Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност

120,00 лв.

Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност

Кой задължително трябва да премине обучението?

Съгласно закона за камарата на строителите, за да бъде вписан в регистъра строител, трябва да разполагат с необходимия персонал, нает по трудови договори, за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.

онлайн курс контрол върху качеството в строителството - збут академи

Кого да назначите за Контрол върху качеството на изпълнение на строителството?

сертификат удостоверение за курс обучение по контрол на качеството на изпълнение в строителството и влагание материалиЛица с доказани съответно диплома, лицензи, удостоверения и други:

 • правоспособност съобразно придобитата специалност и образователно-квалификационна степен,
 • професионален опит,
 • познания и техническа компетентност по отношение на националното му законодателство;

Не пропускайте, че съгласно закона трябва да има нает персонал на трудов договор за:

 1. техническо ръководство на строежите; 
 2. за организиране изпълнението на дейности по защита при бедствия;
 3. други лица, за които с нормативен акт се изисква да са наети по трудов договор;
 4. за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд – Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството.

Може да прочетете повече за в нашия курс по Длъжностно лице по БЗР

курс контрол на качеството в строителството - збут академи

ВАЖНО!
За да издадем Удостоверение при завършване на този курс трябва да имате строително или техническо образование!
Ако нямате или не сте сигурни дали образованието Ви е подходящо за това обучение, моля потърсете ни за бърза консултация на 0887 887 346.

Обърнете внимание:

– За ВПИСВАНЕ В ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ и потвърждаване на регистрацията.

– При участие в конкурси, търгове и други, също е възможно да поискат Удостоверенията на лицата, които ще отговарят за ЗБУТ във фирмата / предприятието.

– Удостоверение за завършен курс може да се наложи да представите при проверка от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

 

контрол на качеството в строителството - дистанционно обучение - збут академи

Обучението за Контрол върху качеството на изпълнение на строителството е задължително съгласно:

Обн. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г.
Глава трета.
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

Чл. 15. (1) В регистъра се вписват строители, които отговарят на следните изисквания:
 4. разполагат с необходимия персонал, нает по трудови договори:
б) за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите
 строителни продукти със съществените изисквания за безопасност;
в) за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд;
г) за организиране изпълнението на дейности по защита при бедствия;

5. наетият технически персонал притежава необходимата правоспособност съобразно
придобитата специалност и образователно-квалификационна степен, професионален опит,
познания и техническа компетентност по отношение на националното му законодателство;
6. наетите работници притежават необходимата професионална квалификация за изпълнение 
на извършваните строителни дейности;

Чл. 17.
 (1) Заявления за вписване се подават до председателя на комисията по чл. 26 по образец, утвърден от
 управителния съвет на камарата.
 (2) Към заявлението за вписване се прилагат:
 1. удостоверение за вписване в търговския регистър или легализиран документ съгласно законодателството по 
регистрация на строителя;
 2. декларация, че строителят не е обявен в несъстоятелност и не се намира в производство по 
несъстоятелност или ликвидация;
 3. документи (лицензи, сертификати и други), разрешаващи на строителя или на неговите работници да 
извършват строителство, свързано с изграждането или ползването на съоръжения с повишена опасност;
 4. справка за числеността и квалификацията на персонала по категории;
 5. справка за проведено квалификационно обучение на инженерно-техническия персонал и на работниците през 
последните три години, освен в случаите по чл. 16, ал. 4 ;
6. справка за притежаваните от строителя машини, съоръжения и оборудване за изпълнението на строителни 
работи по видове, брой и технически параметри;
 7. справка за изпълнените от строителя строежи през последните три години по вид и местонахождение на 
строежите и обем на изпълненото строителство, освен в случаите по чл. 16, ал. 4 ;
 8.  справка за изпълнените строежи – недвижими културни ценности по Закона за културното наследство, 
придружена със становище на Националния институт за недвижимото културно наследство относно 
качеството на изпълнение на строежите - в случаите по чл. 15, ал. 4, или еквивалентна справка, 
издадена от съответните компетентни органи на държава - членка на Европейския съюз, 
или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, 
или на Конфедерация Швейцария;
 9. копия от годишния финансов отчет на строителното предприятие за последните три години, освен в случаите 
по чл. 16, ал. 4; 
10. удостоверения, издадени от компетентните органи, за обстоятелствата по чл. 16, ал. 3, т. 10 и 11
11. копия от застрахователните полици за доказване на застрахователна осигуреност по чл. 15, ал. 1, т. 7 .
Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя

Чл. 9. 

