Posted on

Национална класификация на професиите и длъжностите – НКПД

НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ
НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ, 2005 г.
СПИСЪК ДЛЪЖНОСТИ
КодНаименование
1ПРЕЗИДЕНТ, ЗАКОНОДАТЕЛИ, ВИСШИ СЛУЖИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ
11ПРЕЗИДЕНТ, ЗАКОНОДАТЕЛИ И ВИСШИ СЛУЖИТЕЛИ
111Висши представители на държавната власт
1111Президент, законодатели
11119001Президент на Република България
11119002Председател на Народно събрание
11119003Председател на Конституционен съд
11119004Вицепрезидент на Републиката
11119005Заместник-председател на Народно събрание
11119006Председател на комисия, Народно събрание
11119007Заместник-председател на комисия, Народно събрание
11119008Народен представител
11119009Съдия, Конституционен съд
11119010Омбудсман
11119011Заместник-омбудсман
1112Висши представители на изпълнителната власт
11129001Министър-председател
11129002Заместник-министър-председател
11129003Министър
11127004Заместник-министър
11129005Управител, Българска народна банка
11129006Председател, Сметна палата
11129007Председател, държавна комисия
11129008Управител на Национален осигурителен институт
11129009Директор на Национална здравно-осигурителна каса
11129010Председател на Икономически и социален съвет
11127011Областен управител
11129012Председател, държавна агенция
11129013Подуправител, Българска народна банка
11127014Председател, Национален статистически институт
11127015Заместник-председател, държавна комисия
11129016Подуправител, Национален осигурителен институт/Национална здравноосигурителна каса
11127017Заместник-областен управител
11129018Заместник-председател, държавна агенция
11129019Председател, Надзорен съвет на агенция
11129020Член, Надзорен съвет на агенция
11129021Изпълнителен директор, агенция
11129022Заместник-изпълнителен директор, агенция
11129023Член, Сметна палата
11129024Член, държавна комисия
11127025Началник на политически кабинет, министър
11127026Главен държавен здравен инспектор
11129027Председател, НЕЛК/ТЕЛК
11127028Заместник-председател, Национален статистически институт
1113Висши представители на съдебната власт
11137001Председател, Върховен касационен съд
11137002Председател, Върховен административен съд
11137003Председател, Апелативен съд
11137004Главен прокурор
11137005Директор, Национална следствена служба
11137006Заместник-председател, Върховен касационен съд
11137007Заместник-председател, Върховен административен съд
11137008Заместник-главен прокурор
11137009Заместник-директор, Национална следствена служба
112Висши служители в органите на държавната власт
1121Висши служители в законодателната власт
11217001Главен секретар, администрация на Президента
11217002Главен секретар, администрация на Народно събрание
11217003Директор дирекция, администрация на Народно събрание
11217004Директор дирекция, администрация на Президента
11217005Секретар, Народно събрание
11217006Началник кабинет, председател на Народно събрание
11217007Началник кабинет, заместник-председател на Народно събрание
11217008Началник отдел, Народно събрание
11217009Началник отдел, администрация на Президента
11217010Държавен съветник, Народно събрание/Президентство
11217011Началник протокол, Народно събрание/Президентство
11217012Ръководител пресслужба, Народно събрание/Президентство
11216013Началник сектор, администрация Народното събрание
11216014Началник сектор, администрация на Президента
1122Висши служители в органите на изпълнителната власт
11227001Главен секретар, Министерски съвет
11227002Главен секретар, министерство
11227003Директор дирекция, Министерски съвет
11227004Началник отдел, Министерски съвет
11227005Директор дирекция, министерство
11227006Началник отдел, министерство
11227007Главен секретар, администрация
11227008Държавен съкровищник, Министерство на финансите
11227009Директор териториална дирекция, Агенция за държавен вътрешно-финансов контрол
11227010Главен директор, главна дирекция в администрация
11227011Директор дирекция, администрация
11227012Ръководител инспекторат, министерство
11227013Ръководител инспекторат, администрация
11227014Заместник-главен инспектор, Министерство на отбраната
11227015Директор, регионална митническа дирекция
11226016Началник сектор, Министерски съвет
11227017Началник, митница
11227018Директор, териториално статистическо бюро
11227019Заместник-директор, регионална митническа дирекция
11227021Началник отдел, администрация
11227022Началник, регионален инспекторат по образованието
11227023Заместник-началник, митница
11227024Началник регионална дирекция, национален строителен контрол
11226025Началник сектор, министерство
11226026Началник сектор, администрация
11227027Главен касиер, Българска народна банка
11227028Посланик
11227029Пълномощен министър
11227030Временно управляващ посолство
11227031Генерален консул
11227032Консул
11227033Аташе
11227034Директор, областна администрация
11227035Началник отдел, областна администрация
11227036Началник сектор, областна администрация
11227037Парламентарен секретар, министерство
11227038Началник, затвор (поправителен дом)
11227039Заместник-началник, затвор (поправителен дом)
11227040Началник сектор, териториално звено
11227041Секретар на съвет по чл. 21 от Закона за администрацията
11227042Директор на юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията
11227043Секретар, ЦКБППМН
11227044Главен директор, главна дирекция в министерство
11226045Началник, митнически пункт
11226046Началник, митническо бюро
11227047Ръководител звено правителствени агенти
11227048Председател на Съвет по криминологични изследвания
11227049Началник управление, БНБ
11227050Началник кабинет
11227051Главен методолог, НОИ
11227052Директор, териториално поделение, НОИ
11227053Лекар, председател на медицинска комисия, НОИ
11227054Парламентарен секретар
11227055Директор териториална дирекция, НАП
11227056Заместник-директор териториална дирекция, НАП
11227057Заместник-директор на дирекция, администрация
11227058Главен инспектор, администрация
11226059Говорител на Министър-председателя
11227060Заместник главен директор, главна дирекция в администрация
11227061Главен секретар, Сметна палата
11227062Началник кабинет, председател на Сметна палата
11227063Директор териториално поделение, Сметна палата
11227064Директор дирекция, Сметна палата
11227065Ръководител вътрешен одит, Сметна палата
11227066Началник отдел, Сметна палата
11227067Ръководител сектор в териториално поделение, Сметна палата
11227068Началник сектор, Сметна палата
11227069Председател, постоянна комисия (по област на висше образование), НАОА
11227070Председател, постоянна комисия за следакредитационно наблюдение и контрол), НАОА
11227071Член на Акредитационен съвет, НАОА
11227072Постоянен секретар
11227073Политически директор
11227074Генерален директор
11227075Ръководител на инспектората
11227076Ръководител на задгранично представителство по чл. 23, ал. 1 от ЗДС
11227077Ръководител на задгранично представителство по чл. 23, ал. 1 и 2 от ЗДС
11227078Пълномощен министър в задгранично представителство
11227079Посланик за специални поръчения
11227080Висш дипломатически служител
11227081Специален координатор
11227082Старши дипломатически служител – I степен
11227083Старши дипломатически служител – II степен
11227084Съветник в задгранично представителство
11227085Първи секретар в задгранично представителство
11227086Втори секретар в задгранично представителство
11227087Трети секретар в задгранично представителство
11227088Дипломатически служител – I степен
11227089Дипломатически служител – II степен
11227090Дипломатически служител – III степен
11227091Дипломатически служител – IV степен
11227092Аташе в задгранично представителство
11227093Ръководител, вътрешен одит
1123Висши служители в органите на съдебната власт
11237001Председател на отделение, Върховен касационен съд
11237002Председател отделение, Върховен административен съд
11237003Завеждащ отдел, Върховна касационна прокуратура
11237004Завеждащ отдел, Върховна административна прокуратура
11237005Ръководител отдел, Национална следствена служба
11237006Съдия, Върховен касационен съд
11237007Съдия, Върховен административен съд
11237008Прокурор, Върховна касационна прокуратура
11237009Прокурор, Върховна административна прокуратура
11237010Следовател, Национална следствена служба
11237011Председател, окръжен съд
11237012Председател, районен съд
11237013Апелативен прокурор
11237014Окръжен прокурор
11237015Районен прокурор
11237016Директор, Окръжна следствена служба
113Кметове и ръководни служители в общинска администрация
1131Кметове и общински съветници
11319001Кмет, община
11319002Заместник-кмет, община
11319003Кмет, кметство
11313004Кметски наместник, община
11319005Председател, общински съвет
11319006Заместник-председател, общински съвет
11319007Председател, комисия
11319008Общински съветник
11319009Кмет, район
11319010Заместник-кмет, район
1132Ръководни служители в общинска администрация
11326001Секретар, община
11326002Секретар, район
11326003Директор дирекция, община
11326004Началник отдел, община/район
11326005Началник сектор, община/район
11326006Началник, общинска служба по земеделие
11326007Заместник-началник, общинска служба по земеделие
11327008Секретар на Столична община
11327009Главен директор, главна дирекция в Столична община
11327010Директор на дирекция в Столична община
11327011Началник отдел, Столична община
11327012Ръководител инспекторат, Столична община
11326013Началник сектор, Столична община
11326014Секретар на кметство
11326015Началник отдел, кметство
114Ръководители и висши служители на специализирани организации
1141Ръководители и висши служители на политически партии и организации
11419001Председател, политическа партия
11419002Ръководител, политическа партия
11419003Президент, политическа партия
11419004Главен секретар, политическа партия
11416005Ръководител, контролен орган на партия
11416006Съветник, политическа партия
11416007Главен експерт, политическа партия
11416008Експерт, политическа партия
11416009Ръководител, местна организация/политическа партия
1142Ръководители на организации на работодателите, на работниците и служителите
11429001Председател, организация на работодатели
11429002Ръководител, организация на работодатели
11429003Президент, организация на работодатели
11429004Ръководител, контролен орган на организация на работодателите
11429005Председател, организация на работниците и служителите
11429006Ръководител, организация на работниците и служителите
11429007Президент, организация на работниците и служителите
11429008Ръководител, контролен орган на организация на работниците и служителите
11429009Заместник-председател, организация на работодатели
11429010Вицепрезидент, организация на работодатели
11429011Главен секретар, организация на работодатели
11429012Ръководител, браншови и регионални организации
11429013Председател, браншови и регионални организации
11429014Заместник-председател, организация на работниците и служителите
11429015Заместник-ръководител, организация на работниците и служителите
11429016Вицепрезидент, организация на работниците и служителите
11429017Изпълнителен директор, оранизация на работниците и служителите
11429018Главен директор, организация на работниците и служителите
11429019Директор, организация на работниците и служителите
1143Ръководители на организации с нестопанска цел и съсловни организации
11439001Председател, организации с нестопанска цел/съсловни организации
11439002Заместник-председател, организации с нестопанска цел/съсловни организации
11439003Генерален секретар, организации с нестопанска цел/съсловни организации
11439004Секретар, организации с нестопанска цел/съсловни организации
11439005Ръководител, контролен орган на организации с нестопанска цел/съсловни организации
11437006Изпълнителен директор, организации с нестопанска цел/съсловни организации
11437007Директор, организации с нестопанска цел/съсловни организации
12РЪКОВОДИТЕЛИ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
121Ръководители в търговски дружества и други организации
1210Ръководители в търговски дружества и други организации
12109001Генерален директор, Българска национална телевизия
12109002Генерален директор, Българско национално радио
12107003Генерален директор, организация
