Курс за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

80,00 лв.

Кой задължително трябва да премине обучение за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството?

Това са:

  • Всички членове на Комитети или Групи по условия на труд (КУТ / ГУТ).
  • Служителите (или самия работодател), които са определени за Длъжностно лице по безопасност и здраве на строителния обект.
  • Лицата провеждащи инструктажи.
  • Друг персонал, нает по трудови договори за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд.
  • Всички, които са назначени и изпълняват функциите на Длъжностно лице по ЗБУТ при строително монтажните работи (СМР).

крус Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството дистанционно

Обърнете внимание:

сертификат удостоверение за онлайн курс Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството - збут академи

– Фирми, които възнамеряват да бъдат вписани в централния професионален регистър на строителя в Камара на строителите в България трябва задължително да имат назначено на трудов договор лице, преминало обучение за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството.

Имайте предвид, че курсът за Координатор по безопасност и здраве при работа и курса за Длъжностно лице не са едно и също – длъжностното лице трябва да е лице на трудов договор съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г., а Координатора е представител на Възложителя и се съобразява с изискванията на Наредба 2.

Може да прочете повече на страницата на курса Координатор по безопасност и здраве.

– Удостоверение за завършен курс ще трябва да представите при проверка от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, без значение от предмета на дейност на фирмата, ако е с персонал над 5 служителя.

 – При участие в конкурси, търгове и други, също е възможно да поискат Удостоверенията на лицата, които ще отговарят за ЗБУТ във фирмата / предприятието.

Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството дистационно обучение

Обучението за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството е задължително съгласно:

НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г.
за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по 
правилата за осигуряване на ЗБУТ

Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., 
попр. бр. 4 от 15.01.2010 г., изм., бр. 25 от 30.03.2010 г.

Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност 
и здраве при работа и се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или 
се провежда обучение, съгласно чл. 2, ал. 1 и 2 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
Чл. 2. (1) Работодателят осигурява на всеки работещ подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и 
здраве при работа в съответствие със спецификата на професията/извършваната дейност и на работното място, 
като отчита възможните опасности и резултатите от оценката на риска на съответното работно място.
(2) Работодателят писмено определя:
1. видовете обучения и инструктажи;
2. лицата, които ще бъдат обучавани и/или инструктирани;
3. програма за провеждане на обучението и/или инструктажа;
4. лицата, които ще провеждат обучението и/или инструктажа.
Чл. 3. Работодателят не допуска до работа работник и служител, който не притежава необходимите знания и 
умения и/или не е инструктиран по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Чл. 4. Обучението и инструктажът по безопасност и здраве при работа се провеждат в работно време, като 
всички разходи са за сметка на работодателя.

