Курс Координатор по безопасност и здраве в строителството

80,00 лв.

Кой задължително трябва да премине обучение за Координатор по безопасност и здраве в строителството?

Наредба № 2 от 22 март 2004 г. изисква Възложителят (или упълномощено от него лице), да избере Координатор по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране (възлага проектирането на повече от един проектант) и/или по време на изпълнението на строежа (ако възлага изпълнението на строежа на повече от един строител или на строител, който наема подизпълнител/и).

курс за координатор бзр в стрпителството - збут академи

Кого да назначите за Координатор по БЗР?

удостоверени и сертификат за онлайн дистанционно обучение по координатор збут в строителството - збут академи

Правоспособни лица с доказани съответно с диплома, лицензи, удостоверения и други:

 • квалификация,
 • професионален опит,
 • техническа компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР;

Не пропускайте, че функциите на Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнението на строежа могат да се изпълняват и от техническия ръководител на обекта, само при строежи от пета категория. От първа до четвърта трябва да е консултант.

Длъжностното лице по безопасност и здраве в строителството може да бъде Координатор, само ако е преминал през обучение и отговаря на горе изброените изисквания, но това са две различни функции и отговарят на различни нормативни изисиквания по безопасност и здраве.

Може да прочетете повече в курса за Длъжностно лице по безопасност и здраве

координатор бзр в строителството - збут академи - онлайн цени

ВАЖНО!
За да издадем Удостоверение при завършване на този курс трябва да имате подходящо образование!
Ако нямате или не сте сигурни дали образованието Ви е подходящо за това обучение, моля потърсете ни за бърза консултация на 0887 887 346.

Обърнете внимание:

– Удостоверение за завършен курс ще трябва да представите при проверка от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

 – При участие в конкурси, търгове и други, също е възможно да поискат Удостоверенията на лицата, които ще отговарят за ЗБУТ във фирмата / предприятието.

– Ако Възложителя на строителен обект е възложил изпълнението на строежа на повече от един строител/проектант, или на строител, който наема подизпълнител/и.

цени на обучение дистанционно и онлайн - координатор бзр в строителството - збут академи

Обучението за Координатор по безопасност и здраве в строителството е задължително съгласно:

Обн. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г.
Глава трета.
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

Чл. 15. (1) В регистъра се вписват строители, които отговарят на следните изисквания:
 4. разполагат с необходимия персонал, нает по трудови договори:
б) за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите
 строителни продукти със съществените изисквания за безопасност;
в) за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд;
г) за организиране изпълнението на дейности по защита при бедствия;

5. наетият технически персонал притежава необходимата правоспособност съобразно
придобитата специалност и образователно-квалификационна степен, професионален опит,
познания и техническа компетентност по отношение на националното му законодателство;
6. наетите работници притежават необходимата професионална квалификация за изпълнение 
на извършваните строителни дейности;

Чл. 17.
 (1) Заявления за вписване се подават до председателя на комисията по чл. 26 по образец, утвърден от
 управителния съвет на камарата.
 (2) Към заявлението за вписване се прилагат:
 1. удостоверение за вписване в търговския регистър или легализиран документ съгласно законодателството по 
регистрация на строителя;
 2. декларация, че строителят не е обявен в несъстоятелност и не се намира в производство по 
несъстоятелност или ликвидация;
 3. документи (лицензи, сертификати и други), разрешаващи на строителя или на неговите работници да 
извършват строителство, свързано с изграждането или ползването на съоръжения с повишена опасност;
 4. справка за числеността и квалификацията на персонала по категории;
 5. справка за проведено квалификационно обучение на инженерно-техническия персонал и на работниците през 
последните три години, освен в случаите по чл. 16, ал. 4 ;
6. справка за притежаваните от строителя машини, съоръжения и оборудване за изпълнението на строителни 
работи по видове, брой и технически параметри;
 7. справка за изпълнените от строителя строежи през последните три години по вид и местонахождение на 
строежите и обем на изпълненото строителство, освен в случаите по чл. 16, ал. 4 ;
 8.  справка за изпълнените строежи – недвижими културни ценности по Закона за културното наследство, 
придружена със становище на Националния институт за недвижимото културно наследство относно 
качеството на изпълнение на строежите - в случаите по чл. 15, ал. 4, или еквивалентна справка, 
издадена от съответните компетентни органи на държава - членка на Европейския съюз, 
или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, 
или на Конфедерация Швейцария;
 9. копия от годишния финансов отчет на строителното предприятие за последните три години, освен в случаите 
по чл. 16, ал. 4; 
10. удостоверения, издадени от компетентните органи, за обстоятелствата по чл. 16, ал. 3, т. 10 и 11
11. копия от застрахователните полици за доказване на застрахователна осигуреност по чл. 15, ал. 1, т. 7 .
Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя

Чл. 9. 

