Курс Строителен техник

1800,00 лв.

Център за професионално обучение към ЗБУТ Академи (ЦПО към „Изоблок“ ЕООД), притежава лицензия от НАПОО (Националната агенция за професионално образование и обучение) да провежда професионални обучения по 

професия Строителен техник, 

специалност:

  • Строителство и архитектура
  • Транспортно строителство
  • Водно строителство

НАПОО е държавен орган към Министерския съвет на Република България за лицензиране на дейности в системата на професионалното образование и обучение, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

Преди да пристъпите към плащане на поръчката е необходимо да се свържете с нас, за да уточним имаме ли стартиращи групи или обучението ще бъде в индивидуална форма. Параматерите на обученията за придобиване на професионална квалификация, част от професия и правоспособност са специфични и е необходимо подготовка на пакет документи, преди стартирането на курса.

Вариант 1

Обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия Строителен техник със Свидетелство за професионална квалификация:

Професията Строителен техник е за придобиване на трета степен на професионална квалификация и при завършване на пълния курс на обучение, обучаемия ще получи Свидетелство за професионална квалификация.


Параметри на обучението:

 

Хорариум на обучението – 960 учебни часа

Срок на обучението – максимум 16 месеца

Теория – дистанционна форма, дневна или вечерна

Практика – дневна или вечерна, с опция за провежане в реална работна среда, на работното място или в база на ЦПО.

 


Вариант 2

Обучение за придобиване на част от професия Строителен техник със Удостоверение за професионално обучение:


Има възможност, обучението да е за част от професия и да се провеждат само основните Модули по Учебен план на ЦПО или според нуждите на обучаемия:

Параметри на обучението:

Хорариум на обучението – по заявка

Срок на обучението – от 3 седмица до 15 месеца

Теория – дистанционна форма, дневна или вечерна

Практика – дневна или вечерна, с опция за провежане в реална работна среда, на работното място или в база на ЦПО.


Изисквания към обучаемите:

За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Строителн техник“ входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършено средно образование.

Обучение и отговорности на Строителният техник:

Строителният техник може да организира и да ръководи изпълнението на подготвителните дейности на строителната площадка, на отделните видове строително-монтажни работи (СМР) за груб строеж (земни, кофражни, армировъчни, бетонови, зидарски, покривни), за довършителни работи (мазилки, шпакловки, замазки, облицовки, настилки, бояджийски, тенекеджийски).
Той упражнява контрол, измерва и оценява дейността на строителните работници. Строителният техник може да съставя техническа документация,като участва в разработването на оферти,тръжни документи и др., подготвя обекта за предаване на инвеститорите. Ползва програмни продукти за изготвяне на инвестиционни проекти под ръководството на архитекти и строителни инженери.

Строителният техник организира:

  • заготовката и монтажа на сглобяеми стоманобетонови, дървени и пластмасови конструкции,изграждането и контрола на експлоатацията на водоснабдителни и канализационни системи в малки населени места, наводопроводни и канализационни мрежи в сгради, изпълнението на пътни и железопътниработи, изграждането и ремонта на отводнителни пътни съоръжения – дренажи, канавки,
  • участва при изграждането, поддържането и ремонта на водостоци, мостове и други съоръжения, изграждането ик онтрола на експлоатацията на хидромелиоративни системи и хидротехнически съоръжения.

При изпълнение на трудовите дейности строителният техник носи отговорност за собствената си безопасност и тази на строителните работници, които ръководи; за целесъобразното и ефективно използване на поверената му техника, инструменти и материали, за качественото и в срок извършване на строително-монтажните работи в съответствие с проектно-сметната документация и действащите стандарти, технически норми и изисквания. Строителният техник отговаря за спазване на правилата за противопожарна охрана, за здравословни и безопасни условия на труд. Желателно е да е завършил обучения и да притежава Удостоверения за

Строителният техник подписва всички изработени или съгласувани с него документи, протоколи и др. Изпълнява разнообразни дейности,част от които се осъществяват на строителните обекти, а друга част- в офис. Поради характера на работата на открито и прекратяването на СМР при ниски температури се наблюдава сезонност в работата – значително по-голямо натоварване през пролетно-летния период и по слабо през есенно-зимния. Понякога се налага да се работи извънредно през лятото, а по изключение и в почивните дни. Работата в офиса включва участие в изготвяне на инвестиционни проекти, проучване и съставяне на техническа документация и се осъществява при нормално работно време и натовареност.
Строителният техник използва геодезическа техника (теодолити, нивелири, жалони). За изготвяне на техническа документация и участие в инвестиционното проектиране. Той използва правилници, справочници, нормативни документи в строителството, компютри със специализиран софтуер.

Професионално ориентиране:

Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Строителен техник“,могат да заемат длъжностите 3112 Строителентехник, 3112-3001 Техник,водно строителство, 3112-3004 Техник, гражданскостроителство (конструктор), 3112-3005 Техник, гражданско строителство (хидравлик), 3112-3007 Техник, инвеститорски контрол, 3112-3009 Техник,строителство и архитектура, 3112-3010 Техник,строителство на метрополитен, 3112-3011 Техник, транспортно строителство,3118 Чертожници, 3118-3002 Чертожник, архитектура, 3118-3005 Чертожник, гражданско строителство, 3118-3014 Чертожник, промишлено строителство,1223 Ръководители на производствени и оперативни звена в строителството и проектирането, 1223-3006 Техническиръководител, 3413 Агентипоимоти, 3413-3001 Агент,недвижими имоти, 3413-3002 Брокер,недвижими имоти,кактои други длъжности,включени при актуализиране на НКПД.

Преди да пристъпите към плащане на поръчката е необходимо да се свържете с нас, за да уточним имаме ли стартиращи групи или обучението ще бъде в индивидуална форма.

Параматерите на обученията за придобиване на професионална квалификация, част от професия и правоспособност са специфични и е необходимо подготовка на пакет документи, преди стартирането на курса.

тел. 02 / 43 73 887

тел. 0882 887 346

office@zbut-academy.bg

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.