Курс за правоспособност по работа с газови котли

80,00 лв.

Обучение за Работа с газови котли е съгласно чл. 247, ал. (2), т.4 от Наредба за устройството и безопасната експлоатация на инсталациите и уредите за природен газ и Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане

Обучението се извършва в ЦПО с лицензия от НАПОО и в комбинция от обучение за Машинист на котли с високо налягане (съгласно НАРЕДБА № 2 ОТ 17 ЯНУАРИ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ) с учебни планове одобрени от ГД ИДТН (Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“).

ИДТН организира вписването на лица, кандидатстващи за вписване в регистъра на ДАМТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност и издаването на удостоверения за вписване в регистъра, както и заличаването на лицата от регистъра и обезсилването на издадените им удостоверения. 

НАПОО (Националната агенция за професионално образование и обучение) е държавен орган към Министерския съвет на Република България за лицензиране на дейности в системата на професионалното образование и обучение, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.


Център за професионално обучение към ЗБУТ Академи (ЦПО към „Изоблок“ ЕООД), притежава лицензия от НАПОО  и актуални Учебни програми и планове към ИДТН за провеждане на правоспособност за Машинист на котли с високо налягане. 

Преди да пристъпите към плащане на поръчката е необходимо да се свържете с нас, за да уточним имаме ли стартиращи групи или обучението ще бъде в индивидуална форма. Параматерите на обученията за придобиване на професионална квалификация, част от професия и правоспособност са специфични и е необходимо подготовка на пакет документи, преди стартирането на курса.

 

Наредба за устройството и безопасната експлоатация на инсталациите и уредите за природен газ

Съгласно Наредбата собственикът или ползвателят в съответствие с вида на газопровода, съоръжението, инсталацията или уреда за природен газ е длъжен:
1. да осигури тяхната безопасна и безаварийна експлоатация и да ги поддържа в съответствие с техническите изисквания по наредбата, с нормите и правилата за пожарна и аварийна безопасност и техническата им документация;
2. да изработи производствена инструкция въз основа на техническата документация и инструкциите за монтаж и безопасна експлоатация на съответните газопроводи, съоръжения, инсталации или уреди за природен газ, като се съобрази с особеностите на обекта, в който те се експлоатират;
3. да осигури ефективен контрол на работата на газопроводите и газовите съоръжения и на промишлените газови инсталации и на обслужващия персонал;
4. да състави и съхранява техническо досие на всеки газопровод, газово съоръжение и/или промишлена газова инсталация, което да съдържа техническата им документация, чертежите, изчисленията и документите за извършени ремонти, както и всички документи, издадени от органите за технически надзор;
5. да има ревизионна книга за всеки газопровод, газово съоръжение, промишлена газова инсталация и/или газов уред, в която органите за технически надзор записват резултатите от извършените надзорни дейности, както и предписанията за отстраняване на констатирани нарушения;
6. да изпълнява и контролира изпълнението от обслужващия персонал на предписанията, дадени от органите за технически надзор и специализираните държавни контролни органи;
7. да уведомява Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ (ГДИДТН) при Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), Главна дирекция „Национална служба Гражданска защита“ и други държавни органи съобразно тяхната компетентност за всяка авария или злополука, възникнала при експлоатацията на газопроводите и газовите съоръжения и инсталации.


Собственикът или ползвателят осигурява поддържането, ремонта и преустройството на газопроводите и газовите съоръжения и на промишлените газови инсталации и газовите уреди от лица, които са получили разрешение по чл. 36 ЗТИП за извършване на такава дейност и определя със заповед лица с не по-ниско от средно техническо образование, които да представляват предприятието пред органите за технически надзор при извършване на проверки на предприятието или технически прегледи на газовите съоръжения и инсталации;

Собственикът или ползвателят осигурява персонал по съгалсно  Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) – ползвателите на съоръжения с повишена опасност са длъжни да осигурят обслужването им от персонал, който има необходимата квалификация и правоспособност

Осигурява и документира инструктаж при постъпване на работа и ежегодна проверка на знанията на лицата за устройството и изискванията за безопасна експлоатация на газопроводите и газовите съоръжения и на промишлените газови инсталации;

Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане / ДВ, бр. 99 от 16.12.2011г./