(1) В регистъра се вписват строители, които отговарят на следните изисквания:

4. разполагат с необходимия персонал, нает по трудови договори:
а) за техническо ръководство на строежите;
б) за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на строителните 
продукти, влагани в строежите, със съществените изисквания за безопасност;
в) за контрол по спазването на ЗБУТ;
г) за организиране изпълнението на дейности по управление при кризи;
д) други лица, за които с нормативен акт се изисква 
да са наети по трудов договор;
Чл. 5. (1) Възложителят или упълномощеното от него лице определя координатори по безопасност и здраве 
(2) правоспособни лица с квалификация, професионален опит и техническа компетентност в областта на 
проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР, доказани съответно 
с диплома, лицензи, удостоверения и др.:

1. за етапа на инвестиционното проектиране - когато възлага проектирането на повече от един проектант, 
като Координатор може да бъде и консултант (за строежи от всички категории) 
или лице с пълна проектантска правоспособност (за строежи от трета до пета категория);

2. за етапа на изпълнението на строежа - когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител 
или на строител, който наема подизпълнител/и,
като Координатор може да бъде и консултант (за строежи от първа до четвърта категория) 
или технически ръководител (за строежи от пета категория).
Раздел I
Общи положения

Чл. 2. (1) Работодателят осигурява на всеки работещ подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и 
здраве при работа в съответствие със спецификата на професията/извършваната дейност и на работното място, 
като отчита възможните опасности и резултатите от оценката на риска на съответното работно място.
(2) Работодателят писмено определя:
1. видовете обучения и инструктажи;
2. лицата, които ще бъдат обучавани и/или инструктирани;
3. програма за провеждане на обучението и/или инструктажа;
4. лицата, които ще провеждат обучението и/или инструктажа.
Чл. 3. Работодателят не допуска до работа работник и служител, който не притежава необходимите знания и 
умения и/или не е инструктиран по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Чл. 4. Обучението и инструктажът по безопасност и здраве при работа се провеждат в работно време, като 
всички разходи са за сметка на работодателя.

Раздел II

Чл. 6. (1) Обучение по безопасност и здраве при работа се провежда на:
5. работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини 
и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа;
6. работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот.

(2) С колективен трудов договор могат да се определят и други работници и служители, на които да се провежда 
обучение по безопасност и здраве при работа.

координатор по безопасност и здраве в строителсвото - збут академи

Препоръчваме всяка година да актуализирате знанията за Координатор по безопасност и здраве, с оглед на минималните изисквания за периодичност на обученията по БЗР, съгласно чл. 7, ал. 5 от Наредба № РД-07-2

Удостоверението към ЗБУТ Академи е валидно 1 година.

първоначално и ежегодишно - веднъж на 1 година
не по-рядко от веднъж на 2 години и продължителност не по-малка от 6 учебни часа
не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа
не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа
ако се изисква правоспособност за работа - съгласно изискванията на съответните нормативни актове - препоръчваме венъж на 1 година
съгласно изискванията на съответните нормативни актове - препоръчваме венъж на 1 година

Видео:


збут академи, координатор збут в строитеслтвото - онлайн курс дистанционно цени

Как да се запиша в онлайн обучение за Координатор по БЗР в строителството?

Веднага щом заплатите своята поръчка за обучение Вие получавате:

 • достъп до курса в дистанционната (онлайн) платформата за обучение !
 • можете да се явите на онлайн тест веднага – трябва само да имате достъп до интернет!
 • експресно получаване на Удостоверението в електронен вариант, и изпращане на оригинала на същия работен ден!

збут - академи - онлайн курсове по збут и координатор в строителството бзр

Защо да се запишете в ЗБУТ Академи?