Раздел II
Обучение по безопасност и здраве при работа
Чл. 5. Обучението по безопасност и здраве при работа има за цел:
1. усвояване на методите, формите и средствата за осъществяване на дейността по безопасност и здраве при работа;
2. усвояване на основните законови и подзаконови нормативни изисквания, нормите, правилата и мерките за 
безопасен и здравословен труд;
3. поддържане на необходимото ниво на знания и умения по безопасност и здраве при работа на работещите 
през целия период на трудовата им дейност 
в съответствие с изискванията на съответната професия.
Чл. 6. (1) Обучение по безопасност и здраве при работа се провежда на:
1. длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
2. длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
3. лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
4. членовете на комитета/групата по условия на труд;
5. работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини 
и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа;
6. работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот.
(2) С колективен трудов договор могат да се определят и други работници и служители, на които да се провежда 
обучение по безопасност и здраве при работа.
Закон за здравословни и безопасни условия на труд
Обн., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г.; изм. и доп. ДВ. бр.97 от 5 Декември 2017г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) 
(1) С този закон се уреждат правата и задълженията 
на държавата, работодателите, работещите, представителите на работещите по безопасност и здраве при работа, 
на лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие, и на други организации и юридически лица 
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Глава трета
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г.) За организиране на изпълнението на дейности, свързани 
със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, работодателят в зависимост от 
обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск назначава или определя 
едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или създава специализирана служба.
(2) Функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби по ал. 1 се определят с наредба 
на Министъра на труда и социалната политика. На нейна основа работодателят регламентира функциите и 
задачите им съобразно конкретните условия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., доп., бр. 76 от 2005 г.) По преценка на работодателя извършването 
на дейностите по ал. 1 могат да се възлагат с договор на други юридически и физически лица или да се 
извършват от самия него в случаите, когато той е физическо лице.
(4) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) Когато работодателят възлага извършването на дейностите по ал. 1 
на други юридически или физически лица, той е длъжен да им предостави информацията по чл. 19, ал. 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) Работодателят осигурява на лицата по ал. 1, както и на представителите 
на работещите по безопасност и здраве при работа, достъп до:
1.оценката на риска и мерките за защита, посочени в чл. 16, ал. 1, т. 1 и 2;
2.информацията, свързана с дейностите по чл. 23;
3.информацията, получена в резултат на осъществяване на мерки за защита и превенция;
4.информацията, получена от констатациите и предписанията на контролните органи в областта на БЗР.						  
Закон за здравословни и безопасни условия на труд
Обн., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г.; изм. и доп. ДВ. бр.97 от 5 Декември 2017г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) 
(1) С този закон се уреждат правата и задълженията 
на държавата, работодателите, работещите, представителите на работещите по безопасност и здраве при работа,
на лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие, и на други организации и юридически лица 
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Глава трета
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Чл. 26. (1) Работодателят е длъжен да се консултира с работещите или с техни представители и организации, 
като създава възможност те да участват при: 
1. обсъждането и приемането на всички мерки, които се отнасят до здравето и безопасността на работещите; 
2. определянето на работещи, които ще извършват дейности по осигуряването на здравословни и безопасни 
условия на труд, първа помощ, борбата с пожарите и евакуацията на работещите; 
3. планирането и организацията на обучението на работещите по здравословните и безопасни условия на труд. 
(2) Работодателят е длъжен да осигури: 
1. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., бр. 48 от 2006 г., изм., бр. 40 от 2007 г.) на всеки работещ, включително на 
работещите по срочно правоотношение или при условията на временна заетост по чл. 14, ал. 1, както и на 
работещите на смени и полагащите нощен труд, подходящо обучение и инструктаж по безопасност и здраве 
при работа в съответствие със спецификата на индивидуалното му работно място и на професията при: 
а) постъпване на работа; 
б) преместване на друга работа или промяна на работата; 
в) въвеждане на ново или при промяна на работно оборудване и технология; 
2. всички разходи за провеждане на обучението, което се осъществява в работно време. 
(3) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) Обучението и инструктажите по ал. 2, т. 1 се провеждат периодично, 
като се отчитат новите или променените рискове.
Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби 
в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните
 рискове и превенция на тези рискове
Обн., ДВ, бр. 91 от 5.08.1998 г., изм., бр. 102 от 22.12.2009г., в сила от 1.01.2010г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 Чл. 2. 
(1) Органите за безопасност и здраве при работа подпомагат работодателя при изпълнение на задълженията му 
за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.
(2) В зависимост от вида и характера на упражняваните дейности, броя на работниците, условията на труд и 
рисковите фактори работодателят създава органи за безопасност и здраве при
работа, като назначава или определя едно или повече длъжностни лица с 
подходящо образование и квалификация или изгражда специализирана служба.

3) Когато работодателят възложи функциите на орган за безопасност и здраве 
при работа като допълнително задължение на длъжностно лице, той определя
 и минималното необходимо време за изпълнение на възложените му задачи.
Чл. 3. Органите за безопасност и здраве при работа, назначени или определени
от работодателя, трябва да са специалисти с подходящо образование и квалификация, съобразно характера на дейността, да притежават необходимата
теоретична и практическа подготовка, приложими в предприятието, 
и да отговарят на изискванията, определени в други нормативни актове.

онлайн курс Длъжностно лице по бзр в строителството - збут академи

Строителните фирми трябва да се съобразяват и с:

Обн. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г.
Глава трета.
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

Чл. 15. (1) В регистъра се вписват строители, които отговарят на следните изисквания:
 4. разполагат с необходимия персонал, нает по трудови договори:
б) за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите
 строителни продукти със съществените изисквания за безопасност;
в) за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд;
г) за организиране изпълнението на дейности по защита при бедствия;

5. наетият технически персонал притежава необходимата правоспособност съобразно
придобитата специалност и образователно-квалификационна степен, професионален опит,
познания и техническа компетентност по отношение на националното му законодателство;
6. наетите работници притежават необходимата професионална квалификация за изпълнение 
на извършваните строителни дейности;