12107004Генерален директор, предприятие
12107005Генерален секретар, спортна организация
12107006Главен лекар
12109007Главен мюфтия
12107008Главен научен секретар
12107009Главен пилот, авиокомпания
12107010Главен секретар, Народен театър
12107011Главен секретар, спортна организация
12107012Директор
12107013Директор, банка
12107014Директор, библиотека
12107015Директор, вестник
12106016Директор, детска градина
12107017Директор, заведение за социални грижи
12107018Директор, здравно заведение
12105019Управител, зъботехническа лаборатория
12106020Директор, извънучилищно педагогическо учреждение
12107021Директор, институт
12107022Директор, направление
12107023Директор, научноизследователски институт
12106024Директор, обслужващо звено в системата на народната просвета
12107025Директор, организация
12107026Директор на културна организация/ културен институт
12107027Директор, предприятие
12106028Директор, професионален колеж
12107029Директор, радио
12107030Директор, театър
12107031Директор, телевизия
12106032Директор, училище
12106033Директор, център за професионално обучение
12107034Директор, център по социални грижи
12109035Епископ на Католическата църква в България
12107036Заместник-генерален директор, организация
12107037Заместник-генерален директор, предприятие
12107038Заместник-главен лекар
12107039Заместник-директор, банка
12107040Заместник-директор, библиотека
12107041Заместник-директор, институт
12107042Заместник-директор, научноизследователски инситут
12107043Заместник-директор, организация
12107044Заместник-директор, предприятие
12107045Заместник-директор, театър
12109046Заместник-председател управителен съвет, Централен кооперативен съюз
12107047Заместник-председател, управителен съвет/съвет на директорите, търговско дружество
12107048Заместник-председател, банка
12107049Заместник-председател, Българска академия на науките
12107050Заместник-председател, дружество за физкултура и спорт
12109051Заместник-председател, кооперативен съюз
12109052Заместник-председател, кооперация
12107053Заместник-председател, обществена организация
12107054Заместник-председател, спортен клуб
12107055Заместник-председател, спортна организация
12109056Заместник-ректор, университет
12106057Заместник-ръководител, кооперативно предприятие
12107058Изпълнителен директор
12107059Икономически директор
12109060Патриарх на Българската православна църква
12107061Помощник-ректор, университет
12109062Председател на Български олимпийски комитет
12107063Председател, управителен съвет (съвет на директорите) на търговско дружество
12107064Председател, банка
12107065Председател, Българска академия на науките
12107066Председател, дружество за физкултура и спорт
12109067Председател, контролен съвет на кооперативен съюз
12109068Председател, контролен съвет на Централен кооперативен съюз
12109069Председател, кооперативен съюз
12109070Председател, кооперация
12107071Председател, Надзорен съвет в търговско дружество
12107072Председател, обществена организация
12107073Председател, спортен клуб
12107074Председател, спортна организация
12109075Председател на управителен съвет на Централен кооперативен съюз
12107076Програмен директор
12107077Продуцент
12107078Прокурист (търговски управител)
12109079Ректор, университет
12109080Висш служител на друго регистрирано вероизповедание
12106081Ръководител, кооперативно предприятие
12107082Ръководител, направление
12107083Управител, банка
12107084Управител, детско заведение
12107085Управител, заведение за обслужване на населението
12107086Управител, заведение за социални грижи
12107087Управител, застрахователно дружество
12107088Управител, здравно заведение
12107089Управител, клон на търговско дружество
12107090Управител, лечебно заведение
12107091Управител, поликлиника
12107092Управител, търговско дружество
12107093Член, Надзорен съвет в търговско дружество
12107094Заместник-директор, институт/организация за културни дейности
12109095Генерален директор на Българска телеграфна агенция
12107096Главен секретар, организация
12109097Директор, колеж
12109098Заместник директор, колеж
12107099Заместник-изпълнителен директор
12107100Главен инженер, производствено предприятие
12107101Главно надзорно лице
12107102Директор на банков клон
12107103Заместник-директор на банков клон
12107104Управител на банков клон
12107105Търговски директор
12107106Финансов директор
12107107Заместник-управител, търговско дружество
12107108Генерален директор, авиация
12107109Ръководител на експлоатацията, авиация
12107110Главен пилот
12107111Главен авиоинженер
12107112Ръководител по безопасност на полетите
12107113Ръководител на организация за техническо обслужване, авиация
12107114Ръководител на организация за поддържане на непрекъсната летателна годност
12109115Митрополит
12107116Ръководител, качество
12107117Директор на музей/ галерия
12107118Заместник-директор на музей/ галерия
122Ръководители на производствени и оперативни звена
1221Ръководители в селското и горското стопанство, лова и риболова
12216001Главен лесничей
12216002Ръководител, отдел в горското стопанство
12216003Ръководител, отдел в земеделието
12216004Ръководител, отдел в лова и риболова
12216005Ръководител, отдел в рибовъдството
12213006Ръководител участък, горско стопанство (лесничейство)
12213007Ръководител участък, земеделие
12213008Ръководител участък, лов и риболов
1222Ръководители на производствени и оперативни звена в промишлеността
12226001Заместник-ръководител, обособено производство
12227002Началник, рудник
12226003Началник, смяна
12225004Началник, цех
12226005Ръководител, отдел в промишлеността
12226006Ръководител, група
12226007Ръководител, обособено производство
12227008Ръководител, поделение
12226009Ръководител, участък
12227010Началник, обогатителна фабрика
12227011Ръководител, структурно звено/ядрен енергиен блок
12227012Ръководител, структурно звено/ядрена електроцентрала
12227013Главен технолог, ядрен енергиен блок
12227014Главен технолог, ядрена централа
12226015Ръководител сектор, производствено/оперативно звено в промишлеността
12227016Началник производство
12227017Главен технолог
12227018Главен енергетик
12227019Главен механик
1223Ръководители на производствени и оперативни звена в строителството и проектирането
12236001Началник, строеж
12237002Началник, строителен обект
12237003Ръководител, отдел в проектирането
12236004Ръководител, отдел в строителството
12237005Ръководител, група в строителството
12233006Технически ръководител
1224Ръководители на производствени и оперативни звена в търговията
12245001Ръководител, отдел в търговия на едро
12245002Ръководител, отдел в складово стопанство на търговията
12243003Ръководител, отдел в супермаркет
12243004Ръководител, отдел в търговия на дребно
12246005Ръководител, отдел в търговия на едро, внос – износ
1225Ръководители на производствени и оперативни звена в ресторанти и хотели
12253001Ръководител, отдел в ресторант
12253002Ръководител, отдел в хотел
1226Ръководители на звена в транспорта, складирането, пощите и далекосъобщенията
12265001Заместник-началник, железопътна гара
12263002Началник, автогара
12267003Началник, аерогара
12263004Началник, вагонно-ревизорски участък
12263005Началник, група „Експлоатация и поддържане в пощи и далекосъобщения“
12263006Началник, експлоатационно звено в транспорта
12265007Началник, железопътна гара
12267008Началник, летище
12267009Началник, морска гара
12263010Началник, подрайон по контактна железопътна мрежа
12263011Началник, пощенска станция
12263012Началник, превозна служба
12267013Началник, речна гара
12263014Началник, тягова подстанция в железопътен транспорт
12263015Началник, участък по поддържане на железния път и съоръженията
12263016Началник участък, осигурителни инсталации
12263017Началник участък, свръзки и ел. съоръжения
12265018Ръководител, отдел в складовото стопанство
12263019Ръководител, отдел в съобщенията
12265020Ръководител, отдел в телекомуникационните услуги
12266021Ръководител, отдел в транспорта и въздушното обслужване
12266022Ръководител, отдел в транспорта (нефто- и газопроводи)
12263023Ръководител, отдел в транспорта
12263024Ръководител смяна, транспортно експлоатационно звено
12267025Ръководител/директор, регионално поделение обслужване на въздушно движение
12267026Заместник ръководител/директор, регионално поделение обслужване на въздушно движение
12267027Ръководител/директор, обособено звено транспорт и въздушно обслужване
12267028Ръководител/началник сектор, транспорт и въздушно обслужване
12265029Ръководител група, транспорт
12267030Ръководител участък, транспорт
12265031Ръководител смяна, ремонтно звено в транспорта
12265032Технически ръководител, транспорт
12267033Ръководител на участък, железопътен транспорт
12267034Началник на ремонтно звено, транспорт
12265035Началник служба в метрополитен
12265036Началник наземна метростанция
12265037Началник подземна метростанция
12263038Ръководител участък в метрополитен
12263039Ръководител сектор в метрополитен
12266040Главен ревизор по безопасността;
12266041Заместник – главен ревизор
1227Ръководители на производствени и оперативни звена в бизнес услугите
12276001Ръководител, отдел в бизнес услугите
1228Ръководители на производствени и оперативни звена в чистотата и битовите услуги
12283001Ръководител, отдел в битовото обслужване
12283002Ръководител, отдел в чистотата
1229Ръководители на производствени и оперативни звена, некласифицирани другаде
12299001Декан
12297002Директор, департамент
12297003Заместник-декан
12294004Импресарио
12296005Ръководител, отдел в здравеопазването
12296006Ръководител, отдел в културните дейности
12296007Ръководител, отдел в образованието
12296008Ръководител, отдел в обществената администрация
12296009Ръководител, отдел в отдиха
12296010Ръководител, отдел в спортните дейности
12296011Ръководител, отдел в туристически агенции
12296012Ръководител, лаборатория
12299013Ръководител, катедра
12296014Ръководител, обособено звено
12296015Ръководител, обособено регионално звено
12295016Ръководител, звено
12294017Началник, газова/парова централа
12294018Сценичен управител
12293019Читалищен секретар
12296020Ръководител отдел
12296021Ръководител сектор
12297022Началник главно управление
12297023Началник управление
12297024Лекар, ръководител сектор експертиза на работоспособността
12297025Ръководител на лаборатория за консервация и реставрация
12297026Ръководител на отдел в музей/ галерия
123Ръководители на други отдели и звена
1231Ръководители на финансови и административни звена
12317001Главен икономист
12316002Ръководител, административен отдел
12316003Ръководител, счетоводен отдел
12316004Ръководител, финансов отдел
12316005Ръководител, съставяне на бюджета
12316006Ръководител, финансов/счетоводен сектор
12316007Ръководител, отдел по икономически анализи и прогнози
12317008Директор дирекция
12317009Главен аналитик, банка
12317010Ръководител служба, банка
12317011Ръководител, банков салон
12317012Ръководител, банково представителство
12317013Регионален мениджър
12316014Директор за връзки с инвеститорите
1232Ръководители на звена по организация и управление на персонала
12326001Ръководител, отдел за подбор и подготовка на персонала
12326002Ръководител, отдел по безопасни условия на труд
12326003Ръководител, отдел по организация и ефективност на труда
12326004Ръководител, отдел по управление на персонала
12326005Ръководител, сектор по управление на персонал
12326006Ръководител, служба по трудова медицина
1233Ръководители на звена за търговия и маркетинг
12336001Ръководител, външнотърговска кантора
12336002Ръководител, отдел по маркетинг
12336003Ръководител, отдел по маркетинг и търговия
12336004Ръководител, отдел по продажбите
1234Ръководители на звена за реклама и връзки с обществеността
12346001Ръководител звено, връзки с обществеността
12346002Ръководител звено, реклама
1235Ръководители на звена за снабдяване и пласмент
12356001Ръководител звено, доставки
12356002Ръководител звено, разпределение
12356003Ръководител звено, складиране
1236Ръководители на звена за информационно обслужване
12366001Ръководител звено, информационно обслужване
12366002Ръководител звено, компютърно обслужване
1237Ръководители на звена за изследователска и развойна дейност
12377001Ръководител звено, изследване и развитие
12377002Ръководител, програма
12377003Ръководител, програмен колектив