(1) В регистъра се вписват строители, които отговарят на следните изисквания:

4. разполагат с необходимия персонал, нает по трудови договори:
а) за техническо ръководство на строежите;
б) за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на строителните 
продукти, влагани в строежите, със съществените изисквания за безопасност;
в) за контрол по спазването на ЗБУТ;
г) за организиране изпълнението на дейности по управление при кризи;
д) други лица, за които с нормативен акт се изисква 
да са наети по трудов договор;
Чл. 5. (1) Възложителят или упълномощеното от него лице определя координатори по безопасност и здраве 
(2) правоспособни лица с квалификация, професионален опит и техническа компетентност в областта на 
проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР, доказани съответно 
с диплома, лицензи, удостоверения и др.:

1. за етапа на инвестиционното проектиране - когато възлага проектирането на повече от един проектант, 
като Координатор може да бъде и консултант (за строежи от всички категории) 
или лице с пълна проектантска правоспособност (за строежи от трета до пета категория);

2. за етапа на изпълнението на строежа - когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител 
или на строител, който наема подизпълнител/и,
като Координатор може да бъде и консултант (за строежи от първа до четвърта категория) 
или технически ръководител (за строежи от пета категория).
Раздел I
Общи положения

Чл. 2. (1) Работодателят осигурява на всеки работещ подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и 
здраве при работа в съответствие със спецификата на професията/извършваната дейност и на работното място, 
като отчита възможните опасности и резултатите от оценката на риска на съответното работно място.
(2) Работодателят писмено определя:
1. видовете обучения и инструктажи;
2. лицата, които ще бъдат обучавани и/или инструктирани;
3. програма за провеждане на обучението и/или инструктажа;
4. лицата, които ще провеждат обучението и/или инструктажа.
Чл. 3. Работодателят не допуска до работа работник и служител, който не притежава необходимите знания и 
умения и/или не е инструктиран по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Чл. 4. Обучението и инструктажът по безопасност и здраве при работа се провеждат в работно време, като 
всички разходи са за сметка на работодателя.

Раздел II

Чл. 6. (1) Обучение по безопасност и здраве при работа се провежда на:
5. работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини 
и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа;
6. работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот.

(2) С колективен трудов договор могат да се определят и други работници и служители, на които да се провежда 
обучение по безопасност и здраве при работа.

дистанционни курсове по збут и контрол на качеството в строителството в збут академи

Препоръчваме всяка година да актуализирате знанията за Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, с оглед на минималните изисквания за периодичност на обученията по БЗР, съгласно чл. 7, ал. 5 от Наредба № РД-07-2

Удостоверението към ЗБУТ Академи е валидно 1 година.

първоначално и ежегодишно - веднъж на 1 година
не по-рядко от веднъж на 2 години и продължителност не по-малка от 6 учебни часа
не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа
не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа
ако се изисква правоспособност за работа - съгласно изискванията на съответните нормативни актове - препоръчваме венъж на 1 година
съгласно изискванията на съответните нормативни актове - препоръчваме венъж на 1 година


Видео:


збут академи - дистанционни курсове по збут

Как да се запиша на електронно обучение за Контрол на качеството?

Веднага щом заплатите своята поръчка Вие получавате:

 • достъп до дистанцонен курса в платформата за обучение на ЗБУТ Академи !
 • можете да се явите на онлайн тест веднага, ако имате интернет!
 • експресно получаване на Удостоверението в електронен вариант, и изпращане на оригинала на същия работен ден!

онлайн дистанционно обучение по контрол на качеството

Защо да се запишете в ЗБУТ Академи?

збут академи - дистанционни курсове по збут и контрол на качеството в строителството и влаганите материали контрол на качеството в строителството и влаганите материали - дистанционен курс в збут академи збут академи - контрол на качеството - курс онлайн курс обучение онлайн дистанционно конктрол на качеството в строителството и влаганите материали
 Получавате Удостоверение в същия работен ден, в който е решен успешно теста за приключване на курса Личен консултант по ЗБУТ, който ще отговори на Вашите въпроси Дистанционно обучение –  24 часа, 7 дни в седмицата, на уникална цена, без значение къде се намирате, изисква се само Интернет Достъп до всички  преминати обучения, издадени Удостоверения и фактури

дистанционно обучение збут и контрол на качеството в строителството.