Чл. 17.
 (1) Заявления за вписване се подават до председателя на комисията по чл. 26 по образец, утвърден от
 управителния съвет на камарата.
 (2) Към заявлението за вписване се прилагат:
 1. удостоверение за вписване в търговския регистър или легализиран документ съгласно законодателството по 
регистрация на строителя;
 2. декларация, че строителят не е обявен в несъстоятелност и не се намира в производство по 
несъстоятелност или ликвидация;
 3. документи (лицензи, сертификати и други), разрешаващи на строителя или на неговите работници да 
извършват строителство, свързано с изграждането или ползването на съоръжения с повишена опасност;
 4. справка за числеността и квалификацията на персонала по категории;
 5. справка за проведено квалификационно обучение на инженерно-техническия персонал и на работниците през 
последните три години, освен в случаите по чл. 16, ал. 4 ;
6. справка за притежаваните от строителя машини, съоръжения и оборудване за изпълнението на строителни 
работи по видове, брой и технически параметри;
 7. справка за изпълнените от строителя строежи през последните три години по вид и местонахождение на 
строежите и обем на изпълненото строителство, освен в случаите по чл. 16, ал. 4 ;
 8.  справка за изпълнените строежи – недвижими културни ценности по Закона за културното наследство, 
придружена със становище на Националния институт за недвижимото културно наследство относно 
качеството на изпълнение на строежите - в случаите по чл. 15, ал. 4, или еквивалентна справка, 
издадена от съответните компетентни органи на държава - членка на Европейския съюз, 
или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, 
или на Конфедерация Швейцария;
 9. копия от годишния финансов отчет на строителното предприятие за последните три години, освен в случаите 
по чл. 16, ал. 4; 
10. удостоверения, издадени от компетентните органи, за обстоятелствата по чл. 16, ал. 3, т. 10 и 11
11. копия от застрахователните полици за доказване на застрахователна осигуреност по чл. 15, ал. 1, т. 7 .
Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя

Чл. 9. 

(1) В регистъра се вписват строители, които отговарят на следните изисквания:

4. разполагат с необходимия персонал, нает по трудови договори:
а) за техническо ръководство на строежите;
б) за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на строителните 
продукти, влагани в строежите, със съществените изисквания за безопасност;
в) за контрол по спазването на ЗБУТ;
г) за организиране изпълнението на дейности по управление при кризи;
д) други лица, за които с нормативен акт се изисква 
да са наети по трудов договор;
Чл. 5. (1) Възложителят или упълномощеното от него лице определя координатори по безопасност и здраве 
(2) правоспособни лица с квалификация, професионален опит и техническа компетентност в областта на 
проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР, доказани съответно 
с диплома, лицензи, удостоверения и др.:

1. за етапа на инвестиционното проектиране - когато възлага проектирането на повече от един проектант, 
като Координатор може да бъде и консултант (за строежи от всички категории) 
или лице с пълна проектантска правоспособност (за строежи от трета до пета категория);

2. за етапа на изпълнението на строежа - когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител 
или на строител, който наема подизпълнител/и,
като Координатор може да бъде и консултант (за строежи от първа до четвърта категория) 
или технически ръководител (за строежи от пета категория).
Раздел I
Общи положения

Чл. 2. (1) Работодателят осигурява на всеки работещ подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и 
здраве при работа в съответствие със спецификата на професията/извършваната дейност и на работното място, 
като отчита възможните опасности и резултатите от оценката на риска на съответното работно място.
(2) Работодателят писмено определя:
1. видовете обучения и инструктажи;
2. лицата, които ще бъдат обучавани и/или инструктирани;
3. програма за провеждане на обучението и/или инструктажа;
4. лицата, които ще провеждат обучението и/или инструктажа.
Чл. 3. Работодателят не допуска до работа работник и служител, който не притежава необходимите знания и 
умения и/или не е инструктиран по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Чл. 4. Обучението и инструктажът по безопасност и здраве при работа се провеждат в работно време, като 
всички разходи са за сметка на работодателя.

Раздел II

Чл. 6. (1) Обучение по безопасност и здраве при работа се провежда на:
5. работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини 
и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа;
6. работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот.

(2) С колективен трудов договор могат да се определят и други работници и служители, на които да се провежда 
обучение по безопасност и здраве при работа.

курс за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството дистанционно обучение цени

Необходимо е всяка година да актуализирате знанията за Длъжностно лице по БЗР, с оглед на минималните изисквания за периодичност на обученията по чл. 7, ал. 5 от Наредба № РД-07-2

Удостоверението към ЗБУТ Академи е валидно 1 година.

