Курс за Длъжностно лице по здравословни и безопасни условия на труд

80,00 лв.

курс длъжностно лице збут

Как да се запиша?

Веднага щом заплатите направената поръчка за Длъжностно лице по безопасност и здраве получавате :

  • достъп до платформата за дистанционно обучение на ЗБУТ Академи!
  • възможност за явяване на електронен (он-лайн) тест!
  • експресно получаване на документа за завършен курс по ЗБУТ в електронен вариант(след решаване на онлайн тест), и изпращане на оригинала в същия работен ден!

Видео:


онлайн курс длъжностно лице бзр в збут академи

Защо да се запишете в ЗБУТ Академи?

 

длъжностно лице збут дистанционно обучение към збут академи збут академи онлайн курс длъжностно лице збут бзр дистанционно обучение длъжностно лице збут онлайн збут академи дистанционен курс длъжностно лице бзр
Получавате Удостоверение в същия работен ден, в който е решен успешно теста за приключване на курса Личен консултант по ЗБУТ, който ще отговори на Вашите въпроси Дистанционно обучение – 24 часа, 7 дни в седмицата, без значение къде се намирате, изисква се само Интернет Достъп до всички преминати обучения, издадени Удостоверения и фактури

 

Кой задължително трябва да премине обучение за Длъжностно лице по ЗБУТ?

През курс за Длъжностно лице трябва да преминат:сертификат и удостоверение за дистанционен курс длъжностно лице збут в збут академи

  • Всички членове на Комитети или Групи по условия на труд (КУТ / ГУТ).
  • Служителите (или самия работодател), които ще изпълняват дейностите по безопасност и здраве.
  • Всички, които са назначени и изпълняват функциите на Длъжностно лице по ЗБУТ или са ОБЗР.

Каква е разликата между Длъжностно лице и Орган по безопасност и здраве?

Наредба № 3 гласи – в зависимост от вида и характера на упражняваните дейности, броя на работниците, условията на труд и рисковите фактори работодателят създава органи за безопасност и здраве при работа, като назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или изгражда специализирана служба.

Т.е. работодателя преценява дали ще има едно Длъжностно лице по ЗБУТ

или ОБЗР от няколко длъжностни лица.

длъжностно лице збут - збут академи

Обърнете внимание:

– Удостоверение за завършен курс ще трябва да представите при проверка от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, без значение от предмета на дейност на фирмата, ако е с персонал над 5 служителя.

 – При участие в конкурси, търгове и други, също е възможно да поискат Удостоверенията на лицата, които ще отговарят за ЗБУТ във фирмата / предприятието.

збут курсове към збут академи длъжностно лице бзр

Обучението за Длъжностно лице по ЗБУТ е задължително съгласно:

НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г.
за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по 
правилата за осигуряване на ЗБУТ

Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., 
попр. бр. 4 от 15.01.2010 г., изм., бр. 25 от 30.03.2010 г.

Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност 
и здраве при работа и се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или 
се провежда обучение, съгласно чл. 2, ал. 1 и 2 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
Чл. 2. (1) Работодателят осигурява на всеки работещ подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и 
здраве при работа в съответствие със спецификата на професията/извършваната дейност и на работното място, 
като отчита възможните опасности и резултатите от оценката на риска на съответното работно място.
(2) Работодателят писмено определя:
1. видовете обучения и инструктажи;
2. лицата, които ще бъдат обучавани и/или инструктирани;
3. програма за провеждане на обучението и/или инструктажа;
4. лицата, които ще провеждат обучението и/или инструктажа.
Чл. 3. Работодателят не допуска до работа работник и служител, който не притежава необходимите знания и 
умения и/или не е инструктиран по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Чл. 4. Обучението и инструктажът по безопасност и здраве при работа се провеждат в работно време, като 
всички разходи са за сметка на работодателя.

