по безопасни и здравословни условия на труд.

Първата длъжност е Ръководител, здравословни и безопасни условия на труд –  с код в НКПД 12126007

Този тип длъжност спада към клас 1 „ръководители“ .  За заемането на този тип длъжност, минималното образование, което трябва да притежава лицето е степен „бакалавър“.

Задачите на ръководителя се състоят в това да планира, управлява, координира и да дава оценка на дейността в предприятието като цяло. Ръководителите имат и задачи свързани с формулирането и преразглеждането на политики и правила вътре във фирмата.

Следващата длъжност, свързана с изпълнението на безопасни и здравословни условия на труд е „ Експерт здравословни и безопасни условия на работа“. Кодът на длъжността по НКПД е 22636005.

Този тип длъжност спада към клас 2 „специалисти“, като за заемането на длъжността се изисква минимална степен на образование – „бакалавър“.

Задачите на специалистите включват провеждане на изследвания и анализиране на резултатите от тях, разработване на теории и концепции, провеждане на обучения и др. Понякога те извършват и контрол на работещи.

Третата длъжност, която е във връзка с изпълнението на по безопасни и здравословни условия на труд – това е „Инспектор, здраве и безопасност при работа“ . Тази длъжност спада към клас 3 ,,Техници и приложни специалисти“. Кодът й в Националната класификация на професиите е 32573002. А минималното изисквано образование е „средно“.

Задълженията на тези лица, включват извършване на проверки на работните места, във връзка с това дали са осигурени безопасни условия на труд; извършване на проверки на помещения за производство, места за съхраняване на продукти и дали осигурените условия са съгласно наредби  и закони; консултиране на работодатели и техните подчинени относно въвеждането на правилници и разпоредби, които са във връзка с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и др.