Posted on

Аварийни планове за действие при извънредни ситуации

Органът по БЗР има още едно задължение, което често се подценява, но в някои случаи именно отговорното изпълнение на това задължение може да спаси човешки животи. Това е задължението да организира изготвянето на аварийни планове за действие при аварийни ситуации.

Нормативна база

  • Изискването за изготвяне на Аварийния план е на база ЗЗБУТ:

чл. 20. 

(1) За предотвратяване на вредните последици в случаи на извънредни обстоятелства и съобразно спецификата на дейността и големината на предприятието работодателят:

  1. осигурява организация за действия по ликвидиране на опасността, оказване на първа помощ, противопожарна охрана и условия за евакуация на работещите, както и контактите със спешна медицинска помощ и структурите за пожарна безопасност и защита на населението;
  2. определя работещите, които ще изпълняват мерките за ликвидиране на опасността, първа помощ, борба с пожарите и евакуация на работещите, като броят, обучението и предоставеното им за целта оборудване съответстват на специфичните рискове и на големината на предприятието.
  • Наредба №3/1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защита от професионални рискове и превенция на тези рискове
  • Наредба № 7/1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

Чл. 248 ( изм. – ДВ, бр.24 от 2013 г. )

(1) Юридическите лица и едноличните търговци, собственици и ползватели, осъществяващи дейност в обекти, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, която представлява опасност за възникване на бедствия, разработват авариен план на обекта в съответствие с чл. 35 от Закона за защита при бедствия.

Чл. 36.  Юридическите лица и едноличните търговци с изключение на тези по чл. 35, осъществяващи дейност в производствени сгради и в сгради за обществено обслужване, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, както и в училища и детски градини от по-ниска категория, изготвят план за защита при бедствия на пребиваващите

Основната цел на такъв план е оценка на риска и създаване на организация за прогнозиране на вероятните и възможни аварийни ситуации и последствията от тях на територията на обекта, локализиране на възникналите аварийни ситуации и пожари, провеждане на спасителни и аварийно-възстановителни операции, ликвидиране на последствията от възникналите бедствия, аварии и пожари.

icon-pinПолезни бланки:

Pril. 1 – Plan za dejstvie pri pogar

Pril. 2 – Plan za evakuacia

Pril. 3 – Iziskvania – Avarien plan

Може да научите повече от нашите курсове за Орган по безопасност и здраве и обученията за Длъжностни лица по ЗБУТ.

Posted on

Анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд

Органът по БЗР има за задължение изготвянето на Анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд. Именно този анализ дава отговор доколко работата през годината е била ефективна.

Изискването за изготвяне на Анализа е на база:

Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове:

Чл. 10. Периодично през годината и за всяка изтекла година органите за безопасност и здраве при работа изготвят анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд, който се обсъжда в комитетите по условия на труд и от ръководството на предприятието.

Препоръчително е анализът да се изготви до 31.01. на следващата година – това е една от дейностите, която се прави ежегодно и може да се планира предварително датата за изпълнението й, както и да се запише в годишната  План-програма по осигуряване на ЗБУТ (програма за намаляване и ограничаване на риска) в предприятието.

Забележка:

За да се направи анализа на свършеното / несвършеното през годината, изходната точка е План-програмата от мерки за намаляване и ограничаване на риска за изминалата година.

Съществуват и други възможности, които са по-общи, като например да се направи отчет на изпълнението на дейностите на длъжностното лице по БЗР, така, както са записани в Наредба 3.

Има и друга алтернатива – това е длъжностната характеристика на ОБЗР, ако тя е достатъчно подробна, т.е. да се направи отчет на изпълнението по дейности  на длъжностното лице в обема, в който са вписани в длъжностната характеристика.

Анализ на дейността се предава на заседание на КУТ/ГУТ, където той се обсъжда.

Анализът се предава и на ръководството на предприятието.

 icon-pinПолезни бланки:

Prilojenie 1 – Zapoved-OBZR-primer

Prilojenie 2 – PVTR – primeren

Prilojenie 3 – Analiz OBZR – primeren

Може да научите повече на нашите курсове за Орган по безопасност и здраве и обученията за Длъжностни лица по ЗБУТ.