12377004Ръководител, секция
12377005Главен конструктор
12377006Началник отдел технически и качествен контрол
1239Ръководители на звена, некласифицирани другаде
12397001Директор, дирекция „Правна“
12393002Завеждащ лаборатория
12393003Началник, служба
12397004Ръководител направление
12397005Ръководител, правна служба
12397006Ръководител проект/проекти
12396007Началник, учебен отдел
12396008Ръководител, сектор/студиен комплекс – радио и телевизия
12395009Ръководител подвижни радиорелейни/телевизионни станции
12395010Ръководител радио/телевизионни станции
12395011Ръководител художествено осветление
12397012Ръководител технологии
12397013Ръководител интегрирана система за управление
12397014Ръководител минноспасителна служба
12397015Предприемач в строителството
12393016Ръководител подземен обект
13УПРАВИТЕЛИ
131Управители малки и средни предприятия
1311Управители в селското и горското стопанство, лова и риболова
13113001Управител, горско стопанство
13113002Управител, лов
13113003Управител, риболов
13113004Управител, селско стопанство
1312Управители в промишлеността
13123001Управител, промишленост
1313Управители в строителството и проектирането
13135001Управител , проектиране
13135002Управител, строителство
1314Управители в търговията
13143001Управител, търговия на дребно (доставки по домовете)
13143002Управител, търговия на дребно (магазини на самообслужване)
13143003Управител, търговия на дребно (стоки с намалени цени)
13143004Управител, търговия на едро
13143005Управител, търговия на едро (внос – износ)
13143006Управител, търговия на дребно
13143007Управител, верига от магазини
13143008Управител, магазин
13143009Управител, супермаркет
13143010Управител, универсален магазин
13143011Управител, търговски център
1315Управители на ресторанти и хотели
13153001Гостилничар
13153002Съдържател, ресторант
13153003Управител, заведение за обществено хранене
13153004Управител, къмпинг
13153005Управител, къща за гости
13153006Управител, мотел
13153007Управител, павилион
13153008Управител, пансион
13153009Управител, ресторант
13153010Управител, ресторант на самообслужване
13153011Управител, сладкарница/кафене
13153012Управител, снек-бар
13153013Управител, хотел
1316Управители в транспорта, складовото стопанство, пощите и далекосъобщенията
13163001Управител, пощи
13163002Управител, складово стопанство
13163003Управител, съобщения
13163004Управител, транспорт
1317Управители в бизнес услугите
13176001Управител, бизнес услуги
1318Управители в чистотата и битовото обслужване
13183001Управител, битово обслужване
13183002Управител, чистота
1319Управители, некласифицирани другаде
13193001Предприемач
13193002Управител (мениджър), проект
13193003Управител, здравеопазване
13193004Управител, културните дейности
13193005Управител, образование
13193006Управител, отдих
13193007Управител, социални дейности
13193008Управител, спортни дейности
13193009Управител, туристическа агенция
13193010Управител , финансово-кредитна и паричнообменна дейност
13193011Управител, бюро за услуги
13193012Управител, стол
13193013Управител, хижа
13193014Управител
13195015Директор, детска ясла
2АНАЛИТИЧНИ СПЕЦИАЛИСТИ
21ФИЗИЦИ, МАТЕМАТИЦИ И ИНЖЕНЕРНИ СПЕЦИАЛИСТИ
211Физици, химици и сродни на тях специалисти
2111Физици и астрономи
21116001Аеродинамик
21116002Астроном
21116003Астрофизик
21116004Радиоастроном
21116005Физик
21116006Физик, акустик
21116007Физик, атомна физика
21116008Физик, балистик
21116009Физик, електричество и магнетизъм
21116010Физик, електроник
21116011Физик, механика
21116012Физик, молекулярна физика
21116013Физик, оптика
21116014Физик, теоретична физика
21116015Физик, термодинамика
21116016Физик, топлофизика
21116017Физик, физика на елементарните частици
21116018Физик, физика на полупроводниците
21116019Физик, физика на твърдото тяло
21116020Физик, хидродинамика
2112Метеоролози
21126001Авиометеоролог
21126002Климатолог
21126003Метеоролог
21126004Прогнозист на време
2113Химици
21136001Фармацевт, индустриален
21136002Химик
21136003Химик – аналитик
21136004Химик – фармацевт
21136005Химик, дегергенти
21136006Химик, корозия
21136007Химик, кристалография
21136008Химик, металургичен
21136009Химик, молекулярен
21136010Химик, неорганична химия
21136011Химик, обработка на кожи
21136012Химик, обработка на светлочувствителни материали
21136013Химик, органична химия
21136014Химик, петролен
21136015Химик, пластмаса
21136016Химик, полимери
21136017Химик, производство на бои и лакове
21136018Химик, производство на гума и гумени изделия
21136019Химик, производство на хранителни продукти и напитки
21136020Химик, стъкло
21136021Химик, текстил
21136022Химик, физикохимия
21136023Химик, химически контрол на качеството
2114Геолози, геофизици и други сродни на тях специалисти
21146001Вулканолог
21146002Геолог
21146003Геолог, океанография
21146004Геолог, палеонтолог
21146005Геолог, стратиграф
21146006Геолог, инженерна геология
21146007Геолог, микропалеонтолог
21146008Геолог, минен
21146009Геолог, петрологография и вулканология
21146010Геолог, търсене и проучване на нефтени и газови находища
21146011Геомагнетист
21146012Геоморфолог
21146013Геофизик
21146014Геофизик, вулканолог
21146015Геофизик, геомагнетист
21146016Геофизик, геоморфолог
21146017Геофизик, ледолог (гласиолог)
21146018Геофизик, океанограф
21146019Геофизик, приложна геофизика
21146020Геофизик, хидролог
21146021Ледолог (гласиолог)
21146022Микропалеонтолог
21146023Минералог
21146024Океанограф, геолог
21146025Океанограф, геофизик
21146026Палеонтолог
21146027Петролог
21146028Сеизмолог
21146029Стратиграф
21146030Хидроакустик
21146031Хидрогеолог
21146032Хидролог
212Математици, статистици и сродни на тях специалисти
2121Математици и сродни на тях
21216001Актюер
21216002Аналитик, изследване на операциите
21216003Математик
21216004Математик, математически анализ
21216005Математик, приложна математика
2122Статистици
21226001Биометрик
21226002Демограф
21226003Статистик
21226004Статистик, биометрик
21226005Статистик, биостатистик
21226006Статистик, демограф
21226007Статистик , изучаване на общественото мнение
21226008Статистик, икономическа статистика
21226009Статистик, математическа статистика
21226010Статистик, медицинска статистика
21226011Статистик, приложна статистика
21226012Статистик, промишлена статистика
21226013Статистик, селскостопанска статистика
21226014Статистик, статистика на образованието
21226015Статистик, статистика на транспорта и комуникациите
21226016Статистик, трудова статистика
21226017Статистик, търговска статистика
21226018Статистик, физически науки
21226019Статистик, финансова статистика
213Специалисти по компютърни системи и технологии
2131Проектанти и анализатори на компютърни системи и мрежи
21316001Аналитик, компютърни бази данни
21316002Аналитик, компютърни комуникации
21316003Аналитик, компютърни системи и мрежи
21316004Инженер, компютърни системи и мрежи
21316005Инженер, софтуер
21316006Инженер, хардуер
21316007Проектант, компютърни системи и мрежи
21316008Системен администратор
21316009Администратор база данни
21316010Мрежови администратор
21316011Експерт, системен софтуер за бази данни
21316012Експерт, системно осигуряване и информационна сигурност
21316013Специалист, системен софтуер за бази данни
21316014Специалист, системно осигуряване и информационна сигурност
21316015Системен анализатор, информационни технологии
21316016Бизнес анализатор, информационни технологии
21316017Експерт, анализ и дизайн
21316018Експерт, проектиране и програмиране
21316019Експерт, системно осигуряване
21316020Експерт, технологично поддържане
21316021Специалист, анализ и дизайн
21316022Специалист, проектиране и програмиране
21316023Специалист, системно осигуряване
21316024Специалист, технологично поддържане
21316025Системен архитект
2132Програмисти
21326001Програмист
21326002Програмист, производствени системи и роботи
21326003Програмист, база данни
21326004Програмист, комуникация
21326005Уеб програмист
21326006Експерт, приложно програмиране
21326007Специалист, приложно програмиране
2139Компютърни специалисти, некласифицирани другаде
21396001Инженер, компютърни приложения
21396002Инженер, електронно-технически архив
21396003Експерт, предпечатна подготовка
21396004Специалист, предпечатна подготовка
21396005Специалист, обработка на данни
21396006Специалист, координатор информационни технологии
21396007Специалист, планиране информационни технологии
21396008Администратор, информационни системи
21396009Администратор, приложения
21396010Супервайзор, информационни системи
21396011Системен контрольор
214Архитекти, инженери и сродни на тях специалисти
2141Архитекти
21417001Архитект, дизайн
21417002Архитект, жилищно, промишлено и пътно строителство
21417003Архитект, инженерни съоръжения
21417004Архитект, интериор
21417005Архитект, хоризонтална планировка
21417006Главен архитект
21417007Ландшафтен архитект
21416008Урбанист
2142Строителни инженери
21426001Инженер, хидролог
21426002Инженер, водоснабдяване и канализация
21426003Инженер, железопътно строителство
21426004Инженер, инвеститорски контрол
21426005Инженер, иригации
21426006Инженер, конструктор в строителството
21426007Инженер, мостово строителство
21426008Инженер, пристанищно строителство
21426009Инженер, промишлено и гражданско строителство
21426010Инженер, пътно строителство
21426011Инженер, санитарно строителство
21426012Инженер, строителен
21426013Инженер, строителни конструкции
21426014Инженер, строителство във вода
21426015Инженер, строителство на комини
21426016Инженер, строителство на куполи и кули
21426017Инженер, технолог в строителството
21426018Инженер, тунелно строителство
21426019Инженер, хидроенергийно строителство
21426020Инженер, хидромелиоративно строителство
21427021Инженер, строителен надзор
2143Електроинженери
21436001Инженер, автоматизация
21436002Инженер, енергетик
21436003Инженер, генериране на електроенергия (атомна електроцентрала)
21436004Инженер, генериране на електроенергия (водно електрическа централа)
21436005Инженер, генериране на електроенергия (топло електрическа централа)
21436006Инженер, генериране на електроенергия (алтернативни източници)
21436007Инженер, електрически илюминации и ефекти
21436008Инженер, електрически контактни мрежи
21436009Инженер, електрически машини и апарати
21436010Инженер, електрически подсистеми
21436011Инженер, електромеханично оборудване
21436012Инженер, електрообзавеждане
21436013Инженер, енергиен диспечер
21436014Инженер, осветителна техника
21436015Инженер, пренос на електроенергия
21436016Инженер, разпределение на електроенергия
21436017Инженер, релейна защита
21436018Инженер, електрически контрол
21436019Инженер осигурителна техника
2144Електронни и телекомуникационни инженери
21446001Инженер, електроник
21446002Инженер, електроник (компютърен дизайн)
21446003Инженер, електроник (полупроводникова техника)
21446004Инженер, радиотелеграфист
21446005Инженер, електронни инструменти и прибори
21446006Инженер, контролно – измервателни прибори и автоматика
21446007Инженер, космическа техника и апаратура
21446008Инженер, самолетно оборудване
21446009Инженер, самолетоводещи съоръжения
21446010Инженер, телекомуникация
21446011Инженер, телекомуникация (космичен )
21446012Инженер, телекомуникация (радарни системи )
21446013Инженер, телекомуникация (радио )
21446014Инженер, телекомуникация (сигнални системи )
21446015Инженер, телекомуникация (телевизия )
21446016Инженер, телекомуникация (телеграф )
21446017Инженер, телекомуникация (телефон )
21446018Експерт, телекомуникации и мрежи за данни
21446019Специалист, телекомуникации и мрежи за данни
21446020Специалист, маршрутизаторно оборудване
21446021Инженер, ръководител екип/радио и телевизия
21446022Инженер, АРС на подвижен състав, метрополитен
2145Машинни инженери
21457001Архитект на плавателни съдове
21456002Дизайнер на автомобили
21456003Дизайнер на самолети
21456004Инженер, криогеник
21456005Инженер, механик
21456006Инженер, автоматизация на производството
21456007Инженер, газови турбини
21456008Инженер, двигатели с вътрешно горене (без дизелови)
21456009Инженер, дизелови двигатели
21456010Инженер, контролно – измервателни прибори и апаратура
21456011Инженер, самолетостроене
21456012Инженер, водни турбини
21456013Инженер, индустриални машини и системи
21456014Инженер, инструментална екипировка