първоначално и ежегодишно - веднъж на 1 година
не по-рядко от веднъж на 2 години и продължителност не по-малка от 6 учебни часа
не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа
не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа
ако се изисква правоспособност за работа - съгласно изискванията на съответните нормативни актове - препоръчваме венъж на 1 година
съгласно изискванията на съответните нормативни актове - препоръчваме венъж на 1 година

Видео:

 


запишете е за онлайн курс по Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството към збут академи

Как да се запиша в он-лайн курс по безопасност и здраве?

Веднага щом заплатите направената поръчка получавате:

  • достъп до дистанционната платформата за обучение на ЗБУТ Академи!
  • възможност за явяване на тест  – необходимо е да имате интеренет достъп!
  • експресно получаване на документа за завършен курс по ЗБУТ в електронен вариант, и изпращане на оригинала в същия работен ден!

обучение бзр в строителството длъжностно лице към збут академи

Защо да се запишете в ЗБУТ Академи?

коректно обслужване курс длъжностно лице по бзр збут в строителството збут академи - цени олайн курс със сертификат Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството - збут академи збут академи - Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството онлайн цени - збут академи електронно обучение - збут академи - Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството
 Получавате Удостоверение в същия работен ден, в който е решен успешно теста за приключване на курса Личен консултант по ЗБУТ, който ще отговори на Вашите въпроси Дистанционно обучение –  24 часа, 7 дни в седмицата, без значение къде се намирате, изисква се само Интернет Достъп до всички  преминати обучения, издадени Удостоверения и фактури

онлайн курс збут в строителството длъжностно лице

 

 

Защо обучението по ЗБУТ е важно за всяка строителна фирма?

Работодателите са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд.

Здравословните и безопасни условия на труд изискват мерки като превенция на риска, предоставяне на информация и обучение, както и осигуряване на необходимата организация и средства. В една работна среда, особено в сферата на строителсвото, опазването на здравето на работниците е малко по-трудно. За да не бъде обучението в тежест за работодателя и да осигури необхоидмото обучение и сертификация на персонала по ЗБУТ в строителството, можете да се възползвате от дистанционно обучение, което предлага гъвкавост, удобство и експресно приключване на курса. Необходимо е да подберете добре служителите, които ще Ви подпомагат при изпълнение на задълженията Ви за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. За да може да разчитате, че ще получат адекватно обучение и то навреме, за да осигурите необходимата информация и условия за ефективното изпълнение на задачите им. Електронната платформа позволява курсистите да получат знанията, които са им необходими от всяко място с достъп до интернет и да се явят на теста електронно, за да завършат своето обучение успешно.

Ако сте наши клиенти, ние ще Ви съдействаме!

дистнционно обучение по бзр в строителството към збут академи - онлайн цени и сертификатиНие от центъра за обучение към ЗБУТ Академи, даваме възможност на длъжностните лица по безопасност и здраве, да се включат в обучение за организиране на ефективна система за защита от професионалните рискове и превенция на тези рискове, без това да пречи на изпълняването на служебните им задължения. Това е възможно благодарение на нашия екип и интуитивната ни платформа за дистанционно обучение по ЗБУТ, до която длъжностните лица имат денонощен достъп и могат да получат Удостоверение по безопасност и здраве, експресно след покриване на он-лайн теста.

Много често нашите клиенти гонят срокове, искат експресно обучение, а длъжностните им лица са доказали своята компетентност, но нямат Удостоверение. С дистанционното обучение, надграждането и доказването на знанията по здравословни и безопасни условия на труд, може да стане до 24 часа. 

Курса няма ограничение за време и място – необходимо е само наличието на достъп до интернет!

Ако длъжностните лица, отговарящи за безопасността и здравето при работа, са обучени реално, ще се справят с организирането и координацията на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Ще могат да консултират и подпомагат на работодателя по прилагане на изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при организиране и осъществяване на трудовата дейност.

Службите по трудова медицина много често включват в услугите си обучение по ЗБУТ. Проверете дали имате необходимите обучения и Удостоверения към тях, за да сте изрядни. При строително монтажни работи, трябва да имате служители обучени за Длъжностно лице по ЗБУТ, Координатор по безопасност и здраве, както и длъжностно лице упражняващо Контрол на качеството на влаганите продукти.


Ако имате въпроси относно стартирането на курса Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството, свържете се с нас: 

обадете ни се - збут академи пишете ни - збут академи - онлайн курсове збут експресно обслужване за онлайн и дистанционни курсове и обучение в збут академи

тел. 02 / 43 73 887
тел. 0882 887 346

office@zbut-academy.bg