Наредбата не се прилага за:
1. съдовете за въздух на спирачните системи на подвижен железопътен състав,автомобили и други превозни средства;
2. котлите и тръбопроводите, монтирани на превозни средства;
3. носимите и возимите пожарогасители;
4. съоръженията по чл. 2 със специално предназначение за Министерството на отбраната;
5. съоръженията под налягане, посочени в приложение № 1, пуснати на пазара на Република България преди влизането в сила на наредбата;
6. барокамери и други съдове, предназначени за пребиваване на хора в тях;
7. газови уреди, чието съответствие е оценено по реда на наредба по чл. 7 ЗТИП.

Лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения под налягане, са длъжни да въвеждат в изградена в ДАМТН компютризирана информационна система информация за всички извършени от тях дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на тези съоръжения при извършването им.

Ползвателят на съоръжения под налягане е длъжен лично да отговаря или да определи едно или повече лица, които да отговарят за безопасната експлоатация на съоръженията под налягане и да го представляват пред органите за технически надзор и да не допуска експлоатацията на съоръжения под налягане, за които не е осигурил обслужващ персонал.

Ползвателят на съоръжения под налягане не трябва да допуска съответните съоръженията да бъдат обслужвани от лица, които не притежават необходимата степен на правоспособност съгласно Наредба № 2 от 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли 

и да установи ред и документиране на първоначално и периодично обучение на лицата, които обслужват съответните съоръжения – периодите между провеждането на периодичното обучение на минимум всеки 24 месеца.

 


Лицата, които кандидатстват за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения под налягане, трябва да отговарят на изискването на ЗТИП и да разполагат със следния нает по трудово правоотношение персонал:

  • лице с висше техническо образование с подходяща за дейностите и съоръженията специалност, което да контролира качеството на влаганите материали и спазването на изискванията на проектната документация и наредбата;
  • лице с висше техническо образование с подходяща за дейностите и съоръженията специалност, отговарящо на изискванията на БДС EN ISO 14731, което да контролира прилагането на процедурите за изпълнение на неразглобяеми съединения; за дейностите, свързани със съоръжения с работно налягане до1,6 МРа, лицето може да е със средно професионално образование и квалификация в областта на заваряването на метали;
  • заварчик с правоспособност „заварчик на тръби“;
  • за дейностите ремонтиране или преустройване на съоръжения под налягане, изработени от мед или медни сплави чрез спояване – лице за спояване на мед; 
  • лице с професия машинен монтьор, монтьор на енергийни съоръжения и инсталации, техник на енергийни съоръжения и инсталации или монтьор по автоматизация, и подходяща за дейностите и съоръженията специалност и квалификация;

Съоръжения под налягане са:
1. метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане и на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100, съгласно:
а) чл. 8, ал.1, т.1, букви „а“ и „б“ от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане;
б) чл. 2 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под налягане, приета с Постановление № 210 на Министерския съвет от 2001г.
2. резервоари;
3. парни котли с топлинна мощност над 116,3 kW:
а) съгласно чл. 8, ал.1, т.3 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане;
б) с налягане до0,05 МРа включително, които не попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане;
4. водогрейни котли с топлинна мощност над 116,3 kW:
а) съгласно чл.8, ал.1, т.3 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане;
б) за производство на гореща вода с температура до 110°С включително, които не попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане;
5. метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане над 0,6 МРа и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100:
а) съгласно чл. 8, ал.1, т.4, буква „б“ от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане;
б) които не попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане;
6. метални тръбопроводи за транспортиране на гореща вода с температура над 110°С и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100:
а) съгласно чл. 8, ал.1, т.4, буква „б“ от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане;
б) които не попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане;
7. пълначни станции за сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове.

Преди да пристъпите към плащане на поръчката е необходимо да се свържете с нас, за да уточним имаме ли стартиращи групи или обучението ще бъде в индивидуална форма.

Параматерите на обученията за придобиване на професионална квалификация, част от професия и правоспособност са специфични и е необходимо подготовка на пакет документи, преди стартирането на курса.

тел. 02 / 43 73 887

тел. 0882 887 346

office@zbut-academy.bg

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.