Posted on

Вписване в централния професионален регистър на строителя

Правилник за вписване в централния професионален регистър на строителя

Успешно вписване в списъка на строителя ЦПРС

Правилникът, по който в момента работи процедурата по вписване в централния професионален регистър на строителя, е в сила от 01.01.2018г. С най-общи думи това са както следва:
Първа група – строежи от т.нар. високо строителство – жилищни, обществени и промишлени сгради, заедно с прилежащата към тях инфраструктура, съоръжения и мрежи.
Втора група – строежи с транспортна инфраструктура.
Трета група – строежи с енергийна инфраструктура.
Четвърта група – сгради, които подпомагат благоустройството, опазването на околната среда и хидротехниката.
При първоначалното си вписване всяка фирма се категоризира в една от тези групи. В случай на промяна на статута на строежа, той преминава по специални процедура в друга група, която съответства на вида му към момента. Самите категории по силата на правилника на камарата се разделят на няколко подкатегории.
Кандидатстването и вписването в професионалния регистър на строителя се осъществява само, ако фирмата покрива всички критерии, които са определени предварително от камарата на строителите в България. На първо място е липсата на данъчни задължения и такива по осигуровки, както и всички лихви, някога начислявани към тях. На следващо място фирмата, която кандидатства за вписване в централен професионален регистър на строителя, не трябва да е обявена в несъстоятелност или да е влязла в процедура по обявяване.

Вписване в ЦПРС

Строителството в България е отрасъл със стабилни позиции в икономиката и с дългогодишна история на браншовите организации. Макар и в различна от сегашните форми, идеите за сдружения на строителите датират още от началото на двадесети век. Традициите на организиран отрасъл, в който всички фирми се подчиняват на едни и същи правила в интерес на работата, в днешно време намират израз в поддържането на централен професионален регистър на строителя. Вписването в него е гаранция за покриване на всички изисквания и за качество на работата, както и за разрешение да се строи на територията на Република България.

Орган за създаване и контрол на регистъра на строителите

Основен орган на създаване, ръководене и поддръжка на регистъра на територията на страната по силата на закона е Камарата на строителите в България. Камарата има управителен съвет, който приема правилник, приложим за всички фирми на територията на държавата. Строителните фирми по силата на този правилник, вписани в професионалния регистър на строителя, се разделят на няколко групи. Към момента е позволено членове на камарата и регистъра да бъдат такива, които спадат в определенията от първа до четвърта група. Категоризацията е направено съгласно чл.137 ал.1 от Закона за устройство на територията.

Изисквания за вписване в ЦПРС

Вписване в централния професионален регистър на строителя към камарата на строителите в БългарияСледващите изисквания са насочени към квалификацията на персонала и оборудването. Компанията трябва да има нужното такова за дейността, която твърди, че ще изпълнява, то да е съответно проверено и технически изправно за започване на работа. Особено строги и подробни са изискванията към квалификацията на персонала, както и за условията за безопасност. Всеки, работещ във фирмата, която се регистрира в професионалния регистър на строителите и камарата, трябва да има трудов договор. Задължително фирмата наема на първо място лице по контрол на качеството и съответствие на вложените материали. Следва техническото ръководство на строежа и длъжностно лице или лица, следящи за спазването на здравословни и безопасни условия на труда. Всяко едно от гореспоменатите лица задължително преминава съответни професионални курсове и представя сертификат за завършен такъв. Груповата застраховка при злополука също е основно изискване.
След като една строителна фирма бъде успешно вписана под съответната категория, тя може успешно да развива бизнеса си в България. Без значение колко активи проекти имате, участието на компанията на пазара и търгове от всякакъв характер е невъзможно без . На практика законодателството в България е такова, че извън браншовите организация една строителна компания все едно не съществува.

 

Промяна в статута и обновяване на информацията в регистъра на строителя

Като всяка сериозна камара, така и тази на строителите в България изисква информация за всяка промяна в статута на строителната фирма и нуждата от преминаването й от една в друга група от категоризацията. Това се случва чрез подаване на заявление в не повече от четиринадесет дневен срок от настъпване на промяната.
Макар и да изглежда доста строго контролирано, всичко това стимулира качеството на работа и просперитетът на бизнеса. В индустрия, която засяга хиляди животи с продукта си с години напред, нещата не могат да бъдат оставено на случайността. Безценни са и контактите, които едно такова членство създава.
Между всички други отговорности са годишната такса на всяка фирма, вписана в професионалния регистър, както и подаване на годишен отчет за финансовото състояние на компанията не по-късно от тридесети юни на следващата година.