Курс Монтьор на транспортна техника

1200,00 лв.

Център за професионално обучение към ЗБУТ Академи (ЦПО към „Изоблок“ ЕООД), притежава лицензия от НАПОО (Националната агенция за професионално образование и обучение) да провежда професионални обучения по:

професия Монтьор на транспортна техника

Специалности:

  • Автотранспортна техника
  • Пътно-строителна техника
  • Електрически превозни средства

НАПОО е държавен орган към Министерския съвет на Република България за лицензиране на дейности в системата на професионалното образование и обучение, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

Преди да пристъпите към плащане на поръчката на курса за кранист е необходимо да се свържете с нас, за да уточним имаме ли стартиращи групи или обучението ще бъде в индивидуална форма. Параматерите на обученията за придобиване на професионална квалификация, част от професия и правоспособност са специфични и е необходимо подготовка на пакет документи, преди стартирането на курса за кранист.

Вариант 1

Обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия Монтьор на транспортна техника със Свидетелство за професионална квалификация:

Професията Монтьор на транспортна техника е за придобиване на втора степен на професионална квалификация и при завършване на пълния курс на обучение, обучаемия ще получи Свидетелство за професионална квалификация.


Параметри на обучението:

Хорариум на обучението – 660 учебни часа

Срок на обучението – максимум 11 месеца

Теория – дистанционна форма, дневна или вечерна

Практика – дневна или вечерна, с опция за провежане в реална работна среда, на работното място или в база на ЦПО.

 


Вариант 2

Обучение за придобиване на част от професия Монтьор на транспортна техника със Удостоверение за професионално обучение:


Има възможност, обучението да е за част от професия и да се провеждат само основните Модули по Учебен план на ЦПО или според нуждите на обучаемия:

Параметри на обучението:

Хорариум на обучението – по заявка

Срок на обучението – от 1 седмица до 5 месеца

Теория – дистанционна форма, дневна или вечерна

Практика – дневна или вечерна, с опция за провежане в реална работна среда, на работното място или в база на ЦПО.


Обърнете внимание – ИЗИСКВА СЕ ПРАВОСПОСОБНОСТ :

Лице, придобило втора степен на професионална квалификация по професията „Монтьор на транспортна техника”, трябва да има допълнителна правоспособност (според специалността):

За специалности „Автотранспортна техника” и „Електрически превозни средства”:
– управление на МПС от категория „В”, съгласно изискванията на Наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение, издадена от министъра на траспорта и съобщенията.

За специалност „Пътно-строителна техника”:
– управление на МПС от категория „В” и „Ткт”, съгласно изискванията на Наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение, издадена от министъра на транспорта и съобщенията (обн. ДВ, бр. 82 от 2002 г.);

– машинист на пътно-строителни машини, съгласно изискванията на Правилника за добиване на правоспособност за машинисти (обн. ДВ, бр. 20 от 1967 г.);

– машинист на багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 2002 г. за реда и условията за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика.

ЗБУТ Академи може да Ви предложи Правоспособност за управление на електрокари и мотокари в предприятията към специалности „Автотранспортна техника” и „Електрически превозни средства”. 

Можете да прочетете повече в курса Правоспособност за електрокар и мотокар.


Изисквания към обучаемите:

За придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията Монтьор на транспортна техника (кранист) входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, завършен клас от средното образование или завършено средно образование – при срок на обучението 1 година (рамкова програма Б), или завършено основно образование – при срок на обучението 4 години (рамкова програма В).

Обучение:

Монтьорът на транспортна техника работи с техническа документация, извършва разглобяване, сглобяване, центровки, регулировки, диагностика и поставя правилни диагнози на техническото състояние на механизми, системи и агрегати на автотранспортна и пътно-строителна техника и електрически превозни средства; извършва дейности по техническото обслужване, ремонта и безопасната експлоатация на автотранспортна и пътно-строителна техника, и електрически превозни средства, като използва ефективно конструкционно-ремонтните и експлоатационните материали; оценява качеството на извършваната работа. При изпълнението на ежедневните си трудови задачи монтьорът на транспортна техника спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и за пожарна и аварийна безопасност.

Професионално ориентиране:

Монтьорът на транспортна техника може да работи във всички предприятия и фирми с предмет на дейност продажба, ремонт и експлоатация на автотранспортна, пътно-строителна техника и електрически превозни средства. Завеъшилите професията „Монтьор на транспортна техника” могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от единични групи 7231 „Механици и монтьори на моторни превозни средства”, 7233 „Механици и монтьори на промишлени и селскостопански машини и оборудване”, 8331 „Водачи на автобуси и ватмани”, 8332 „Водачи на тежкотоварни автомобили” и 8341 „Оператори на подвижни съоръжения в селското и горското стопанство”, както и на други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

Преди да пристъпите към плащане на поръчката е необходимо да се свържете с нас, за да уточним имаме ли стартиращи групи или обучението ще бъде в индивидуална форма.

Параматерите на обученията за придобиване на професионална квалификация, част от професия и правоспособност са специфични и е необходимо подготовка на пакет документи, преди стартирането на курса.

тел. 02 / 43 73 887

тел. 0882 887 346

office@zbut-academy.bg

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.