Курс за правоспособност за управление на товароподемни кранове

450,00 лв.

Курс за правоспособност по работа с товароподемни кранове – машинист на кулокранове – II степен,  с товарен момент до 160 тонметра

съгласно Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика.

Обучението на лица, желаещи да придобият правоспособност за работа с подвижни работни площадки (кранист) , се извършва в центрове за професионално обучение с лицензия от НАПОО (Националната агенция за професионално образование и обучение) и с учебни планове одобрени от ГД ИДТН (Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“).

ИДТН организира вписването на лица, кандидатстващи за вписване в регистъра на ДАМТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност и издаването на удостоверения за вписване в регистъра, както и заличаването на лицата от регистъра и обезсилването на издадените им удостоверения. Освен това съгласува учебните програми и планове за обучение на учебните центрове за провежането на курсове за придобиване на правоспособност за обслужване на съоръжения с повишена опасност. ИДТН разрешава провеждането на курсовете и издава документите за правоспособност чрез съответното ЦПО, провело обучението.

НАПОО е държавен орган към Министерския съвет на Република България за лицензиране на дейности в системата на професионалното образование и обучение, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.


Център за професионално обучение към ЗБУТ Академи (ЦПО към „Изоблок“ ЕООД), притежава лицензия от НАПОО  и актуални Учебни програми и планове към ИДТН за провеждане на правоспособност за машинист на кулокранове (кранист) – II степен,  с товарен момент до 160 тонметра

Преди да пристъпите към плащане на поръчката е необходимо да се свържете с нас, за да уточним имаме ли стартиращи групи или обучението ще бъде в индивидуална форма. Параматерите на обученията за придобиване на професионална квалификация, част от професия и правоспособност са специфични и е необходимо подготовка на пакет документи, преди стартирането на курса за кранист.

 

За да има право да управлява подемно-транспортна техника, лицето, придобило втора степен на професионална квалификация по професията „Монтьор на подемно-транспортна техника“, трябва да получи правоспособност при условията на Наредба № 1 от 2002г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки.

Подвижните работни площадки могат да се управляват само от кранист, който е придобил или му е призната правоспособност за упражняване на професията машинист на кулокранове – II степен,  с товарен момент до 160 тонметра по реда на тази наредба.

Обучаемите могат да получат Удостоверение за професионално обучение по част от професия Монтьор на подемно-транспортна техника, заедно със Свидетелство за правоспособност Машинист на подвижна работна площадка, или само Свидетелството за правоспособност. Това трябва да се уточни при организацията на обучението.

 с опция за получване на :

Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ (ГД „ИДТН“) на Държавната агенция за метрология и технически надзор (ДАМТН) издава свидетелства за придобита правоспособност за машинист на кулокранове – II степен,  с товарен момент до 160 тонметра на лица:

  • Минимум основно образование;
  • Навършили 18 години;
  • Физически и психически здрави, което се удостоверява с медицинско свидетелство, съдържащо заключение, че лицата са здрави и годни за упражняване на професията;
  • Трябва да притежават правоспособност за управление на моторно превозно средство или багер – съответно за упражняване на професиите машинист на портални кранове или машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита;
  • Трябва да положат успешно изпити по теория и практика на професията към ЦПО.

Всеки кранист е длъжен да носи свидетелството си за правоспособност по време на работа с товароподемните кранове или подвижните работни площадки.

icon-graduation-cap

Параметри на обучението за придобиване на правоспособност :

Товароподемните кранове могат да се управляват само от лица кранисти, които са придобили или на които е призната правоспособност по реда на тази наредба, както следва:

1. машинист на мостови и козлови кранове:
а) I степен – за кранове с товароподемност над 40 тона;
б) II степен – за кранове с товароподемност до 40 тона;

2. машинист на портални кранове:
а) I степен – за кранове с товароподемност над 40 тона;
б) II степен – за кранове с товароподемност до 40 тона;

3. машинист на кулокранове:
а) I степен – за кранове с товарен момент над 160 тонметра;
б) II степен – за кранове с товарен момент до 160 тонметра;

4. машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита:
а) I степен – за кранове с товароподемност над 16 тона;
б) II степен – за кранове с товароподемност до 16 тона;


5. машинист на багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит:
а) I степен – за кранове с товароподемност над 32 тона;
б) II степен – за кранове с товароподемност до 32 тона;

6. машинист на кабелни кранове, дерик кранове и други кранове със специална конструкция:

а) I степен – за кранове с товароподемност над 16 тона;
б) II степен – за кранове с товароподемност до 16 тона;

7. машинист на железопътни кранове и други повдигателни съоръжения, монтирани на железопътни машини:
а) I степен – за кранове с товароподемност над 50 тона;
б) II степен – за кранове с товароподемност до 50 тона;

8. машинист на щабелни кранове;

9. машинист на велосипедни кранове

Обучението в курсовете за правоспособност за кранист се провежда по следните учебни дисциплини:

1. теория на професията, включваща знания за устройството, безопасната експлоатация, ремонта, управлението и обслужването на товароподемните кранове или подвижните работни площадки, организация на техническия надзор и изисквания за безопасни и здравословни условия на труд;
2. практика по професията, включваща:
а) учебна практика;
б) практика по управление на крана.

Преди да пристъпите към плащане на поръчката е необходимо да се свържете с нас, за да уточним имаме ли стартиращи групи или обучението ще бъде в индивидуална форма.

Параматерите на обученията за придобиване на професионална квалификация, част от професия и правоспособност са специфични и е необходимо подготовка на пакет документи, преди стартирането на курса.

тел. 02 / 43 73 887

тел. 0882 887 346

office@zbut-academy.bg

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.