Курсове по ЗБУТ

  Длъжностно лице по ЗБУТ

ЗЗБУТ, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. и Наредба 3 от 27.07.1998г.

  Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси

Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г.

  Орган по безопасност и здраве при работа

ЗЗБУТ, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. и Наредба 3 от 27.07.1998г.

Длъжностно лице, което провежда инструктажи по безопасност и здраве при работа

Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г.

 

Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

ЗЗБУТ, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. и Наредба 3 от 27.07.1998г.

Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност

Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. и Наредба № 2 от 22.03.2004г.

Координатор по безопасност и здраве в строителството

За вписване в Камарата на строителите, ЗЗБУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004г.

 

  Първоначално обучение на представителите на комитетите и групите по условия на труд в предприятията

ЗЗБУТ, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. и Наредба № 4 от 03.11.1998г.

  Ежегодишно обучение на представителите на комитетите и групите по условия на труд в предприятията

ЗЗБУТ, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. и Наредба № 4 от 03.11.1998г.