21456015Инженер, климатични инсталации
21456016Инженер, корабни двигатели
21456017Инженер, корабни машини и механизми
21456018Инженер, корабостроене и кораборемонт
21456019Инженер, локомотивни двигатели
21456020Инженер, машини и апарати за производство на ядрена енергия
21456021Инженер, минни машини
21456022Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи
21456023Инженер, парни и водогрейни котли
21456024Инженер, парни турбини
21456025Инженер, руднична вентилация и аеродинамика
21456026Инженер, самолетни двигатели
21456027Инженер, селскостопанско машиностроене
21456028Инженер, смазочни системи
21456029Инженер, сондажни машини
21456030Инженер, хидравлични и пневматични машини
21456031Инженер, ядрена енергетика
21456032Инженер, топлоенергетика
21456033Инженер, газопреносна/газоразпределителна мрежа
21456034Инженер поддръжка
2146Инженер – химици
21466001Инженер, химик
21466002Инженер, химик (нефт и природен газ)
21466003Инженер, химик в производство и разпределение на природен газ
21466004Инженер, обработка на светлочувствителни материали
21466005Инженер, очистване на вода
21466006Инженер, технология на боите и лаковете
21466007Инженер, технология на горивата
21466008Инженер, технология на изкуствените влакна
21466009Инженер, технология на каучука и каучуковите изделия
21466010Инженер, технология на органичния синтез и полимерите
21466011Инженер, технология на пластмасите
21466012Инженер, технология на целулозното и хартиеното производство
21466013Инженер, химически процеси
21466014Инженер, химически процеси в хранително-вкусовата промишленост
2147Минни инженери, инженер-металурзи и сродни на тях специалисти
21476001Аналитик, металургични процеси
21476002Инженер, маркшайдер
21476003Инженер, металург
21476004Инженер, металург (добив на цветни и редки метали)
21476005Инженер, металург (добив на черни метали)
21476006Инженер, металург (радиоактивни материали)
21476007Инженер, металург (технология на леенето)
21476008Инженер, минен
21476009Инженер, минен диспечер
21476010Инженер, минен (добив на въглища)
21476011Инженер, минен (добив на метални руди)
21476012Инженер, минен (технология на минното производство)
21476013Инженер, минна електромеханика
21476014Инженер, минно строителство
21476015Инженер, обогатяване и брикетиране на въглища
21476016Инженер, обогатяване на полезни изкопаеми
21476017Инженер, разработване и експлоатация на находища на нефт и природен газ
21476018Инженер, проектант
2148Картографи и земемери
21486001Геодезист
21486002Земемер
21486003Земеустроител
21486004Специалист, кадастър и регулация
21486005Картограф
21486006Топограф
2149Други архитекти и инженери
21496001Аналитик, комуникации (без компютърни)
21496002Аналитик, системи (без компютърни)
21497003Архитект, декори
21496004Дизайнер, системи (без компютърни)
21496005Звукоинженер
21496006Инженер, производство
21496007Инженер, електробезопасност
21496008Инженер, техническа безопасност
21496009Инженер, механобезопасност и технически надзор
21496010Инженер, железопътен транспорт
21496011Инженер, изследване на труда
21496012Инженер, оценяване и остойностяване на обекти и други
21496013Инженер, патентен
21496014Инженер, производствена ефективност
21496015Инженер, производствено планиране, прогнозиране и развитие
21496016Инженер, роботика
21496017Инженер, системи (без компютърни)
21496018Инженер-технолог, дървообработване
21496019Инженер-технолог, керамично производство
21496020Инженер-технолог, кожарско и обувно производство
21496021Инженер-технолог, опаковане на продукция
21496022Инженер-технолог, полиграфическо производство
21496023Инженер-технолог, стъклопроизводство
21496024Инженер-технолог, текстилно производство
21496025Инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост
21496026Инженер-технолог, циментово производство
21496027Инженер-технолог, шивашко производство
21496028Стандартизатор
21496029Тонинженер
21496030Инженер-инспектор балнеотехнически съоръжения
21496031Специалист металограф
21496032Лесоинженер
21496033Експерт по корабоплаване
21496034Инженер, конструктор
21496035Инженер, проектант
21496036Инженер дефектоскопист
21496037Инженер вибродиагностика
21496038Технолог по безразрушителен контрол
21496039Технолог вибродиагностика
21496040Авиоинженер
21496041Инженер по авиационно материално техническо снабдяване
21496042Инженер (инструктор) по специално въоръжение и техника
21496043Инженер, дефектоскопист по съдове с повишена опасност
22ПРИРОДОНАУЧНИ И ЗДРАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ
221Природонаучни специалисти
2211Биолози, ботаници, зоолози и сродни на тях специалисти
22117001Алерголог
22116002Бактериолог
22116003Бактериолог, мандра
22116004Бактериолог, риболов
22116005Бактериолог, селско стопанство
22117006Бактериолог, контрол на хранителни продукти
22117007Бактериолог, ветеринарен
22117008Бактериолог, медицински
22116009Бактериолог, почви
22116010Бактериолог, производствен
22117011Бактериолог, фармацевтичен
22116012Биолог
22117013Биолог, молекулярен
22116014Биолог, морски
22116015Биолог, питейна вода
22116016Ботаник
22116017Ботаник, еколог
22116018Ботаник, микролог
22116019Ботаник, почва
22116020Ботаник, таксономист
22116021Ботаник, хистолог
22117022Вирусолог
22117023Генетик
22117024Генетик, животни
22116025Генетик, растения
22116026Дезинсектор
22116027Дезинфектор
22116028Дератизатор
22116029Еколог
22116030Еколог, животни
22116031Еколог, медицински
22116032Еколог, растения
22116033Ембриолог
22116034Ентомолог
22116035Зоолог
22117036Имунолог
22117037Инженер, генетик
22116038Инфекционист
22116039Ихтиолог
22117040Мамолог
22116041Миколог
22117042Микробиолог
22116043Орнитолог
22117044Паразитолог
22116045Риболог
22116046Таксономист
22116047Фитолог
22116048Хидробиолог
22117049Хистолог
22117050Хистолог, животни
22116051Хистолог, растения
22117052Цитолог
22117053Цитолог, животни
22116054Цитолог, растения
22115055Специалист по мониторинг на клинични изпитвания
2212Фармаколози, патолози и сродни на тях специалисти
22127001Анатом
22126002Биофизик
22126003Биохимик
22127005Епидемиолог
22127006Невропатолог
22127007Патолог
22127008Патолог, ветеринарен
22126009Патолог, растения
22127010Патологоанатом
22127011Токсиколог
22127012Фармаколог
22127013Фармаколог – токсиколог
22126014Физиолог
22126015Физиолог, животни
22126016Физиолог, растения
22127017Хистопатолог
2213Агрономи и сродни на тях специалисти
22136001Агроном
22136002Агроном, агроекология
22136003Агроном, агрохимия и почвознание
22136004Агроном, лозарство, градинарство и овощарство
22136005Агроном, полевъдство
22136006Агроном, поливно земеделие и борба с ерозията
22136007Агроном, растителна защита
22136008Агроном, селекция и семепроизводство
22136009Агроном, технически култури
22136010Агроном, тропическо земеделие
22136011Агроном, цветопроизводство
22136012Зооинженер (зоотехник)
22136013Лесничей
22136014Озеленител
22136015Помолог
222Здравни специалисти
2221Хуманни лекари
22217001Лекар
22217002Лекар, служба по трудова медицина
22217003Лекар, специализант
22217004Лекар, акушер-гинеколог
22217005Лекар, алерголог
22217006Лекар, анатом
22217007Лекар, анестезиолог
22217008Лекар, анестезиолог и реаниматор
22217009Лекар, биохимик
22217010Лекар, вирусолог
22217011Лекар, гастроентеролог
22217012Лекар, генетик
22217013Лекар, геронтология и гериатрия
22217014Лекар, дерматовенеролог
22217015Лекар, ендокринолог
22217016Лекар, епидемиолог
22217017Лекар, началник отделение/лаборатория
22217018Лекар, имунолог
22217019Лекар, инфекционист
22217020Лекар, кардиолог
22217021Лекар, клинична лаборатория
22217022Лекар, комунална хигиена
22217023Лекар, медицинско застраховане и консултации
22217024Лекар, микробиолог
22217025Лекар, невролог
22217026Лекар, неонатолог
22217027Лекар, нефролог
22217028Лекар, обща медицина
22217029Лекар, онколог
22217030Лекар, оториноларинголог
22217031Лекар, офтолмолог
22217032Лекар, паразитолог
22217033Лекар, патологоанатом
22217034Лекар, патофизиолог
22217035Лекар, педиатър
22217036Лекар, педиатър – ендокринолог
22217037Лекар, педиатър – алерголог
22217038Лекар, педиатър – кардиолог
22217039Лекар, педиатър – невролог
22217040Лекар, педиатър – нефролог
22217041Лекар, педиатър – онколог
22217042Лекар, педиатър – пневмология и фтизиатрия
22217043Лекар, педиатър – психиатър
22217044Лекар, педиатър – ревматолог
22217045Лекар, педиатър – хематолог
22217046Лекар, педиатър – гастроентеролог
22217047Лекар, професионални заболявания
22217048Лекар, психиатър
22217049Лекар, пулмология и фтизиатрия
22217050Лекар, радиолог
22217051Лекар, ревматолог
22217052Лекар, рентгенолог
22217053Лекар, специалист по икономика на здравеопазването
22217054Лекар, специалист по медицина на бедствия и катастрофи
22217055Лекар, специалист по социална медицина и здравен мениджмънт
22217056Лекар, спортна медицина
22217057Лекар, съдебен психиатър
22217058Лекар, съдебна медицина
22217059Лекар, терапевт
22217060Лекар, токсиколог
22217061Лекар, фармаколог
22217062Лекар, физиотерапия и рехабилитация
22217063Лекар, хематолог
22217064Лекар, хистолог
22217065Лекар, цитолог
22217066Лекар, член на НЕЛК/ТЕЛК
22217067Хирург
22217068Хирург, гръден
22217069Хирург, детска хирургия
22217070Хирург, естетична (козметична) хирургия
22217071Хирург, кардиохирург
22217072Хирург, лицева-челюстна хирургия
22217073Хирург, неврохирург
22217074Хирург, ортопед и травматолог
22217075Хирург, пластично-възстановителен хирург
22217076Хирург, съдов
22217077Хирург, уролог
22217078Авиолекар
2222Лекари по дентална медицина
22227001Лекар по дентална медицина
22227002Лекар по дентална медицина, детски
22227003Лекар по дентална медицина, ортодонт
22227004Лекар по дентална медицина, протетик
22227005Лекар по дентална медицина, поливалентен
22227006Лекар по дентална медицина, пародонтолог
22227007Лекар по дентална медицина, хирург
2223Ветеринари
22237001Ветеринар
22237002Ветеринар, акушер-гинеколог
22237003Ветеринар, ветеринарно-санитарен инспектор
22237004Ветеринар, епидемиолог
22237005Ветеринар, интернист
22237006Ветеринар, паразитолог
22237007Ветеринар, патолог
22237008Ветеринар, фармаколог и токсиколог
22237009Ветеринар, физиолог
22237010Ветеринар, хирург
22237011Епизоотолог
22237012Ветеринарен лекар, лабораторен
2224Фармацевти
22247001Магистър фармацевт
22247002Магистър фармацевт, инспектор
22247003Магистър фармацевт, аналитик
22247004Магистър фармацевт, технолог
22247005Отговорен магистър фармацевт
22247006Управител, аптека/здравно заведение
22247007Фармацевт
22247008Фармацевт – ръководител във фармацевтичната компания
22247009Фармацевт – медицински представител
2229Други здравни специалисти (с изключение на медицински сестри)
22296001Директор, медицински център
22296002Кинезитерапевт
22296003Кинезитерапевт, лечебни заведения
22296004Кинезитерапевт, курортология и социални заведения
22296005Кинезитерапевт, учебни заведения
22296006Кинезитерапевт, спорт
22296007Инспектор по рехабилитация
22297008Лекар, експерт по експертиза на работоспособността
22297009Лекар, експерт по експертиза на временна неработоспособност
22297010Лекар – ръководител във фармацевтичната компания
22297011Лекар – медицински представител
23ПРЕПОДАВАТЕЛИ
231Преподаватели в университети, колежи и други висши училища
2310Преподаватели в университети, колежи и други висши училища
23107001Асистент
23107002Главен асистент
23107003Доцент
23107004Лектор, колеж
23107005Лектор, университет
23106006Преподавател, колеж
23107007Преподавател, университет
23107008Професор
23107009Старши асистент
23107010Старши преподавател, колеж
23107011Старши преподавател, университет
232Учители в средни училища
2321Учители в гимназиален етап на СОУ, профилирани гимназии и гимназии
23216001Учител, общообразователен учебен предмет
23216002Учител, ресурсен
23216003Младши учител, общообразователен учебен предмет
23216004Старши учител, общообразователен учебен предмет
23216005Главен учител, общообразователен учебен предмет
23216006Младши учител спортна подготовка
23216007Учител спортна подготовка
23216008Старши учител спортна подготовка
23216009Главен учител спортна подготовка
23216010Младши учител, ресурсен
23216011Старши учител, ресурсен
23216012Главен учител, ресурсен
2322Учители в системата за професионално образование и обучение и преподаватели в ЦПО
23226001Учител, общообразователен учебен предмет
23226002Учител, практическо обучение
23226003Учител, ресурсен
