Курс Монтьор на подемно-транспортна техника

1200,00 лв.

Центърът за професионално обучение към ЗБУТ Академи (ЦПО към „Изоблок“ ЕООД), притежава лицензия от НАПОО (Националната агенция за професионално образование и обучение) да провежда професионални обучения по:

професия:

Монтьор на подемно-транспортна техника

Специалности:

  • Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства
  • Подемно-транспортна техника с електрозадвижване
  • Пристанищна механизация

НАПОО е държавен орган към Министерския съвет на Република България за лицензиране на дейности в системата на професионалното обучение, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

Преди да пристъпите към плащане на поръчката е необходимо да се свържете с нас, за да уточним имаме ли стартиращи групи за кранист или обучението ще бъде в индивидуална форма. Параматерите на обученията за придобиване на професионална квалификация, част от професия и правоспособност са специфични и е необходимо подготовка на пакет документи, преди стартирането на курса.

Вариант 1

Обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия Монтьор на подемно-транспортна техника със Свидетелство за професионална квалификация:

Професията Монтьор на подемно-транспортна техника е за придобиване на втора степен на професионална квалификация и при завършване на пълния курс на обучение, обучаемия ще получи Свидетелство за професионална квалификация. Професията е позната като кранист.


Параметри на обучението:

Хорариум на обучението – 660 учебни часа

Срок на обучението – максимум 11 месеца

Теория – дистанционна форма, дневна или вечерна

Практика – дневна или вечерна, с опция за провежане в реална работна среда, на работното място или в база на ЦПО.

 


Вариант 2

Обучение за придобиване на част от професия Монтьор на подемно-транспортна техника (кранист) със Удостоверение за професионално обучение:


Има възможност, обучението да е за част от професия и да се провеждат само основните Модули по Учебен план на ЦПО или според нуждите на обучаемия:

Параметри на обучението:

Хорариум на обучението – по заявка

Срок на обучението – от 1 седмица до 5 месеца

Теория – дистанционна форма, дневна или вечерна

Практика – дневна или вечерна, с опция за провежане в реална работна среда, на работното място или в база на ЦПО.


Обърнете внимание – ИЗИСКВА СЕ ПРАВОСПОСОБНОСТ :

За да има право да управлява подемно-транспортна техника, лицето кранист, придобило втора степен на професионална квалификация по професията „Монтьор на подемно-транспортна техника“, трябва да получи правоспособност при условията на

  • Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика (ДВ, бр. 28 от 2002 г.),
  • Наредба № 1 от 2006 г. за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 37 от 2006 г. ),
  • Наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства (МПС) и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение, издадена от министъра на транспорта и съобщенията (ДВ, бр. 82 от 2002 г.)
  • Наредба № 9 от 2005 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата, издадена от министъра на транспорта и съобщенията (ДВ, бр. 65 от 2005 г.).

За целта обучението по различните специалности от професията „Монтьор на подемно-транспортна техника“ може да включва и подготовка за придобиване на правоспособности за управление на различна подемно-транспортна техника и МПС както следва:

Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства Подемно-транспортна техника с електрозадвижване Пристанищна механизация
машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита – II степен, за кранове с товароподемност до 16 тона машинист на мостови и козлови кранове – II степен, с товароподемност до 40 тона машинист на мостови и козлови кранове – II степен, с товароподемност до 40 тона
машинист на подвижни работни площадки машинист на кулокранове – II степен,  с товарен момент до 160 тонметра машинист на портални кранове – II степен,  с товароподемност до 40 тона
работа с електрокари и мотокари в предприятията машинист на щабелни кранове работа с електрокари и мотокари в предприятията

Можете да прочетете повече за предлаганите от ЗБУТ Академи правоспособности за управление на кран и други в 


Изисквания към обучаемите за кранист:

За придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията Монтьор на транспортна техника входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, завършен клас от средното образование или завършено средно образование – при срок на обучението 1 година (рамкова програма Б), или завършено основно образование – при срок на обучението 4 години (рамкова програма В).