Раздел II
Обучение по безопасност и здраве при работа
Чл. 5. Обучението по безопасност и здраве при работа има за цел:
1. усвояване на методите, формите и средствата за осъществяване на дейността по безопасност и здраве при работа;
2. усвояване на основните законови и подзаконови нормативни изисквания, нормите, правилата и мерките за 
безопасен и здравословен труд;
3. поддържане на необходимото ниво на знания и умения по безопасност и здраве при работа на работещите 
през целия период на трудовата им дейност 
в съответствие с изискванията на съответната професия.
Чл. 6. (1) Обучение по безопасност и здраве при работа се провежда на:
1. длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
2. длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
3. лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
4. членовете на комитета/групата по условия на труд;
5. работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини 
и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа;
6. работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот.
(2) С колективен трудов договор могат да се определят и други работници и служители, на които да се провежда 
обучение по безопасност и здраве при работа.
Закон за здравословни и безопасни условия на труд
Обн., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г.; изм. и доп. ДВ. бр.97 от 5 Декември 2017г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) 
(1) С този закон се уреждат правата и задълженията 
на държавата, работодателите, работещите, представителите на работещите по безопасност и здраве при работа, 
на лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие, и на други организации и юридически лица 
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Глава трета
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г.) За организиране на изпълнението на дейности, свързани 
със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, работодателят в зависимост от 
обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск назначава или определя 
едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или създава специализирана служба.
(2) Функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби по ал. 1 се определят с наредба 
на Министъра на труда и социалната политика. На нейна основа работодателят регламентира функциите и 
задачите им съобразно конкретните условия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., доп., бр. 76 от 2005 г.) По преценка на работодателя извършването 
на дейностите по ал. 1 могат да се възлагат с договор на други юридически и физически лица или да се 
извършват от самия него в случаите, когато той е физическо лице.
(4) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) Когато работодателят възлага извършването на дейностите по ал. 1 
на други юридически или физически лица, той е длъжен да им предостави информацията по чл. 19, ал. 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) Работодателят осигурява на лицата по ал. 1, както и на представителите 
на работещите по безопасност и здраве при работа, достъп до:
1.оценката на риска и мерките за защита, посочени в чл. 16, ал. 1, т. 1 и 2;
2.информацията, свързана с дейностите по чл. 23;
3.информацията, получена в резултат на осъществяване на мерки за защита и превенция;
4.информацията, получена от констатациите и предписанията на контролните органи в областта на БЗР.						  
Закон за здравословни и безопасни условия на труд
Обн., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г.; изм. и доп. ДВ. бр.97 от 5 Декември 2017г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) 
(1) С този закон се уреждат правата и задълженията 
на държавата, работодателите, работещите, представителите на работещите по безопасност и здраве при работа,
на лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие, и на други организации и юридически лица 
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Глава трета
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Чл. 26. (1) Работодателят е длъжен да се консултира с работещите или с техни представители и организации, 
като създава възможност те да участват при: 
1. обсъждането и приемането на всички мерки, които се отнасят до здравето и безопасността на работещите; 
2. определянето на работещи, които ще извършват дейности по осигуряването на здравословни и безопасни 
условия на труд, първа помощ, борбата с пожарите и евакуацията на работещите; 
3. планирането и организацията на обучението на работещите по здравословните и безопасни условия на труд. 
(2) Работодателят е длъжен да осигури: 
1. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., бр. 48 от 2006 г., изм., бр. 40 от 2007 г.) на всеки работещ, включително на 
работещите по срочно правоотношение или при условията на временна заетост по чл. 14, ал. 1, както и на 
работещите на смени и полагащите нощен труд, подходящо обучение и инструктаж по безопасност и здраве 
при работа в съответствие със спецификата на индивидуалното му работно място и на професията при: 
а) постъпване на работа; 
б) преместване на друга работа или промяна на работата; 
в) въвеждане на ново или при промяна на работно оборудване и технология; 
2. всички разходи за провеждане на обучението, което се осъществява в работно време. 
(3) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) Обучението и инструктажите по ал. 2, т. 1 се провеждат периодично, 
като се отчитат новите или променените рискове.
Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби 
в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните
 рискове и превенция на тези рискове
Обн., ДВ, бр. 91 от 5.08.1998 г., изм., бр. 102 от 22.12.2009г., в сила от 1.01.2010г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 Чл. 2. 
(1) Органите за безопасност и здраве при работа подпомагат работодателя при изпълнение на задълженията му 
за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.
(2) В зависимост от вида и характера на упражняваните дейности, броя на работниците, условията на труд и 
рисковите фактори работодателят създава органи за безопасност и здраве при
работа, като назначава или определя едно или повече длъжностни лица с 
подходящо образование и квалификация или изгражда специализирана служба.