23226004Учител, теоретично обучение
23226005Преподавател, център за професионално обучение
23226006Младши учител, общообразователен учебен предмет
23226007Старши учител, общообразователен учебен предмет
23226008Главен учител, общообразователен учебен предмет
23226009Младши учител, практическо обучение
23226010Старши учител, практическо обучение
23226011Главен учител, практическо обучение
23226012Младши учител, ресурсен
23226013Старши учител, ресурсен
23226014Главен учител, ресурсен
23226015Младши учител, теоретично обучение
23226016Старши учител, теоретично обучение
23226017Главен учител, теоретично обучение
233Учители в детски градини, в начални и основни училища
2331Учители в детски градини
23316001Учител, детска група
23316002Учител, музика
23316003Учител, ресурсен
23316004Младши учител, детска група
23316005Старши учител, детска група
23316006Главен учител, детска група
23316007Младши учител, музика
23316008Старши учител, музика
23316009Главен учител, музика
23316010Младши учител, ресурсен
23316011Старши учител, ресурсен
23316012Главен учител, ресурсен
23316013Младши учител, логопед
23316014Учител, логопед
23316015Старши учител, логопед
23316016Главен учител, логопед
2332Учители в начални училища или в начален етап на основни училища и СОУ
23326001Учител, І-ІV клас
23326002Учител, ресурсен
23326003Учител, чужд език І-ІV клас
23326004Младши учител, І-ІV клас
23326005Старши учител, І-ІV клас
23326006Главен учител, І-ІV клас
23326007Младши учител, ресурсен
23326008Старши учител, ресурсен
23326009Главен учител, ресурсен
23326010Младши учител, чужд език І-ІV клас
23326011Старши учител, чужд език І-ІV клас
23326012Главен учител, чужд език І-ІV клас
23326013Младши учител, логопед
23326014Учител, логопед
23326015Старши учител, логопед
23326016Главен учител, логопед
2333Учители в прогимназии или в прогимназиален етап на основни училища и СОУ
23336001Учител, общообразователен учебен предмет
23336002Учител, ресурсен
23336003Младши учител, общообразователен учебен предмет
23336004Старши учител, общообразователен учебен предмет
23336005Главен учител, общообразователен учебен предмет
23336006Младши учител, ресурсен
23336007Старши учител, ресурсен
23336008Главен учител, ресурсен
234Учители в специални детски градини и училища
2340Учители в специални детски градини и училища
23406001Учител, логопед
23406002Учител, олигофренопедагог
23406003Учител, сурдопедагог на деца с увреден слух
23406004Учител, тифлопедагог на деца със зрителни затруднения
23406005Младши учител, логопед
23406006Старши учител, логопед
23406007Главен учител, логопед
23406008Младши учител, олигофренопедагог
23406009Старши учител, олигофренопедагог
23406010Главен учител, олигофренопедагог
23406011Младши учител, сурдопедагог на деца с увреден слух
23406012Старши учител, сурдопедагог на деца с увреден слух
23406013Главен учител, сурдопедагог на деца с увреден слух
23406014Младши учител, тифлопедагог на деца със зрителни затруднения
23406015Старши учител, тифлопедагог на деца със зрителни затруднения
23406016Главен учител, тифлопедагог на деца със зрителни затруднения
235Помощник-директори и сродни на тях в системата на народната просвета
2350Помощник-директори и сродни на тях
23506001Помощник-директор, административно-стопанската дейност
23506002Помощник-директор, учебната дейност
23506003Помощник-директор, учебно-производствената дейност
23506004Помощник-директор, учебно-творческата дейност
23506005Ръководител филиал, междуучилищен център за трудово-политехническо обучение
236Друг педагогически персонал
2360Друг педагогически персонал
23606001Възпитател
23606002Педагог
23606003Педагогически съветник
23606004Психолог, училищен
23606005Ръководител, компютърен кабинет
23606006Учител-методик
23606007Методист спортна дейност
23606008Инспектор, учебна дейност
23606009Младши възпитател
23606010Старши възпитател
23606011Главен възпитател
23606012Възпитател методик
24ДРУГИ АНАЛИТИЧНИ СПЕЦИАЛИСТИ
241Стопански специалисти
2411Одитори и счетоводители
24116001Асистент одитор
24116002Главен счетоводител
24116003Дипломиран експерт счетоводител
24116004Помощник – одитор
24116005Ревизор
24116006Старши помощник одитор
24116007Счетоводител
24116008Финансов контрольор
24116009Главен касиер
24116010Заместник главен счетоводител
24116011Вътрешен одитор
24116012Синдик
2412Специалисти по организация на труда и управление на човешките ресурси
24126001Експерт, ефективност на труда
24126002Експерт, здраве и безопасност при работа
24126003Експерт, индустриални отношения
24126004Експерт, нормиране на труда
24126005Експерт, обучение и квалификация
24126006Експерт, организация на труда
24126007Експерт, подбор на персонала
24126008Експерт, професионална кариера
24126009Експерт, професионално ориентиране
24126010Експерт, трудова заетост
24126011Експерт, трудово посредничество и професионално ориентиране
24126012Ергоном
24126013Експерт, управление на човешките ресурси
2419Други стопански специалисти
24196001Аналитик, ефективност на търговската дейност
24196002Аналитик, проучване на пазари
24196003Експерт, връзки с обществеността
24196004Експерт, изложби и панаири
24196005Експерт, капитално строителство
24196006Експерт, здравно застраховане
24196007Експерт, здравно осигуряване
24196008Експерт, логистика
24196009Експерт, финансови и стопански анализи
24196010Експерт, социално осигуряване
24196011Експерт, инвеститорски контрол
24196012Експерт, маркетинг
24196013Експерт, международни програми и проекти
24196014Експерт, международно сътрудничество
24196015Експерт, политика на цените
24196016Експерт, реклама
24196017Експерт, туроператорска дейност
24196018Експерт, търговия
24196019Експерт, външна търговия
24196020Експерт, продажби
24196021Одитор, качество
24196022Експерт, европейска интеграция
24196023Ръководител екипи, банка
24196024Анализатор, банка
24196025Старши анализатор, банка
24196026Линеен мениджър, обслужване на клиенти
24196027Главен експерт застрахователна дейност
24196028Експерт, стопанска дейност
24196029Главен експерт, бизнес развитие
24196030Консултант, стопанска дейност
24196031Финансов мениджър
24196032Мениджър продажби
24196033Мениджър маркетинг и продажби
24196034Мениджър проучване на пазари
24196035Експерт, инженеринг
24196036Експерт застрахователна дейност
24196037Експерт спедиторска дейност
24196038Технолог, баланси и разчети
24196039Експерт, хеджиране
24197040Старши банков служител, връзка с основни клиенти
24197041Старши банков служител, обслужване на клиенти
24197042Специалист, банка
24197043Инспектор, банка
24196044Експерт, връзки с инвеститорите
242Юристи
2421Прокурори и адвокати
24217001Адвокат
24217002Градски прокурор
24217003Заместник – окръжен прокурор
24217004Младши прокурор
24217005Прокурор, градска прокуратура
24217006Прокурор, окръжна прокуратура
24217007Прокурор, районна прокуратура
24217008Стажант-адвокат
24217009Младши адвокат
2422Съдии
24227001Заместник – председател, апелативен съд
24227002Заместник – председател, градски съд
24227003Заместник – председател, окръжен съд
24227004Заместник-председател, районен съд
24227005Младши съдия
24227006Стажант-съдия
24227007Съдия
24227008Държавен съдебен изпълнител
24227009Съдия по вписванията
24227010Частен съдебен изпълнител
24227011Помощник-частен съдебен изпълнител
2429Други юридически специалисти
24297001Главен юрисконсулт
24297002Нотариус
24297003Следовател, окръжна следствена служба
24297004Следовател, районна следствена служба
24297005Помощник- нотариус
24297006Старши юрисконсулт
24297007Юрисконсулт
24297008Младши юрисконсулт
24297009Правен съветник
243Архивисти, библиотекари и сродни на тях специалисти по информация
2431Архивисти и музейни специалисти
24316001Архивист
24317002Главен уредник, галерия за изкуства
24317003Главен уредник в музей
24316004Екскурзовод, музей/художествена галерия
24316005Завеждащ филиал, музей
24316006Уредник, галерия за изкуства
24316007Уредник, музей
24316008Уредник на зооколекция в зоологическа градина
24316009Педагог в музей/ галерия
24317009Главен архивист
2432Библиотекари и други информационни специалисти
24325001Библиограф-информатор
24325002Библиотекар
24327003Главен библиотекар
24326004Документалист
24326005Експерт, икономическа информация
24326006Експерт, техническа информация
24326007Методист, библиотека
24326008Библиотекар – експерт
24327009Главен библиограф
24325010Библиограф
24326011Библиограф – експерт
244Специалисти по обществени науки и сродни на тях
2441Икономисти
24416001Икономист, банково дело
24416002Икономист, външна търговия
24416003Икономист, данъчно облагане
24416004Икономист, доходи и жизнен стандарт
24416005Икономист, иконометрия
24416006Икономист, индустриални отношения
24416007Икономист, индустрия
24416008Икономист, организация и управление
24416009Икономист, организация на производството
24416010Икономист, организация на труда
24416011Икономист, селско стопанство
24416012Икономист, социални грижи и подпомагане
24416013Икономист, социално застраховане
24416014Икономист, социално осигуряване
24416015Икономист, транспорт
24416016Икономист, труд
24416017Икономист, туризъм
24416018Икономист, търговия
24416019Икономист, управление на персонала
24416020Икономист, финанси
24416021Икономист, цени
24416022Икономист, плановик
24416023Икономист, себестойчик
24416024Икономист, обществени поръчки
2442Социолози, антрополози и сродни на тях
24426001Антрополог
24426002Археолог
24426003Географ
24426004Географ, икономическа география
24426005Географ, политическа география
24426006Географ, физическа география
24426007Етнолог
24426008Криминолог
24426009Пенолог
24426010Социолог
24426011Социолог, криминолог
24426012Социолог, пенолог
24426013Социолог, производствен
24426014Социолог, социална патология
2443Философи, историци и политолози
24436001Генеалог
24436002Историк
24436003Политолог
24436004Философ
2444Филолози, преводачи и сродни на тях
24446001Графолог
24446002Етимолог
24446003Лексикограф
24446004Лингвист
24446005Морфолог
24446006Преводач
24446007Преводач-редактор
24446008Семасиолог
24446009Филолог
24446010Филолог, графолог
24446011Филолог, етимолог
24446012Филолог, лексикограф
24446013Филолог, морфолог
24446014Филолог, семантик
24446015Филолог, фонолог
24446016Фонолог
24446017Преводач – говорител
2445Психолози
24456001Психолог
24456002Психолог, експериментален
24456003Психолог, клиничен
2446Специалисти по социални дейности
24466001Домашна майка, професионална (SОS-майка)
24466002Специалист, социален случай
24466003Специалист, социален случай (деца)
24466004Специалист, социален случай (парично подпомагане)
24466005Специалист, социален случай (подпомагане в натура)
24466006Специалист, социален случай (семейство)
24466007Специалист, социални дейности
24466008Специалист, социални дейности (във връзка с лица с аморално поведение)
24466009Специалист, социални дейности (за лица с умствени и психически увреждания)
24466010Специалист, социални дейности (във връзка с лица с физически недъзи)
24466011Специалист, социални дейности (във връзка с лица, извършили престъпления)
24466012Специалист, социални дейности (община)
24466013Специалист, социални дейности (предприятие)
24466014Специалист, социални дейности (семейно планиране)
24466015Специалист, социално подпомагане и ориентиране (за лица, намиращи се в затвора)
24466016Стажант-специалист, социални дейности
24466017Семеен терапевт
245Писатели, артисти и други художествено творчески работници
2451Автори, журналисти и други сродни на тях
24516001Биограф
24517002Главен редактор
24516003Драматург
24516004Есеист
24516005Журналист
24517006Завеждащ редакция
24517007Завеждащ кореспондентски пункт
24517008Заместник – главен редактор
24516009Издател
24516010Колонист
24516011Коментатор
24517012Консултант, драматургичен
24516013Коректор
24516014Кореспондент
24517015Критик
24517016Критик, театрален
24517017Критик, изобразително изкуство
24517018Критик, литературен
24517019Критик, музикален
24517020Критик, филмов
24516021Литературен сътрудник
24516022Наблюдател
24516023Отговорен секретар, вестник/списание
24518024Писател/поет
24517025Редактор
24517026Редактор, стилист
24516027Репортер, журналист в радио
24516028Репортер, журналист в телевизия
24516029Репортер, журналист във вестник/списание
24516030Рецензент
24514031Стажант-репортер
24514032Стажант-редактор
24516033Сценарист
24516034Съставител, издания/книги и др.
