Курс за правоспособност по машинист на котли с високо налягане

500,00 лв.

курс огняр машинист на котли с високо налягане - правоспособност, збут академиКурс за правоспособност Машинист на котли с високо налягане (огняр) съгласно НАРЕДБА № 2 ОТ 17 ЯНУАРИ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ

Обучението на лица, желаещи да придобият правоспособност за Машинист на котли с високо налягане (Огняри), се извършва в ЦПО с лицензия от НАПОО и с учебни планове одобрени от ГД ИДТН (Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“).

технически надзор за правоспособност огняр машинист на котли с високо налягане - збут академиИДТН организира вписването на лица, кандидатстващи за вписване в регистъра на ДАМТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност и издаването на удостоверения за вписване в регистъра, както и заличаването на лицата от регистъра и обезсилването на издадените им удостоверения. Освен това съгласува учебните програми и планове за обучение на учебните центрове за провежането на курсове за придобиване на правоспособност за обслужване на съоръжения с повишена опасност. ИДТН разрешава провеждането на курсовете и издава документите за правоспособност чрез съответното ЦПО, провело обучението.

напоо - мапинисти на котли - огняри - збут академи

НАПОО (Националната агенция за професионално образование и обучение) е държавен орган към Министерския съвет на Република България за лицензиране на дейности в системата на професионалното образование и обучение, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.


Център за професионално обучение към ЗБУТ Академи (ЦПО към „Изоблок“ ЕООД), притежава лицензия от НАПОО  и актуални Учебни програми и планове към ИДТН за провеждане на правоспособност за Машинист на котли с високо налягане. 

Преди да пристъпите към плащане на поръчката е необходимо да се свържете с нас, за да уточним имаме ли стартиращи групи или обучението ще бъде в индивидуална форма. Параматерите на обученията за придобиване на професионална квалификация, част от професия и правоспособност са специфични и е необходимо подготовка на пакет документи, преди стартирането на курса.

 

курс правоспособност мапинист на котли - огняр

правоспособност за огняр - машинист на котли с високо налягане - збут академиКотли с високотемпературни органични топлоносители и котли утилизатори могат да бъдат обслужвани от лица, които притежават правоспособност не по-ниска от машинист на котли с високо налягане II степен и са преминали специализиран курс на обучение по обслужването на конкретния вид котли по учебни планове и програми, съгласувани от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ (ГД „ИДТН“) на Държавната агенция за метрология и технически надзор (ДАМТН).

„Котли с ниско налягане“ са парни котли с работно налягане до 0,05 МРа и водогрейни котли с температура на нагряваната вода до 110 °С.
„Котли с високо налягане“ са парни котли с работно налягане над 0,05 МРа и водогрейни котли с температура на нагряваната вода над 110 °С

НЕ се изисква да притежават правоспособност лицата, обслужващи:
1. котли с ниско налягане с топлинна мощност до 116,3 kW включително;
2. електрически котли с топлинна мощност до 116,3 kW включително;
3. котли с високо налягане с топлинна мощност до 58,15 kW включително.

машинист на котли - курс - обучение за огняр правоспособност - збут академи

Според получената теоретическа и практическа подготовка през време на обучението си лицата могат да придобиват следните подредени по възходящ ред степени на правоспособност за обслужване на котли:

1. машинист на котли с ниско налягане;
2. машинист на котли с високо налягане III, II и I степен;
3. машинист на енергийни котли;
4. оператор на енергиен блок

Машинист на котли с високо налягане има право да обслужва всички видове котли с изключение на енергийните, както следва:
1. III степен – котли с нагревна повърхност до 250 м2 вкл.;
2. II степен – котли с нагревна повърхност до 1000 м2 вкл.;
3. I степен – котли с неограничена нагревна повърхност.

Имайте предвид, че машинист на енергийни котли има право да обслужва всички видове котли. Той НЯМА право да обслужва енергиен блок, състоящ се от котел и турбина, а оператор на енергиен блок има право да обслужва всички видове котли, а също и котли, работещи в блок с турбина.

Освен това, към Правоспособността за Машинист на котли с високо налягане (курс за огняри), ЗБУТ Академи може да проведе обучение за Работа с газови котли и да издаде Удостоверение на обучаемия, съгласно Наредба за устройството и безопасната експлоатация на инсталациите и уредбите за природен газ и Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане.

обучение на огняри машинисти на котли за високо налягане - збут академи

машинисти на котли с високо налягане - обучение за правоспособност - збут академиГлавна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ (ГД „ИДТН“) на Държавната агенция за метрология и технически надзор (ДАМТН) издава свидетелства за придобита правоспособност за машинист на котли с високо налягане на лица:

  • с основно образование – само за машинисти на котли с ниско налягане и машинисти на котли с високо налягане – III и II степен;
  • завършили най-малко последен клас на средно образование – за всички степени на правоспособност.
  • Навършили 18 години;
  • Физически и психически здрави, което се удостоверява с медицинско свидетелство, съдържащо заключение, че лицата са здрави и годни за упражняване на професията;
  • Трябва да положат успешно изпити по теория и практика на професията към ЦПО.

Правоспособните лица са длъжни да носят свидетелствата си за правоспособност по време на обслужване на котлите !!!

обадете се на збут академи за курс машинист на котли - огняр

Преди да пристъпите към плащане на поръчката е необходимо да се свържете с нас, за да уточним имаме ли стартиращи групи или обучението ще бъде в индивидуална форма.

Параматерите на обученията за придобиване на професионална квалификация, част от професия и правоспособност са специфични и е необходимо подготовка на пакет документи, преди стартирането на курса.

тел. 02 / 43 73 887

тел. 0882 887 346

office@zbut-academy.bg

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.