3) Когато работодателят възложи функциите на орган за безопасност и здраве 
при работа като допълнително задължение на длъжностно лице, той определя
 и минималното необходимо време за изпълнение на възложените му задачи.
Чл. 3. Органите за безопасност и здраве при работа, назначени или определени
от работодателя, трябва да са специалисти с подходящо образование и квалификация, съобразно характера на дейността, да притежават необходимата
теоретична и практическа подготовка, приложими в предприятието, 
и да отговарят на изискванията, определени в други нормативни актове.

длъжностно лице здравословни и безопасни условия на труд

Всяка година ТРЯБВА да актуализирате знанията за Длъжностно лице по ЗБУТ, с оглед на минималните изисквания за периодичност на обученията по БЗР, съгласно чл. 7, ал. 5 от Наредба № РД-07-2

първоначално и ежегодишно - веднъж на 1 година
не по-рядко от веднъж на 2 години и продължителност не по-малка от 6 учебни часа
не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа
не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа
ако се изисква правоспособност за работа - съгласно изискванията на съответните нормативни актове - препоръчваме венъж на 1 година
съгласно изискванията на съответните нормативни актове - препоръчваме венъж на 1 година

 

длъжностно лице збут онлайн курс

 

Защо обучението по ЗБУТ е важно за Вас и Вашата фирма?

Превенцията на риска и опазването на здравето на работниците в едно предприятие е от основна важност.

Здравословните и безопасни условия на труд ще осигурят на всеки работодател спокойствие от правна и административна гледна точка, спестяване на средства, намаляване на трудовите злополуки и последващите разходи за тях. Службите по трудова медицина много често включват в услугите си обучение по ЗБУТ. Проверете дали имате необходимите обучения и Удостоверения към тях, за да сте изрядни. Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. и Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) изисква служителите , които отговарят за безопасността и здравето по време на работа, да са преминали необходимите ежегодишни обучения, за това следете за тяхната навременна актуализация.

Ако сте наши клиенти, ние ще се грижим и за това!

онлайн курс дистанционно длъжностно лице збут - збут академиНие от центъра за обучение към ЗБУТ Академи, даваме възможност на длъжностните лица по безопасност и здраве, да се обучат без това да пречи на изпълняването на служебните им задължения, и дава реален шанс, при съвестно преминаване на курса, да получат необходимите знания за опазване здравето на работниците и спазване на нормативните изисквания. Това става благодарение на нашия екип и интуитивната ни платформа за дистанционно обучение по ЗБУТ, до която служителите имат достъп 24 часа в денонощитето и могат да получат Удостоверение по безопасност и здраве, експресно след покриване на он-лайн теста.

Дистанционното обучение включва видео-уроци, електронни учебни материали, полезни приложения и анализи на наредбите и законите, чрез които длъжностното лице по безопасност и здраве да получи ефикасна подготовка за осигуряване на БЗР. Те са достъпни при наличие на интернет.

Курса няма ограничение за място и време – необходимо е само достъп до интернет!

Ако длъжностните лица, отговарящи за безопасността и здравето при работа, са обучени реално, наясно са с рисковете, наредбите и процедурите, и  ако изпълняват своите задължения отговорно, то мерките по опазване на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) на цялото предприятие  ще бъдат по-ефективни и работодателите ще са изрядни при проверка от контролните органи, като Инспекция по труда и одити при участия в държавни поръчки и търгове.


Ако имате въпроси относно стартирането на курса Длъжностно лице по ЗБУТ,

свържете се с нас: 

обадете ни се - збут академи пишете ни - збут академи - онлайн курсове експресно обслужване - збут академи

тел. 02 / 43 73 887

тел. 0882 887 346

office@zbut-academy.bg