24516036Редактор-координатор
24516037Ръководител екип
24516038Репортер, журналист в Българска телеграфна агенция
2452Скулптори, художници и сродни на тях
24527001Главен консерватор/ реставратор
24527002Главен художник
24526003Гравьор, офортист
24527004Изкуствовед
24528005Карикатурист
24527006Консерватор/реставратор
24526007Конструктор, кукли
24526008Моделиер
24526009Първи асистент на сценографа
24528010Скулптор
24526011Сценограф
24526012Художествен редактор
24528013Художник
24528014Художник, аниматор
24528015Художник, график
24528016Художник, гримьор
24528017Художник, приложник
24528018Художник, проектант
24528019Художник, сценични костюми
24528020Художник, живопис
24528021Художник, миниатюри
24528022Художник, оформител
24528023Художник, постер
24528024Художник, търговска реклама
24526025Дизайнер
2453Композитори, музиковеди и музикални изпълнители
24536001Акомпаниатор
24537002Вокален педагог
24538003Артист-хорист
24538004Артист-солист, опера/оперета/мюзикъл
24537005Главен диригент
24537006Главен хормайстор
24538007Джазов певец
24537008Диригент
24538009Естраден певец
24536010Звукорежисьор
24536011Инспектор на оркестър
24536012Инспектор на хор
24538013Инструменталист, солист
24538014Композитор
24537015Концертмайстор
24538016Корепетитор
24536017Музикален аранжор
24536018Музикален оформител
24537019Музикален ръководител
24538020Музикален продуцент
24536021Музикален редактор
24537022Музиковед
24537023Музиколог
24536024Оркестрант
24537025Оркестратор
24538026Певец, фолклор
24536027Помощник-концертмайстор
24536028Солист-оркестрант
24534029Стажант-музикален редактор
24536030Тонрежисьор
24537031Хормайстор
24536032Звуков дизайнер
24536033Експерт концертна дейност
2454Балетисти, хореографи и танцьори
24543001Балетен репетитор
24543002Балетмайстор
24543003Балерина/балетист
24545004Хореограф
24543005Специалист, танцово изкуство
24547006Художествен ръководител балет
24543007Прима-балерина/Премиер-балетист
2455Филмови, сценични и сродни на тях специалисти
24556001Актьор
24556002Актьор, стажант
24557003Главен режисьор
24557004Главен художествен ръководител
24557005Директор продукция (кино)
24557006Директор продукция (театър)
24557007Оператор
24557008Постановчик
24557009Първи асистент на режисьора
24556010Режисьор
24557011Режисьор на монтаж
24557012Режисьор, филмов
24557013Ръководител програма, радио и телевизия
24557014Ръководител постановъчна част
24557015Художествен ръководител
24556016Директор продукция (телевизия)
24556017Технически експерт
24556018Програмен експерт
24556019Главен програмен селекционер
246Религиозни специалисти
2460Религиозни специалисти
24609001Архиепископ
24609002Викарий
24609003Владика
24609004Епископ
24609005Имам
24609006Капелан
24609007Кюре
24609008Мисионер
24609009Мюфтия
24609010Пастор
24609011Поп, свещеник
24609012Проповедник
24609013Равин
24609014Теолог
247Аналитични специалисти в администрацията и научно изследователски звена
2471Специалисти с аналитични и контролни функции в администрацията
24717001Главен архитект, Столична община
24716002Главен вътрешен одитор
24716003Главен експерт
24716004Главен експерт, Народно събрание/Президент/Министерски съвет
24717005Главен инженер
24716006Главен инспектор
24716007Главен публичен изпълнител
24717008Главен счетоводител, бюджетен
24717009Държавен вътрешен одитор
24717010Държавен експерт
24717011Държавен инспектор
24717012Държавен публичен изпълнител
24716013Митнически дознател, администрация и Столична община
24715014Младши вътрешен одитор
24715015Младши експерт
24715016Младши инспектор
24715017Младши публичен изпълнител
24715018Младши счетоводител
24717019Младши юрисконсулт
24717020Правителствен агент, Министерство на правосъдието
24717021Правителствен преводач
24717022Редактор стилист на нормативни актове
24717023Служител, сигурност на информацията
24716024Социален работник
24716025Старши вътрешен одитор
24716026Старши експерт
24716027Старши инспектор
24716028Старши публичен изпълнител
24716029Старши счетоводител
24717030Старши юрисконсулт
24717031Съветник, Народно събрание/Президент/Министерски съвет
24717032Финансов контрольор
24716033Съветник, министър
24716034Експерт, кабинета на министър
24716035Началник сектор, областно звено
24717036Началник група, областно звено
24716037Старши инспектор, областно звено
24716038Инспектор, областно звено
24717039Главен юрисконсулт
24717040Главен счетоводител, министерство/администрация/Столична община
24717041Служител по сигурността на информацията, министерство/администрация/Столична община
24716042Главен счетоводител, община/район
24716043Главен инженер, община/район
24716044Главен архитект, община/район
24716045Служител по сигурността на информацията, община/район
24716046Секретар, МКБППМН
24715047Старши експерт, кметство
24715048Младши експерт, кметство
24717049Главен одитор, Сметна палата
24717050Старши одитор, Сметна палата
24717051Одитор, Сметна палата
24717052Стажант-одитор, Сметна палата
24717053Главен експерт, Сметна палата
24717054Старши експерт, Сметна палата
24717055Експерт, Сметна палата
24716056Експерт
24717057Главен счетоводител, Народно събрание/Президент/Министерски съвет
24717058Служител по сигурността на информацията, Народно събрание/Президент/Министерски съвет
24717059Главен инженер, Столична община
24717060Държавен финансов инспектор
24717061Главен финансов инспектор
24717062Старши финансов инспектор
24717063Младши финансов инспектор
24717064Държавен одитор по чл. 45, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
24716065Главен одитор по чл. 45, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
24716066Старши одитор по чл. 45, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
24716067Младши одитор по чл. 45, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
24717068Главен вътрешен одитор, Народно събрание/Президент/Министерски съвет
24717069Експерт, управление при кризи и отбранително мобилизационна подготовка
24716070Стажант-одитор
24716071Инспектор, гражданско въздухоплаване
24719072Обществен посредник
2472Специалисти – изследователи
24727001Научен секретар
24727002Научен сътрудник, втора степен
24727003Научен сътрудник, първа степен
24727004Научен сътрудник, трета степен
24727005Старши научен сътрудник, втора степен
24727006Старши научен сътрудник, първа степен
3ТЕХНИЦИ И ДРУГИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
31ТЕХНИЦИ И СРОДНИ НА ТЯХ СПЕЦИАЛИСТИ
311Техници
3111Техници в областта на химическите и физическите науки
31113001Техник, астрономия
31113002Техник, геология
31113003Техник, проучване на полезни изкопаеми
31113004Техник, геофизика
31113005Техник, метеорология
31113006Техник, океанология
31113007Техник, физика
31113008Техник, хидрогеология
31113009Техник, химия
3112Строителни техници
31123001Техник, водно строителство
31123002Техник, водоснабдяване и канализация
31123003Техник, геодезия, фотограметрия и картография
31123004Техник, гражданско строителство (конструктор)
31123005Техник, гражданско строителство (хидравлик)
31123006Техник, земемерство, земеустройство
31123007Техник, инвеститорски контрол
31123008Техник, ръководител на група по поддържане на железния път
31123009Техник, строителство и архитектура
31123010Техник, строителство на метрополитен
31123011Техник, транспортно строителство
31123012Дефектоскопист по железния път и съоръженията
31123013Техник, поддържане на железния път в подземен тунел на метрополитен
31123014Техник, поддържане на инженерни съоръжения в подземен тунел на метрополитен
3113Електротехници
31133001Техник, асансьорна техника
31133002Техник, експлоатация и ремонт на електрокари
31133003Техник, електрификация на селското стопанство
31133004Техник, електрически машини и апарати
31133005Техник, електрически системи
31133006Техник, електрически централи и мрежи
31133007Техник, електродомакинска техника
31133008Техник, електрообзавеждане на електропревозни средства за градския транспорт
31133009Техник, електрообзавеждане на кораби
31133010Техник, електрообзавеждане на промишлени предприятия
31133011Техник, електротехника на автомобилния транспорт
31133012Оператор, газопреносна/газоразпределителна мрежа
31133013Техник, технолог кабелно производство
31133014Техник, електрически подстанции и мрежи в метрополитен
31133015Техник, кабелни линии и осветление в метрополитен
31133016Техник-механик, електромеханични устройства и автоматика в метрополитен
31133017Техник, електроснабдяване на железопътен транспорт
3114Електронни и телекомуникационни техници
31143001Техник, конструиране и технология на електронни елементи
31143002Техник, електровакуумна техника
31143003Техник, нискочестотна техника
31143004Техник, полупроводникова техника
31143005Техник, промишлена електроника
31143006Техник, радиотехника и телевизионна техника
31143007Техник, релейна защита и автоматика
31143008Техник, самолетоводещи съоръжения
31143009Техник, спътникова техника
31143010Техник, съобщителна техника
31143011Техник, телекомуникации
31143012Техник, ядрена електроника
31143013Техник, ядрена електротехника
31143014Техник, радиовръзки в метрополитен
31143015Техник, автоматизация
31143016Техник-механик, АРС на подвижния състав на метрополитен
3115Машинни техници
31153001Техник, аеронавтика
31153002Техник, биотехника
31153003Техник, механик
31153004Техник-механик, автомобили и кари
31153005Техник-механик, аеронавтика
31153006Техник-механик, газови турбини
31153007Техник-механик, двигатели
31153008Техник-механик, двигатели с вътрешно горене
31153009Техник-механик, дизелови двигатели
31153010Техник-механик, плаващо техническо средство
31153011Техник-механик, железопътна техника
31153012Техник-механик, инструменти
31153013Техник-механик, корабостроене
31153014Техник-механик, механизация на горското стопанство
31153015Техник-механик, отоплителни, хладилни и вентилационни инсталации
31153016Техник-механик, самодвижещи се машини
31153017Техник-механик, самолетна техника
31153018Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения
31153019Техник-механик, ядрена топлоенергетика
31153020Техник-механик, автоматизация
31153021Техник-механик,, автоматизация на производството
31153022Техник-механик, апретурно, багрилно и плетачно производство
31153023Техник-механик, други отрасли на леката промишленост
31153024Техник-механик, железопътен транспорт
31153025Техник-механик, кожено-галантерийно производство
31153026Техник-механик, мебелно производство
31153027Техник-механик, обувно производство
31153028Техник-механик, предачно производство
31153029Техник-механик, тъкачно производство
31153030Техник-механик, химическа промишленост
31153031Техник-механик, хранително-вкусова промишленост
31153032Техник-механик, шивашко производство
31153033Техник-механик, експлоатация и ремонт на самолети
31153034Техник-механик, експлоатация на вътрешнозаводски железопътен транспорт
31153035Техник-механик, експлоатация на пристанища и флота
31153036Техник-механик, измервателна техника
31153037Техник-механик, кинотехника
31153038Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника
31153039Техник-механик, лозарска техника
31153040Техник-механик, механична технология на дървесината
31153041Техник-механик, дискретни производства
31153042Техник-механик, очистване на въздуха
31153043Техник-механик, очна оптика
31153044Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт
31153045Техник-механик, термични и водноенергетични машини
31153046Техник-механик, технолог (студена обработка)
31153047Техник-механик, технолог (топла обработка)
31153048Техник-механик, технолог (уредостроене)
31153049Техник-механик, хидро- и пневмотехника
31153050Техник-механик, централизирано топлоснабдяване
31153051Техник-механик, ревизор на вагони
31153052Техник-механик, роботостроене
31153053Техник-механик, монтаж на промишлени съоръжения и машини
31153054Техник, механизация на селското стопанство
31153055Монтьор-механик по специално въоръжение и техника
31153056Приемчик на специално въоръжение и техника
31153057Оператор по ремонт на въоръжение, военни техники и имущества
31153058Оператор по обслужване на бойни припаси и специални пиротехнически средства
31153059Оператор по ремонт на бойни припаси и специални пиротехнически средства
31153060Оператор по обслужване на специално въоръжение и техника
3116Технолози – химици
31163001Технолог, биотехнологичен синтез
31163002Технолог, технология на полимерните медицински изделия
31163003Технолог, технология на порцеланово и фаянсово производство
31163004Технолог, апретура, багрене и печатане
31163005Технолог, кожарско и кожухарско производство
31163006Технолог, нефт
31163007Технолог, нефтохимичен синтез
31163008Технолог, особено чисти вещества
31163009Технолог, оценител
31163010Технолог, преработване на нефт и газ
31163011Технолог, продукти от природен газ и тяхното разпространение
31163012Технолог, производство на минерални торове, киселини, основи и соли
31163013Технолог, силикатни технологии
31163014Технолог, технология на каучука
31163015Технолог, технология на опазване и почистване на водите и въздуха
31163016Технолог, технология на пластмасите
31163017Технолог, технология на свързващите вещества
