Курс Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

1200,00 лв.

Центърът за професионално обучение към ЗБУТ Академи (ЦПО към „Изоблок“ ЕООД), притежава лицензия от НАПОО (Националната агенция за професионално образование и обучение) да провежда професионални обучения по професия: 

Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

Специалности:

  • Топлоенергетика
  • Ядрена енергетика
  • Хидроенергетика
  • Газова техника
  • Възобновяеми енергийни източници
  • Топлотехника

НАПОО е държавен орган към Министерския съвет на Република България за лицензиране на дейности в системата на професионалното обучение, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

Преди да пристъпите към плащане на поръчката е необходимо да се свържете с нас, за да уточним имаме ли стартиращи групи или обучението ще бъде в индивидуална форма. Параматерите на обученията за придобиване на професионална квалификация, част от професия и правоспособност са специфични и е необходимо подготовка на пакет документи, преди стартирането на курса.

Вариант 1

Обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации със Свидетелство за професионална квалификация:

Професията Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации е за придобиване на втора степен на професионална квалификацияи при завършване на пълния курс на обучение, обучаемия ще получи Свидетелство за професионална квалификация.


Параметри на обучението:

Хорариум на обучението – 660 учебни часа

Срок на обучението – максимум 11 месеца

Теория – дистанционна форма, дневна или вечерна

Практика – дневна или вечерна, с опция за провежане в реална работна среда, на работното място или в база на ЦПО.

 


Вариант 2

Обучение за придобиване на част от професия Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации със Удостоверение за професионално обучение:


Има възможност, обучението да е за част от професия и да се провеждат само основните Модули по Учебен план на ЦПО или според нуждите на обучаемия:

Параметри на обучението:

Хорариум на обучението – по заявка

Срок на обучението – от 1 седмица до 5 месеца

Теория – дистанционна форма, дневна или вечерна

Практика – дневна или вечерна, с опция за провежане в реална работна среда, на работното място или в база на ЦПО.


Обърнете внимание – ИЗИСКВА СЕ ПРАВОСПОСОБНОСТ :

За упражняващия професията „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“ с придобита втора степен на професионална квалификация в зависимост от специалността се изискват следните свидетелства за правоспособност:

– сертификат за работа с флуорирани парникови газове, необходим при извършване на дейности по експлоатация на съоръжения, съдържащи хладилни агенти, в съответствие с изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове, приета с ПМС № 336 от 2008 г. (ДВ, бр. 3 от 2009 г.);

– свидетелство за правоспособност по заваряване:
заварчик на ъглови шевове – Е2 и Е3, и заварчик на листов материал – G2;
• спойчик на медни тръби с твърд припой в съответствие с Наредба № 7 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 100 от 2002 г.), и Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, приета с ПМС № 171 от 2004 г. (ДВ, бр. 67 от 2004 г.), в сила от 19.08.2008 г.;

– свидетелство за правоспособност:
машинист на котли с високо налягане – II или I степен;
• машинист на енергийни котли;
• оператор на енергиен блок в съответствие с Наредба № 2 от 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика (ДВ, бр. 9 от 2001г.), и Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, приета с ПМС № 164 от 2008 г. (ДВ, бр. 64 от 2008 г.).


Изисквания към обучаемите:

За придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията Монтьор на транспортна техника входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, завършен клас от средното образование или завършено средно образование – при срок на обучението 1 година (рамкова програма Б), или завършено основно образование – при срок на обучението 4 години (рамкова програма В).

Обучение и задължения по време на работа:

Работата на монтьора включва дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия, и изисква познаване на организацията на труда, на използваните материали и инструменти, предназначението на крайния продукт и технологията на производствения процес. Монтьорът изработва елементи на инсталации и съоръжения, сглобява и разглобява съоръжения от готови възли, извършва монтаж и демонтаж на съоръжения, инсталации и мрежи, участва при тестване на съоръжения и инсталации и извършва профилактика (поддържане и ремонт) на съоръжения и инсталации, като ползва необходимите машини, инструменти и подемно-транспортна техника. Работи с техническа документация и приложен софтуер. Спазва правилата за пожарна и аварийна безопасност и опазва околната среда. Монтьорът работи в среда, характеризираща се с високи или ниски температури, шум и вибрации, опасни газове и работни вещества, включително при условия на потенциална опасност от аварийни ситуации.

Монтьорът, работещ като оператор на машини и съоръжения, наблюдава на място производствените процеси и съоръжения на 8- или 12-часови смени. Той носи отговорност за качеството на своята работа, за опазването на предметите и средствата на труда, на фирмената тайна и поверителната информация, осигурява безопасност за себе си и за другите, опазва околната среда. В някои случаи се включват и задачи по контрол на други работници.

Обикновено работи в екип, за което се изискват дисциплинираност, търпение, упоритост, отговорност, самоконтрол, коректност и лоялност. От него се изисква да има готовност за кариерно развитие и повишаване на квалификацията, умения за пренагласа, способност за откриване и разпознаване на специфични сигнали в трудовата дейност, концентрация на вниманието и наблюдателност.

Монтьорът на енергийни съоръжения и инсталации работи със суровини и материали (конструкционни, топло- и хидроизолационни, антикорозионни, уплътняващи, смазващи и миещи вещества, хладилни агенти, студоносители и горива); техническа документация (специализирана справочна и каталожна литература, конструктивна документация, компютър, приложен софтуер, професионална библиотека); основни и специализирани инструменти, стендове, машини, приспособления, измервателна апаратура и съоръжения; лични предпазни средства и работно облекло.

Професионално ориентиране:

Монтьорът на енергийни съоръжения и инсталации може да работи в държавни, общински, акционерни и еднолични дружества с предмет на дейност eлектро- и топлопроизводство, битово газифициране, отопление, климатизация, вентилация и хладилна техника, използващи конвенционални и възобновяеми енергийни източници.

Придобилите втора степен на квалификация по професията „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“ могат да постъпват на работа на длъжности (професии) 7124-2006 Работник, изолация на хладилни и климатични инсталации, 7124-2007 Работник, ремонт на топлинна изолация, 7233-2004 Котляр, ремонт на енергийни агрегати и съоръжения, 7233-2009 Механик, промишлено оборудване, 7233-2011 Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване, 7233-2029 Монтьор, хидроенергийно оборудване, 7233-2030 Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване, 3131-3021 Оператор, слънчева електроцентрала, 3131-3020 Оператор, парогенератор (производство на електроенергия), 3131-3025 Оператор, хидроелектроцентрала, както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“, могат да заемат длъжности 3115 „Машинни техници“ в случаите, когато фирмата предоставя възможности на лицата да повишават квалификацията си.

Преди да пристъпите към плащане на поръчката е необходимо да се свържете с нас, за да уточним имаме ли стартиращи групи или обучението ще бъде в индивидуална форма.

Параматерите на обученията за придобиване на професионална квалификация, част от професия и правоспособност са специфични и е необходимо подготовка на пакет документи, преди стартирането на курса.

тел. 02 / 43 73 887

тел. 0882 887 346

office@zbut-academy.bg

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.