Защо обучението по ЗБУТ е важно за всяка строителна фирма?

Строителите и строителните фирми, които изпълняващи строежи от първа до пета категория съгласно Закона за устройство на територията или отделни видове строителни и монтажни работи (чл. 137, ал. 1 от ЗУТ), трябва да се впишат в Централния професионален регистър на строителя, а за целта трябва да имат лице с функции по Контрол на качеството. Дистанционното обучение предлага възможност да получите, затвърдите или докажете знания в областта на безопасността и здравето при СМР, чрез електронен курс, без да пречи на служебните задължения – необходимо е само копмютър и интернет, за да може да се явите на теста он-лайн и да получите Удостоверение за завършен курс за Контрол на качеството.

Строежи на жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, на вилни сгради и строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, букви „в“ и „г“ от Закона за устройство на територията могат да се изпълняват и от строители, които НЕ са вписани в регистъра.

Строителите, вписани в регистъра за изпълнението на строежи от

 • първа категория и получили удостоверение за тях, могат да изпълняват строежи от всички категории
 • втора категория и получили удостоверение за тях, могат да изпълняват строежи от всички категории, с изключение на строежите от първа категория
 • трета, четвърта и пета категория и получили удостоверение за тях, могат да изпълняват само посочените категории строежи.

Строителите, вписани в регистъра за изпълнението на отделни видове СМР  и получили удостоверение за тях, могат да изпълняват само дейностите, за които са вписани в регистъра.

За да впишете в този регистър е необхоидмо да отговаряте и да докажате следните условия:

 1. липса на ликвидни и изискуеми публични данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски ( може да е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията) ;
 2. да не сте обявени в несъстоятелност и да не се намирате в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 3. трябва да разполагате с изискващото се техническо оборудване за извършване на заявените СМР;
 4. и не на последно място  –  персонал, нает по трудови договори:

а) за техническо ръководство на строежите – технически правоспособни са лицата, получили дипломи от акредитирано висше училище с квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“, както и лицата със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ и „Техника“

б) за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност;

в) за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд – съответни длъжностни лица;

г) от  2009г. вече е необходимо да имате персионал ангажиран в организиране изпълнението на дейности по защита при бедствия;

д) други лица, за които с нормативен акт се изисква да са наети по трудов договор;


Службите по трудова медицина много често включват в услугите си обучение по ЗБУТ. Проверете дали имате необходимите обучения и Удостоверения към тях, за да сте изрядни. При строително монтажни работи, трябва да имате служители обучени за Длъжностно лице по ЗБУТ, Координатор по безопасност и здраве, както и длъжностно лице упражняващо Контрол на качеството на влаганите продукти.

Обученията за правоспособност също са от основна важност за изпълняване на задълженията, както на Координатора по безопасност и здраве, така и на всички работници на строителната площадка. В ЗБУТ Академи провеждаме обучения и за правоспособност за:

 • курсове по збут в збут академиЗаваряване
 • Подвижни работни площадки – кран, вишка
 • Машинист на котли с виско налягане – огняр
 • Работа с газови котли
 • Работа с мотокар и електрокар

В лицензията на учебния център има много обучения на конкурентни цени, към Националната агенция за професионално образование и обучение, като професиите: 

 • дистанционно обучение в збут академи Заварчик
 • Строителен техник
 • Строител – монтажник
 • Строител
 • Монтажник на ВиК мрежи
 • Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации
 • Монтьор на подемно-транспортна техника
 • Монтьор на транспортна техника

ЗБУТ Академи работи са Вас и иска да отговори на всички Ваши потребности – бързина, удобство, цена, обслужване и пълен асортимент от обучения, необходими за работата на Вашите служители на строителната площадка. Очакваме Ви!


Ако имате въпроси относно стартирането на курса за Координатор по безопасност и здраве или друго обучение, свържете се с нас: 

телефон за връзка с збут академи 024373885 обадете ни се - збут академи коректоно обслужване - збут академи - онлайн курсове по збут

тел. 02 / 43 73 887

тел. 0882 887 346

office@zbut-academy.bg