31163018Технолог, технология на строителна керамика и огнеупорни материали
31163019Технолог, технология на стъкларско производство
31163020Технолог, технология на филмообразуващи полимерни вещества и лепила
31163021Технолог, фин органичен синтез
31163022Технолог, химик
31163023Технолог, химични влакна
31163024Технолог, химични процеси
31163025Технолог, целулоза, хартия и картон
31163026Технолог, технология на полимерите
3117Минни и металургични техници
31173001Техник, експлоатация на нефтени и газови находища
31173002Техник, механизация на добива и обработка на скални материали
31173003Техник, дълбоко нефтено сондиране
31173004Техник, киселинност на нефтено и газово находище
31173005Техник-металург
31173006Техник-металург (добиване на цветни метали)
31173007Техник-металург (добиване на черни метали)
31173008Техник-металург (заваряване на металите)
31173009Техник-металург (извличане)
31173010Техник-металург (леярство)
31173011Техник-металург (металургия на цветни метали)
31173012Техник-металург (металургия на черни метали)
31173013Техник-металург (обработване на цветни метали)
31173014Техник-металург (обработване на черни метали)
31173015Техник-металург (радиоактивни минерали)
31173016Техник-металург (термична обработка на металите)
31173017Техник-металург (физик)
31173018Техник-металург (обработка на металите чрез пластична деформация)
31173019Техник-металург (технология на машиностроенето – топла обработка)
31173020Техник, минен
31173021Техник, минен (въглища)
31173022Техник, минен (диаманти и благородни метали)
31173023Техник, минен (нефт и природен газ)
31173024Техник, минен (руди)
31173025Техник, минна геология
31173026Техник, минна електромеханика
31173027Техник, проучване и сондажна електромеханика
31173028Техник, проучвателно ядково сондиране
31173029Техник, циментация (нефтено и газово находище)
31173030Технолог, обогатяване полезни изкопаеми
31173031Технолог, добиване полезни изкопаеми
3118Чертожници
31183001Чертожник
31183002Чертожник, архитектура
31183003Чертожник, въздухоплаване
31183004Чертожник, геология
31183005Чертожник, гражданско строителство
31183006Чертожник, електричество
31183007Чертожник, електроника
31183008Чертожник, картография
31183009Чертожник, литография
31183010Чертожник, машини и инструменти
31183011Чертожник, механика
31183012Чертожник, мореплаване
31183013Чертожник, отоплителни и вентилационни системи
31183014Чертожник, промишлено строителство
31183015Чертожник, техника
31183016Чертожник, топография
3119Други техници и технолози
31193001Завеждащ учебна работилница
31193002Конструктор, професионално обучение
31193003Техник, дърворезбарство
31193004Техник, количествени измервания
31193005Техник, мебелно производство
31193006Техник, медицинска техника
31193007Техник, подвижна пощенска станция
31193008Техник, продукция
31193009Техник, производствени резултати
31193010Техник, производствени структури
31193011Техник, производство на музикални инструменти
31193012Техник, реставрация на стари мебели и дограма
31193013Техник, системи (с изключение на компютри)
31193014Техник, складово обзавеждане
31193015Техник, тапицерство и декораторство
31193016Техник, технолог на алкохолни и безалкохолни напитки
31193017Техник, технолог на захар и захарни изделия
31193018Техник, технолог на месо и месни продукти
31193019Техник, технолог на мляко и млечни изделия
31193020Техник, технолог на растителни масла и сапуни
31193021Техник, технолог на хляб и хлебни изделия
31193022Техник, технолог, зърносъхранение, зърнопреработване и фуражи
31193023Технолог, облекло
31193024Технолог, кожено-галантерийно производство
31193025Технолог, манипулация тютюна
31193026Технолог, моделиране и конструиране на облекло
31193027Технолог, моделиране и конструиране на обувни изделия
31193028Технолог, моделиране и конструиране, технология на кожено и кожухарско облекло
31193029Технолог, обувно производство
31193030Технолог, производство тютюневите изделия
31193031Технолог, професионално обучение
31193032Технолог, тютюневи хармани
31193033Технолог, художествено оформяне на текстилни площни изделия
31193034Техник, качествени измервания
31193035Техник, маркшайдер
31193036Полиграфист
31193037Технолог, производство на плодови и зеленчукови консерви
31196038Технолог, производство на електротехнически изделия
31193039Отговорник изпитателна станция
31193040Технолог, електролиза
31193041Специалист, поддръжка
31193042Технолог, екарисаж
31193043Технолог
312Компютърни и сродни на тях техници
3121Компютърни асистенти и техници
31213001Техник, електронна техника
31213002Техник, електронноизчислителна техника
31213003Техник, компютърен
31213004Техник, компютърни системи
31213005Техник, микропроцесорна техника
31213006Уеб дизайнер
31213007Графичен дизайнер, информационни технологии
31213008Програмист
3122Оператори на компютърни съоръжения
31223001Оператор, компютърен (периферни съоръжения)
31223002Системен оператор
31223003Оператор/координатор, мрежа от данни/база данни
31223004Администратор
31223005Технолог-оператор
31223006Настройчик/тестер, софтуер
3123Настройчици на промишлени роботи
31233001Настройчик, робот
31233002Техник, робот
313Оператори на оптическа и електронна апаратура
3131Оператори на фотографски, кино-, видео- и звукови апаратури
31313001Звукооператор, смесител на звукове
31313002Звукотехник
31313003Киномеханик
31313004Оператор, анимационен филм
31313005Оператор, пулт за художествено осветление
31313006Оператор, аудиосъоръжения
31313007Оператор, дублиращи съоръжения
31313008Оператор, електронна техника
31313009Оператор, записващи устройства
31313010Оператор, камера
31313011Оператор, камера (кинематография)
31313012Оператор, камера (телевизия)
31313013Оператор, микрофон
31313014Оператор, студийно устройство
31313015Първи асистент на оператора
31313016Режисьор пулт, аудиовизия
31313017Техник, операторска техника
31313018Техник, снимачна техника
31313019Техник, звукови ефекти
31313020Техник, звук-студио
31313021Техник, звук-тест
31313022Техник, копирна и проявителна техника във филмова лаборатория
31313023Техник, цветни анализатори във филмова лаборатория
31313024Тоноператор
31313025Тонтехник
31313026Фотограф
31313027Фоторепортер
31313028Оператор субтитри
31313029Видеомонтажист
3132Оператори на радио- и телекомуникационни съоръжения
31323001Оператор, морзов код (радист), радиотелеграфист
31323002Оператор, радиопредавателни съоръжения
31323003Оператор, конструиране и технология на съобщителна апаратура
31323004Оператор, радиосъоръжения (кораби)
31323005Оператор, радиосъоръжения (летателни средства)
31323006Оператор, радиосъоръжения (наземни)
31323007Оператор, радиотехника и телевизия
31323008Оператор, стая с контролни съоръжения
31323009Оператор, строителство и експлоатация на съобщителни системи
31323010Оператор, съоръжения за пренос
31323011Оператор, телеграфически съоръжения
31323012Оператор, телекомуникационни съоръжения
31323013Радиоелектроник за Световната морска система за бедствие и безопасност
31323014Радиооператор за Световната морска система за бедствие и безопасност
31323015Потребител на криптографско средство
3133Оператори на медицинска апаратура
31333001Оператор, електроенцефалограф
31333002Оператор, електрокардиограф
31333003Оператор, медицински радиографни съоръжения
31333004Оператор, рентгенова техника
31333005Оператор, скенер
31333006Оператор, ултразвукова техника
3139Други оператори на оптически и електронни апаратури
31393001Оператор, център за обаждания
31393002Оператор, център за телекомуникационни услуги
31393003Дактилоскопист
314Корабни и авиационни специалисти
3141Корабни инженери, механици и техници
31413001Втори механик, кораб
31413002Главен механик, кораб
31413003Девиатор
31413004Електромеханик, кораб
31413005Корабен електроник
31413006Корабен електротехник
31413007Механик, плаващо техническо средство
31413008Трети механик, кораб
31413009Четвърти механик, кораб
31416010Диспечер, корабоплаване
31416011Инспектор картно бюро, корабоплаване
31416012Технолог, търговска експлоатация на корабите
31416013Вахтен механик
3142Корабни палубни офицери и пилоти
31424001Втори помощник – капитан
31424002Капитан, кораб
31424003Капитан, кораб (вътрешни водни пътища)
31424004Капитан, плаващо техническо средство
31424005Капитан, пристанище
31424006Капитан, яхта
31424007Лоцман
31424008Пилот
31424009Помощник-капитан
31424010Сдатъчен капитан
31424011Старши помощник-капитан
31424012Старшина, кораб
31424013Старшина, шлеп/катер
31424014Трети помощник-капитан
31424015Щурман
31424016Вахтен помощник-капитан
31424017Капитан на влекач
31424018Офицер по сигурността
31424019Шкипер
31424020Корабоводител
31424021Водач на несамоходен кораб
31424022Водач на малък кораб в местно плаване
31424023Водач на малък кораб за спорт и развлечение по вътрешни водни пътища
31424024Командир на моторен катер
3143Самолетни пилоти и сродни на тях специалисти
31437001Летец – борден радист
31437002Летец – втори пилот
31437003Летец – борден инженер
31437004Летец – пилот
31437005Летец – пилот, изпитател
31437006Летец – пилот, инспектор
31437007Летец – пилот, инструктор
31437008Летец – пилот, командир/капитан на самолет
31437009Летец – пилот, хидроплан
31437010Летец – пилот, хеликоптер
31437011Летец – щурман
31437012Летец – пилот, командир на хеликоптер
3144Контрольори по въздушния транспорт (диспечери)
31447001Авиодиспечер
31443002Авиодиспечер, въздушно обслужване
31445003Координатор, въздушно обслужване
31445004Ръководител полети
31445005Ръководител полети/смяна, инструктор
31445006Ръководител полети, отговорник по безопасност
31446007Организатор на полетите
3145Техници по сигурността на въздушния транспорт и осигуряване на въздушното обслужване
31453001Авиомеханик
31453002Авиомоторист
31453003Авиотехник
31453004Техник, сигурност на въздушния транспорт
315Инспектори по безопасност и качество
3151Инспектори по противопожарна охрана
31513001Инспектор, противопожарна охрана
31513002Инспектор, противопожарна охрана на сграда
31513003Инспектор, разследване на пожари
3152Инспектори по безопасността на труда и качеството
31523001Изпитател, дрехи
31523002Изпитател, тъкани
31523003Инспектор (асистент), качеството
31523004Инспектор, качеството на производствените процеси
31523005Инспектор, екология
31523006Инспектор, електробезопасност
31523007Инспектор, здраве и безопасност при работа
31523008Инспектор, технически стандарти
31523009Инспектор, трудова медицина
31523010Анализатор, мониторинг
31523011Анализатор/Контрольор, качество
31523012Инспектор, технически надзор
31523013Инспектор, трудови злополуки
3159Други инспектори по безопасността и качеството и сродни на тях
31593001Вагонен инструктор
31593002Инспектор, безопасността на автомобилния транспорт
31593003Инспектор, контрол на общоопасни средства
31593004Инструктор, превозни бригади
31593005Контрольор, железен път и съоръжения
31593006Началник, влак
31593007Ревизор, безопасност на движението
31593008Ръководител движение
31594009Консултант, превоз на опасни товари
31595010Ревизор вагони
31596011Метролог
31593012Техник/дефектоскопист/ по контрол без разрушаване
31593013Техник(оператор) вибродиагностика
31595014Главен ревизор, безопасност на движението в метрополитен
31595015Ръководител движение наземна метростанция в метрополитен
31595016Ръководител движение подземна метростанция в метрополитен
31593017Инспектор ведомствен технически надзор
31593018Технолог в железопътен транспорт
31593019Участъков инспектор в железопътен транспорт
31593020Инспектор по управление на движението в железопътен транспорт
32ПРИРОДОНАУЧНИ ТЕХНИЦИ И СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ СПЕЦИАЛИСТИ
321Природонаучни техници и сродни на тях специалисти
3211Природонаучни техници
32113001Техник, анатомия
32113002Техник, бактериология
32113003Техник, биология
32113004Техник, биофизика
32113005Техник, биохимия
32113006Техник, ботаника
32113007Техник, генетика
32113008Техник, екология
32113009Техник, зоология
32113010Техник, клетки
32113011Техник, кръвни банки
32113012Техник, медицински
32113013Техник, патология
32113014Техник, препаратор
32113015Техник, тъкан
32113016Техник, фармакология
32113017Техник, физиология
32113018Техник, хематология
32113019Техник, хистология
3212Агротехници и горски техници
32123001Техник, агрономия
32123002Техник, агрохимия и растителна защита
32123003Техник, горско стопанство
32123004Техник, градинарство
32123005Техник, лесничейство
32123006Техник, изследване на посевите
32123007Техник, напояване
32123008Техник, овощарство
32123009Техник, почвознание
32123010Техник, технически култури
32123011Техник, аграрни култури
32123012Техник, земеделие
3213Специалисти в селското и горското стопанство
32133001Земеделски демонстратор
32133002Специалист, земеделие
32133003Специалист, лесовъдство
322Приложни и асоциирани медицински специалисти
3221Медицински асистенти
32213001Фелдшер
3222Здравни инспектори
32223001Здравен инспектор
32223002Здравен медиатор
3223Диетолози и специалисти по хранене
32233001Диетолог
32233002Диетолог, терапевт
32233003Инструктор, диетично хранене
32233004Консултант, диетично хранене
32233005Консултант, хранене
3224Оптикометристи и оптици
32243001Техник, оптик