Обучение:

Монтьорът на подемно-транспортна техника (кранист) извършва техническо обслужване и ремонт на подемно-транспортна техника – демонтира и монтира всички възли и агрегати, отстранява повреди и открива причините за тях, извършва следремонтни изпитания на подемно-транспортна техника, транспортира и работи с тази техника в зависимост от притежаваните правоспособности. Монтьорът спазва инструкциите за техническо обслужване и ремонт на подемно-транспортна техника и за качественото извършване на операциите, носи отговорност за продължителната и безопасна експлоатация на техниката. По време на работа с подемно-транспортна техника той трябва да следи периодично експлоатационните параметри, за да не се допусне авария. Отговаря за собствената си безопасност и тази на лицата, които могат да пострадат от неговите действия. 

Лицата, които са кранист, трябва да имат технически усет и способности, професионализъм, издръжливост на напрегната работа и стрес, прецизност, съобразителност. Условията на труд са с нарушени санитарно-хигиенни норми на работната среда и зависят от вида на дейността, която се извършва, от местонахождението на машината и възможностите на фирмата. Работното място може да бъде в стационарни ремонтни помещения или в подвижни работилници на обекта, където работи подемно-транспортната техника. В зависимост от вида и конструктивните особености на машината работното място на машиниста (водача) е разположено върху нея (без или с кабина) или се управлява дистанционно. Работната площадка може да бъде на открито или в закрити помещения. Някои видове подемно-транспортна техника работят с по-малка интензивност при зимни условия.

Лицата, упражняващи професията (монтьори или машинисти на кран), по-често работят през деня, на едносменен или двусменен режим на работа или при ненормиран работен ден. Задължително е осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. 

В своята работа монтьорът използва: комплекти техническа документация (правилници, наредби, инструкции, чертежи, схеми, табла, работни карти и др.), съвременна справочна и каталожна литература, инструменти и приспособления (чертожни, измерителни, механични, електрически, пневматични), уреди, агрегати, съвременни средства за диагностика, необходими за техническото обслужване и ремонт на подемно-транспортна техника, резервни части, горива, масла, компютър с интернет и професионален софтуер, съответната подемно-транспортна техника и МПС, за чието управление трябва да притежава правоспособност за управление; работно облекло, лични и колективни предпазни средства.

Професионално ориентиране:

Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията „Монтьор на подемно-транспортна техника“, могат да заемат длъжностите 7231-2001 Автомонтьор, 7231-2005 Монтьор, двигатели на моторнопревозни средства, 7233-2026 Монтьор, промишлено оборудване, 7233-2031 Монтьор, ремонт на машини и оборудване, 8322-2002 Шофьор, лек автомобил до 9 места, 8322-2003 Шофьор, линейка, 8322-2004 Шофьор, пощенски автомобил, 8322-2005 Шофьор, такси, 8322-2006 Шофьор, лекотоварен автомобил, 8332-2001 Шофьор, противопожарен автомобил, 8332-2002 Шофьор, платформа, 8332-2003 Шофьор, самосвал, 8332-2004 Шофьор, специален тежкотоварен автомобил, 8332-2005 Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона, 8332-2006 Шофьор, товарен автомобил (международни превози), 8332-2007 Шофьор, цистерна, 8343-2003 Шофьор, автокран, 8343-2001 Кранист, 8343-2002 Кранист (подвижен), 8343-2006 Машинист, автовишка, 8344-2003 Водач, електрокар, 8344-2004 Водач, мотокар, 8344-2001 Водач (оператор, открита платформа с повдигащо устройство), 8343-2016 Оператор, мост, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

Преди да пристъпите към плащане на поръчката е необходимо да се свържете с нас, за да уточним имаме ли стартиращи групи или обучението ще бъде в индивидуална форма.

Параматерите на обученията за придобиване на професионална квалификация, част от професия и правоспособност са специфични и е необходимо подготовка на пакет документи, преди стартирането на курса.

тел. 02 / 43 73 887

тел. 0882 887 346

office@zbut-academy.bg

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.