онлайн курсове дистанционно обучение по збут в збут академи - цени и сертификати цени на курсове онлайн дистанционно електронно обучение по збут в збут академи збут академи - онлайн курсове дистанционно координатор бзр в строителството - збут академи
 Получавате Удостоверение в същия работен ден, в който е решен успешно теста(онлайн) за приключване на курса Личен консултант по ЗБУТ, който ще отговори на Вашите въпроси Дистанционно обучение –  24 часа, 7 дни в седмицата, без значение къде се намирате, изисква се само Интернет Достъп до всички  преминати онлайн обучения, издадени Удостоверения и фактури

курс координатор бзр в строителството - збут академи - дистанционно обучение

 

 

Защо обучението по ЗБУТ (БЗР) е важно за всяка строителна фирма?

Възложителят трябва да опередели Координатор по безопасност и здраве на своя строителен обект.

Eтап на инвестиционното проектиране

Координаторът по безопасност и здраве при работа трябва да координира работата на проектантите за осигуряване изискванията на  ЗБУТ още в инвестиционното проектиране за изготвяне на архитектурната, конструктивната, технологичната и/или организационната част на проекта.

Координаторът по БЗР трябва да оценява на необходимата продължителност за извършване на етапите и на видовете СМР, да разработва план по безопасност и здраве, ако това не е възложено на проектанта, и се предава преди откриването на строителната площадка. Подготвя и предава на възложителя информация, която отчита характеристиките на строежа, съдържа данни за безопасността и опазване здравето на работещите и се взема предвид при евентуални следващи работи.

Етап на изпълнение на строежа

Координаторът по ЗБУТ трябва да координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ при вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР и при оценяване на необходимата продължителност за извършването им. Координаторът трябва да ктуализира плана за безопасност и здраве при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР. Той организира съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и включилите се впоследствие в работата строители, на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести.

Естествено Координаторът  по безопаснот и здраве е на строителната площадка и координира контрола по правилното извършване на СМР и предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството.

Обучението за Координатор по БЗР е желателно да се провежда всяка година, за актуализиране на знанията и имайки предвид минимиалните изисквания на наредба Наредба № РД-07-2. За да не пречи на работата и да позволи лицата да преценят, кое от обучението е важно за работата им, ЗБУТ Академи предалага обучение в дистанционна форма, с достъп до електронните материали и видео-уроци 24 часа в денонощието. Теста може да се изпълни дистанционно, по всяко време и ако се наложи преговор, то не е необходимо заплащане на нов курс за Координатор. Ресурсите в платформата остават достъпни в рамките на минимум 2 месеца за преговор и успешно преминаване на теста и получаване на Удостоверение.

Службите по трудова медицина много често включват в услугите си обучение по ЗБУТ. Проверете дали имате необходимите обучения и Удостоверения към тях, за да сте изрядни. При строително монтажни работи, трябва да имате служители обучени за Длъжностно лице по ЗБУТ, Координатор по безопасност и здраве, както и длъжностно лице упражняващо Контрол на качеството на влаганите продукти.

Обученията за правоспособност също са от основна важност за изпълняване на задълженията, както на Координатора по безопасност и здраве, така и на всички работници на строителната площадка. В ЗБУТ Академи провеждаме обучения и за правоспособност за:

 • збут академи - онлайн курсовеЗаваряване
 • Подвижни работни площадки – кран, вишка
 • Машинист на котли с виско налягане – огняр
 • Работа с газови котли
 • Работа с мотокар и електрокар

В лицензията на учебния център има много обучения към Националната агенция за професионално образование и обучение, като професиите: 

 • дистанционно обучение към збут академиЗаварчик
 • Строителен техник
 • Строител – монтажник
 • Строител
 • Монтажник на ВиК мрежи
 • Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации
 • Монтьор на подемно-транспортна техника
 • Монтьор на транспортна техника

ЗБУТ Академи работи са Вас и иска да отговори на всички Ваши потребности – бързина, удобство, обслужване и пълен асортимент от обучения, необходими за работата на Вашите служители на строителната площадка. Очакваме Ви!


Ако имате въпроси относно стартирането на онлайн курса за Координатор по БЗР или друго обучение, свържете се с нас: 

телефон 024373887 збут академи пипете ни - збут академи коректно и бързо обслужване в збут - академи

тел. 02 / 43 73 887

тел. 0882 887 346

office@zbut-academy.bg