Курс Монтажник на ВиК мрежи

1200,00 лв.

Център за професионално обучение към ЗБУТ Академи (ЦПО към „Изоблок“ ЕООД), притежава лицензия от НАПОО (Националната агенция за професионално образование и обучение) да провеждапрофесионални обучения по професия

Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи

Специалност – Вътрешни ВиК мрежи и Външни ВиК мрежи

НАПОО е държавен орган към МС на Република България за лицензиране на дейности в системата на професионалното образование и обучение, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

Преди да пристъпите към плащане на поръчката е необходимо да се свържете с нас, за да уточним имаме ли стартиращи групи или обучението ще бъде в индивидуална форма. Параматерите на обученията за придобиване на професионална квалификация, част от професия и правоспособност са специфични и е необходимо подготовка на пакет документи, преди стартирането на курса.

Вариант 1

Обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи със Свидетелство за професионална квалификация:

Професията Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи е за придобиване на втора степен на професионална квалификация и при завършване на пълния курс на обучение, обучаемия ще получи Свидетелство за професионална квалификация.


Параметри на обучението:Хорариум на обучението
– 660 учебни часа

Срок на обучението – максимум 11 месеца

Теория – дистанционна форма, дневна или вечерна

Практика – дневна или вечерна, с опция за провежане в реална работна среда, на работното място или в база на ЦПО.

 


Вариант 2

Обучение за придобиване на част от професия Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи със Удостоверение за професионално обучение:


Има възможност, обучението да е за част от професия и да се провеждат само основните Модули по Учебен план на ЦПО или според нуждите на обучаемия:

Параметри на обучението:

Хорариум на обучението – по заявка

Срок на обучението – от 1 седмица до 5 месеца

Теория – дистанционна форма, дневна или вечерна

Практика – дневна или вечерна, с опция за провежане в реална работна среда, на работното място или в база на ЦПО.


Изисквания към обучаемите:

За придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, завършен клас от средното образование или завършено средно образование – при срок на обучението 1 година (рамкова програма Б), или завършено основно образование – при срок на обучението 4 години (рамкова програма В).

Описание на професията Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи:

На монтажника на водоснабдителни и канализационни (ВиК) мрежи – втора степен на професионална квалификация, се възлагат дейности, като разчитане на чертежи, схеми, технологични карти, фирмени правилници; попълване на отчети за извършената работа и използваните материали; монтаж и демонтаж на елементите на вътрешни и външни водопроводни и канализационни мрежи и санитарно-охраняеми зони (СОЗ); монтаж на нови и преустроени ВиК мрежи и отстраняване на аварии в тях; експлоатация на ВиК мрежи и СОЗ (например обеззаразяване на водата); монтаж и демонтаж на водомери и попълване на документи за узаконяване; съдействие при инкасиране на ВиК район; изпълнение на работата в срок и качествено.

Монтажникът на ВиК мрежи си служи с подходящи инструменти (флашки, тръбни ключове), обзавеждане (машинка за запояване на пластмасови тръби, резци, пили, чертилки, нивелир, бензинови лампи, шлосерски стиски, ъглошлифовална машина и др.), средства за измерване на технически и технологични параметри, сигнализационни и указателни средства и лични предпазни средства (каска, маска, очила, работно облекло), техническа документация (схеми, проекти, технологични карти, нарядни бланки, правилници, инструкции и др.), справочници и каталози, ксерокс машина и компютър с принтер и интернет. Условията на работата са разнообразни – в закрити помещения в строящи се или в населени сгради, пространства между сградите в населени места и извън тях, помпени станции, санитарно-охранителни зони. Работното време е стандартно или ненормирано, при възникване на аварийни ситуации е възможна работа в почивните и в празничните дни.

Важни за професията личностни качества са професионализъм и спазване на технологичните изисквания на фирмата и на нормативната уредба, сръчност, прецизност и съобразителност (бърза и точна преценка и правилна реакция, способност за анализ на конкретна ситуация, оценка и вземане на подходящи решения), спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и осигуряване безопасността и на други хора.

Монтажникът на водоснабдителни и канализационни мрежи трябва да умее да поема отговорност за имуществената база, за сроковете на изпълнение на поставена задача, да работи в екип и да спазва йерархичната подчиненост. Монтажникът на водоснабдителни и канализационни мрежи, втора степен на професионална квалификация, може да работи във фирми с предмет на дейност изграждане, експлоатация и ремонт на вътрешни и външни ВиК мрежи в сгради (жилищни, административни, промишлени, кораби), в различни водохващания и пречиствателни станции, при спазване на изискванията на трудовото законодателство.

Професионално ориентиране:

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи“ могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от единична група 7126 Водопроводчици и тръбопроводчици от НКПД – 2011, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

Преди да пристъпите към плащане на поръчката е необходимо да се свържете с нас, за да уточним имаме ли стартиращи групи или обучението ще бъде в индивидуална форма.

Параматерите на обученията за придобиване на професионална квалификация, част от професия и правоспособност са специфични и е необходимо подготовка на пакет документи, преди стартирането на курса.

тел. 02 / 43 73 887

тел. 0882 887 346

office@zbut-academy.bg

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.