Курс за правоспособност по работа с подвижни работни площадки

450,00 лв.

Курс за правоспособност по работа с подвижни работни площадки

съгласно Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика.

Обучението на лица, желаещи да придобият правоспособност за работа с подвижни работни площадки, се извършва в центрове за професионално обучение с лицензия от НАПОО (Националната агенция за професионално образование и обучение) и с учебни планове одобрени от ГД ИДТН (Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“).

ИДТН организира вписването на лица, кандидатстващи за вписване в регистъра на ДАМТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност и издаването на удостоверения за вписване в регистъра, както и заличаването на лицата от регистъра и обезсилването на издадените им удостоверения. Освен това съгласува учебните програми и планове за обучение на учебните центрове за провежането на курсове за придобиване на правоспособност за обслужване на съоръжения с повишена опасност. ИДТН разрешава провеждането на курсовете и издава документите за правоспособност чрез съответното ЦПО, провело обучението.

НАПОО е държавен орган към Министерския съвет на Република България за лицензиране на дейности в системата на професионалното образование и обучение, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.


Център за професионално обучение към ЗБУТ Академи (ЦПО към „Изоблок“ ЕООД), притежава лицензия от НАПОО  и актуални Учебни програми и планове към ИДТН за провеждане на правоспособност за работа с подвижни работни площадки.

Преди да пристъпите към плащане на поръчката е необходимо да се свържете с нас, за да уточним имаме ли стартиращи групи или обучението ще бъде в индивидуална форма. Параматерите на обученията за придобиване на професионална квалификация, част от професия и правоспособност са специфични и е необходимо подготовка на пакет документи, преди стартирането на курса.

 

За да има право да управлява подемно-транспортна техника, лицето, придобило втора степен на професионална квалификация по професията „Монтьор на подемно-транспортна техника“, трябва да получи правоспособност при условията на Наредба № 1 от 2002г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки.

Подвижните работни площадки mмогат да се управляват само от лица, които са придобили или на които е призната правоспособност за упражняване на професията машинист на подвижни работни площадки по реда на тази наредба.

Обучаемите могат да получат Удостоверение за професионално обучение по част от професия Монтьор на подемно-транспортна техника, заедно със Свидетелство за правоспособност Машинист на подвижна работна площадка, или само Свидетелството за правоспособност. Това трябва да се уточни при организацията на обучението.

 с опция за получване на :

Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ (ГД „ИДТН“) на Държавната агенция за метрология и технически надзор (ДАМТН) издава свидетелства за придобита правоспособност за машинисти на кранове и машинисти на подвижни работни площадки на лица:

  • Минимум основно образование;
  • Навършили 18 години;
  • Физически и психически здрави, което се удостоверява с медицинско свидетелство, съдържащо заключение, че лицата са здрави и годни за упражняване на професията;
  • Трябва да притежават правоспособност за управление на моторно превозно средство или багер – съответно за упражняване на професиите машинист на портални кранове или машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита;
  • Трябва да положат успешно изпити по теория и практика на професията към ЦПО.

Правоспособните лица са длъжни да носят свидетелствата си за правоспособност по време на работа с товароподемните кранове или подвижните работни площадки.

icon-graduation-cap

Параметри на обучението за придобиване на правоспособност :

 Обучението в курсовете за правоспособност се провежда по следните учебни дисциплини:

1. теория на професията, включваща знания за устройството, безопасната експлоатация, ремонта, управлението и обслужването на товароподемните кранове или подвижните работни площадки, организация на техническия надзор и изисквания за безопасни и здравословни условия на труд;
2. практика по професията, включваща:
а) учебна практика;
б) практика по управление на крана.

Преди да пристъпите към плащане на поръчката е необходимо да се свържете с нас, за да уточним имаме ли стартиращи групи или обучението ще бъде в индивидуална форма.

Параматерите на обученията за придобиване на професионална квалификация, част от професия и правоспособност са специфични и е необходимо подготовка на пакет документи, преди стартирането на курса.

тел. 02 / 43 73 887

тел. 0882 887 346

office@zbut-academy.bg

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.