Курс Заварчик

600,00 лв.

Центърът за професионално обучение към ЗБУТ Академи (ЦПО към „Изоблок“ ЕООД), притежава лицензия от НАПОО (Националната агенция за професионално образование и обучение) да провежда професионални обучения по:

професия Заварчик, специалност Заваряване

НАПОО е държавен орган към Министерския съвет на Република България за лицензиране на дейности в системата на професионалното образование и обучение, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

Преди да пристъпите към плащане на поръчката е необходимо да се свържете с нас, за да уточним имаме ли стартиращи групи или обучението ще бъде в индивидуална форма. Параматерите на обученията за придобиване на професионална квалификация, част от професия и правоспособност са специфични и е необходимо подготовка на пакет документи, преди стартирането на курса.

Вариант 1

Обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професия ЗАВАРЧИК със Свидетелство за професионална квалификация:

Професията Заварчик е за придобиване на първа степен на професионална квалификация и при завършване на пълния курс на обучение, обучаемия ще получи Свидетелство за професионална квалификация.


Параметри на обучението:

Хорариум на обучението – 300 учебни часа

Срок на обучението – максимум 5 месеца

Теория – дистанционна форма, дневна или вечерна

Практика – дневна или вечерна, с опция за провежане в реална работна среда, на работното място или в база на ЦПО.


Вариант 2

Обучение за придобиване на част от професия ЗАВАРЧИК със Удостоверение за професионално обучение:


Има възможност, обучението да е за част от професия и да се провеждат само основните Модули по Учебен план на ЦПО или според нуждите на обучаемия:

Параметри на обучението:

Хорариум на обучението – по заявка

Срок на обучението – от 1 седмица до 5 месеца

Теория – дистанционна форма, дневна или вечерна

Практика – дневна или вечерна, с опция за провежане в реална работна среда, на работното място или в база на ЦПО.


Обърнете внимание – ИЗИСКВА СЕ ПРАВОСПОСОБНОСТ :

За извършване на заваръчни работи се изисква заварчикът да притежава правоспособност по заваряване в съответствие с изискванията на Наредба № 7 от 2002г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване. За записване в курс за правоспособност, може да прочете повече на страницата Курс за правоспособност по Заваряване. 

Всеки обучаван да може да придобие степен на правоспособност по заваряване – „заварчик на ъглови шевове“ по един от заваръчните процеси (ръчно електродъгово заваряване с обмазан електрод, заваряване в защитна газова среда с топящ се електрод, заваряване в защитна газова среда с нетопящ сe волфрамов електрод) при спазване на изискванията на Наредба № 7 от 2002г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване.

Изисквания към обучаемите:

За придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията „Заварчик“ входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ).

Обучение:

Съгласно Държавните образователни изисвания, придобилият квалификация по професията „Заварчик“ – първа степен на професионална квалификация, изпълнява ъглови шевове (по процесите ръчно електродъгово заваряване с обмазан електрод, заваряване в защитна газова среда с топящ се електрод, заваряване в защитна газова среда с нетопящ сe волфрамов електрод) в съответствие със спецификацията на заваръчната процедура, като сам настройва заваръчния апарат. Заварчикът подбира в съответствие със спецификацията на заваръчната процедура (СЗП) подходящи добавъчни материали (електроди, заваръчен тел и др.)., като трябва да се старае да работи, без да създава опасност за собственото си здраве и за здравето на останалите работници.

Професионално ориентиране:

Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) в Република България, утвърдена със Заповед № 742 от 27.12.2005 г., Заповед 884 от 7.11.2006г., Заповед № 969 от 28.12.2007г. и Заповед № РД-01-1144 от 30.12.2008г. на министъра на труда и социалната политика, лицата, придобили първа степен на професионална квалификация по професията „Заварчик“ могат да заемат длъжностите, включени в единична група 7212 „Заварчици и резачи на метал“, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

Преди да пристъпите към плащане на поръчката е необходимо да се свържете с нас, за да уточним имаме ли стартиращи групи или обучението ще бъде в индивидуална форма.

Параматерите на обученията за придобиване на професионална квалификация, част от професия и правоспособност са специфични и е необходимо подготовка на пакет документи, преди стартирането на курса.

тел. 02 / 43 73 887

тел. 0882 887 346

office@zbut-academy.bg

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.