Posted on

Анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд

Органът по БЗР има за задължение изготвянето на Анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд. Именно този анализ дава отговор доколко работата през годината е била ефективна.

Изискването за изготвяне на Анализа е на база:

Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове:

Чл. 10. Периодично през годината и за всяка изтекла година органите за безопасност и здраве при работа изготвят анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд, който се обсъжда в комитетите по условия на труд и от ръководството на предприятието.

Препоръчително е анализът да се изготви до 31.01. на следващата година – това е една от дейностите, която се прави ежегодно и може да се планира предварително датата за изпълнението й, както и да се запише в годишната  План-програма по осигуряване на ЗБУТ (програма за намаляване и ограничаване на риска) в предприятието.

Забележка:

За да се направи анализа на свършеното / несвършеното през годината, изходната точка е План-програмата от мерки за намаляване и ограничаване на риска за изминалата година.

Съществуват и други възможности, които са по-общи, като например да се направи отчет на изпълнението на дейностите на длъжностното лице по БЗР, така, както са записани в Наредба 3.

Има и друга алтернатива – това е длъжностната характеристика на ОБЗР, ако тя е достатъчно подробна, т.е. да се направи отчет на изпълнението по дейности  на длъжностното лице в обема, в който са вписани в длъжностната характеристика.

Анализ на дейността се предава на заседание на КУТ/ГУТ, където той се обсъжда.

Анализът се предава и на ръководството на предприятието.

 icon-pinПолезни бланки:

Prilojenie 1 – Zapoved-OBZR-primer

Prilojenie 2 – PVTR – primeren

Prilojenie 3 – Analiz OBZR – primeren

Може да научите повече на нашите курсове за Орган по безопасност и здраве и обученията за Длъжностни лица по ЗБУТ.