32244002Оптик, оптометрист
3225Асистенти на стоматолога и зъботехници
32255001Зъботехник
32255002Помощник-лекар по дентална медицина
32255003Асистент на лекар по дентална медицина
3226Физиотерапевти и сродни на тях
32265001Ерготерапевт
32265002Електротерапевт
32265003Масажист
32265004Механик, изкуствени крайници
32265005Ортопедичен техник
32265006Рехабилитатор
32265007Терапевт, рехабилитатор
32265008Терапевт, физик
32265009Физиотерапевт
32266010Старши рехабилитатор
3227Ветеринарни асистенти
32275001Ветеринарен ваксинатор
32275002Ветеринарен осеменител
32275003Ветеринарен фелдшер
3228Фармацевтични асистенти
32285001Помощник-фармацевт
3229Други медицински специалисти, некласифицирани другаде (без медицински сестри)
32296001Главен инспектор, финансов контрольор
32296002Главен инспектор, лекар контрольор
32296003Главен инспектор, лекар по дентална медицина контрольор
32296004Логопед
32296005Терапевт, ориентиране на слепи
32296006Терапевт, професионално съветване
32297007Хомеопат
323Медицински сестри и акушерки
3231Медицински сестри и сродни на тях
32316001Главна медицинска сестра
32315002Медицинска сестра
32315003Медицинска сестра, домашни грижи
32315004Медицинска сестра, клинична
32315005Медицински лаборант
32315006Медицински секретар
32315007Рентгенов лаборант
32316008Старша медицинска сестра
32316009Старши медицински лаборант
32316010Старши ренгенов лаборант
3232Акушерки и сродни на тях
32325001Акушерка
32326002Главна акушерка
32326003Старша акушерка
324Практикуващи народни лечители и лечители с алтернативни методи на лечение
3241Практикуващи народни лечители
32413001Лечител
32413002Лечител чрез билки
32413003Природолечител
3242Лечители с алтернативни методи на лечение
32426001Биоенерго терапевт
32426002Лечител, неконвенционални методи на лечение
33УЧИТЕЛСКИ КАДРИ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА, ПРИРАВНЕНИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ
331Учители в средни училища
3311Учители в гимназиален етап на СОУ, профилирани гимназии и гимназии
33115001Учител, общообразователен учебен предмет
33115002Учител, ресурсен
33115003Младши учител, общообразователен учебен предмет
33115004Старши учител, общообразователен учебен предмет
33115005Младши учител, спортна подготовка
33115006Учител, спортна подготовка
33115007Старши учител, спортна подготовка
33115008Младши учител, ресурсен
33115009Старши учител, ресурсен
3312Учители в системата за професионално образование и обучение и преподаватели в ЦПО
33125001Учител, общообразователен учебен предмет
33125002Учител, практическо обучение
33125003Учител, ресурсен
33125004Учител, теоретично обучение
33125005Преподавател, център за професионално обучение
33125006Младши учител, общообразователен учебен предмет
33125007Старши учител, общообразователен учебен предмет
33125008Младши учител, практическо обучение
33125009Старши учител, практическо обучение
33125010Младши учител, ресурсен
33125011Старши учител, ресурсен
33125012Младши учител, теоретично обучение
33125013Старши учител, теоретично обучение
332Учители в детски градини, в начални и основни училища
3321Учители в детски градини
33215001Учител, детска група
33215002Учител, музика
33215003Учител, ресурсен
33215004Младши учител, детска група
33215005Старши учител, детска група
33215006Младши учител, музика
33215007Старши учител, музика
33215008Младши учител, ресурсен
33215009Старши учител, ресурсен
33215010Младши учител, логопед
33215011Учител, логопед
33215012Старши учител, логопед
3322Учители в начални училища или в начален етап на основни училища и СОУ
33225001Учител, І-ІV клас
33225002Учител, ресурсен
33225003Учител, чужд език І-ІV клас
33225004Младши учител, І-ІV клас
33225005Старши учител, І-ІV клас
33225006Младши учител, ресурсен
33225007Старши учител, ресурсен
33225008Младши учител, чужд език І-ІV клас
33225009Старши учител, чужд език І-ІV клас
33225010Младши учител, логопед
33225011Учител, логопед
33225012Старши учител, логопед
3323Учители в прогимназии или в прогимназиален етап на основни училища и СОУ
33235001Учител, общообразователен учебен предмет
33235002Учител, ресурсен
33235003Младши учител, общообразователен учебен предмет
33235004Старши учител, общообразователен учебен предмет
33235005Младши учител, ресурсен
33235006Старши учител, ресурсен
333Учители в специални детски градини и училища
3330Учители в специални детски градини и училища
33305001Учител, логопед
33305002Учител, олифреногопедагог
33305003Учител, сурдопедагог на деца с увреден слух
33305004Учител, тифлопедагог на деца със зрителни затруднения
33305005Младши учител, логопед
33305006Старши учител, логопед
33305007Младши учител, олифреногопедагог
33305008Старши учител, олифреногопедагог
33305009Младши учител, сурдопедагог на деца с увреден слух
33305010Старши учител, сурдопедагог на деца с увреден слух
33305011Младши учител, тифлопедагог на деца със зрителни затруднения
33305012Старши учител, тифлопедагог на деца със зрителни затруднения
334Други приравнени на преподаватели
3340Други приравнени на преподаватели
33405001Инструктор, безмоторно летене
33405002Инструктор, парашутизъм
33405003Инструктор, управление на платноход
33405004Инструктор, обучение на водачи на моторно превозно средство
33404005Ръководител, извънкласни дейности (изобразително изкуство)
33404006Ръководител, извънкласни дейности (кино- и фотоизкуство)
33404007Ръководител, извънкласни дейности (колективен спорт)
33405008Ръководител, извънкласни дейности (лечебна физкултура)
33405009Ръководител, извънкласни дейности (литературно творчество)
33405010Ръководител, извънкласни дейности (музикално изкуство)
33405011Ръководител, извънкласни дейности (приложно-технически учебни предмети)
33405012Ръководител, извънкласни дейности (природо-математически учебни предмети)
33405013Ръководител, извънкласни дейности (селскостопански учебни предмети)
33405014Ръководител, извънкласни дейности (танцово изкуство)
33405015Ръководител, извънкласни дейности (театрално изкуство)
33405016Ръководител, извънкласни дейности (туризъм)
33405017Ръководител, извънкласни дейности (хуманитарни и обществени учебни предмети)
33403018Помощник-възпитател
33403019Помощник на учителя
33402020Майстор, учебно производство
33405021Преподавател
33405022Младши възпитател
33405023Възпитател
33405024Старши възпитател
34ДРУГИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
341Приложни специалисти по финанси и продажби
3411Дилъри и брокери по ценни книжа и доходи
34113001Брокер
34113002Брокер, акции
34113003Брокер, обмен на чужда валута
34113004Брокер, стоки
34113005Брокер, ценни книжа
34113006Дилър
34113007Дилър, банка
34113008Дилър, борса
34113009Продавач, облигации
34113010Продавач, ценни книжа
34113011Инвестиционен консултант
34116012Старши банков служител, касов център
34116013Старши банков служител, финансов контрол
34116014Банков служител, касов център
34116015Банков служител, обслужване на клиенти
3412Приложни специалисти в застраховането и осигуряването
34123001Агент осигуряване
34123002Застрахователен агент
34123003Застрахователен брокер
34123004Регионален застрахователен представител
34123005Регионален застрахователен координатор
34123006Специалист застрахователна дейност
34123007Организатор аварии и застраховки
3413Агенти по имоти
34133001Агент, недвижими имоти
34133002Брокер, недвижими имоти
3414Консултанти и организатори в туризма и пътуванията
34143001Консултант, пътнически транспорт
34143002Организатор, пътнически транспорт
34145003Специалист, туризъм
3415Технически и търговски представители
34153001Консултант (промотьор), продажби
34153002Търговски агент
34153003Търговски помощник
34153004Търговски представител
34153005Търговски пътник
34153006Дистрибутор
34153007Специалист продажби
34153008Рекламен агент
3416Търговски представители по закупуване на стоки
34163001Агент – купувач
34163002Агент, снабдяване
34163003Изкупчик (търговия на дребно)
34163004Изкупчик (търговия на едро)
34163005Специалист, доставки
34166006Организатор корабно снабдяване
3417Оценители, ценовици и аукционери
34173001Аукционер, провеждане на търгове
34173002Инспектор, иск
34173003Инспектор, осигурителен иск
34173004Оценител
34173005Оценител, иск
34173006Оценител, осигуровка
34173007Оценител, щета
34173008Ценовик
342Посредници в бизнес-услугите и търговията
3421Търговски посредници
34213001Комисионер, кораби/пратки
34213002Комисионер, пътувания
34213003Комисионер, стоки
34212004Търговски посредник
3422Агенти по експедицията на товари
34223001Агент, експедиция на товари
34223002Агент, чистотата на товарите
34223003Корабен агент
34223004Спедитор
34223005Организатор карго внос/износ
34223006Организатор склад под митнически контрол
34223007Митнически брокер
34223008Отговорник митнически брокери
34223009Отговорник митническа обработка
34226010Организатор каргорекламации
34223011Корабен брокер
3423Трудови посредници
34233001Посредник, информиране и наемане на работа
34233002Професионален консултант
34233003Трудов посредник
3429Посредници в бизнес-услугите и търговията, некласифицирани другаде
34293001Агент, литературен
34293002Агент, музикални представления
34293003Агент, спорт
34293004Агент, театрален
34293005Представител, бизнес услуги
34293006Продавач, бизнес услуги
34293007Отговорник телефонни продажби
34293008Отговорник куриери
34293009Отговорник диспечери, куриерски услуги
34293010Организатор, куриерска дейност
34293011Организатор, реклама
34293012Организатор, маркетинг
34293013Организатор, работа с клиенти
343Приложни административни специалисти
3431Административни секретари и сродни на тях
34313001Административен секретар
34313002Координатор
34313003Асистент, кореспонденция
3432Приложни специалисти в юридически и финансово-кредитни учреждения
34323001Помощник, застрахователното дело
34323002Помощник, брокер
3433Деловодители
34334001Счетоводител, оперативен
3439Приложни административни специалисти, некласифицирани другаде
34396001Дипломатически куриер
34396002Изпълнителен секретар, консулска служба
34396003Стажант-аташе, дипломатическо представителство
34396004Стажант, министерство и друго специализирано бюджетно звено
34396005Трети секретар, дипломатическо представителство
34392006Специалист, маркетинг и реклама
34393007Технолог, приемане на поръчки
34393008Специалист, организиране,нормиране и отчитане на труда
34392009Организатор, продажби и реклама
34396010Организатор, стопански дейности
34396011Организатор, ремонт и поддръжка
34393012Организатор, отдел вътрешен контрол
34393013Организатор, сделки с ценни книжа
34395014Сътрудник на интелектуалец/ръководно лице с увреждания
34396015Организатор обучение
34393016Инспектор подготовка на кадри
34393017Организатор по труда
34393018Специалист, авторски права
34396019Координатор производство
34396020Специалист, труд и работна заплата
34396021Специалист, сигурност
34396022Специалист, комуникации
34396023Специалист, търговия
34395024Специалист, управление на човешките ресурси
34396025Специалист, обучение и развитие
34396026Специалист, логистика
34396027Специалист, качество
34396028Специалист, контрол разходи
34396029Специалист, контрол приходи
34396030Специалист, технически контрол
34396031Специалист, кадастрален план
34393032Специалист
34396033Специалист, контрол на документи
34396034Координатор програмна дейност, радио и телевизия
34393035Организатор
34393036Инспектор
34393037Консултант
34393038Квестор
34393039Контрольор, корабоплаване
34393040Специалист, управление при кризи и отбранително мобилизационна подготовка
34393041Администратор по клинични изпитвания
344Митнически, данъчни и сродни на тях приложни специалисти
3441Митнически и гранични инспектори
34413001Граничен ветеринарен инспектор
34413002Инспектор, митнически документи
34413003Инспектор, паспортна проверка
34413004Митнически инспектор
34415005Старши митнически инспектор
3442Служители по данъчен и финансов контрол
34426001Главен данъчен инспектор
34426002Главен финансов ревизор
34426003Данъчен инспектор
34426004Старши данъчен инспектор
34426005Старши финансов ревизор
34423006Финансов ревизор
3443Служители по социално подпомагане и социално осигуряване
34435001Инспектор, пенсионен
34435002Сътрудник, пенсии
34435003Сътрудник, социална помощ
34435004Сътрудник, социалноосигурителен иск
34435005Специалист, социално осигуряване
34435006Контрольор, пенсии
34433007Инспектор, пенсионен архив
34435008Инспектор, социално-осигурителни рискове
3449Други приложни специалисти, некласифицирани другаде
34493001Инспектор, общественото хранене
34493002Инспектор, търговия
34493003Инспектор, тегло и мярка
34493004Инспектор, услуги
34493005Инспектор, цени
34493006Инспектор, гражданска защита
345Полицейски инспектори и детективи
3450Полицейски инспектори и детективи
34503001Автоконтрольор
34503002Агент, справки в полиция
34503003Детектив
34503004Детектив, склад/магазин
34503005Детектив, хотел
34503006Инспектор, полиция
34503007Полицейски командир
34503008Разузнавач
34503009Районен инспектор
34503010Старши инспектор, полиция
34503011Старши инспектор, противопожарна охрана
34503012Старши полицейски командир
34503013Старши разузнавач
34503014Частен детектив
346Приложни специалисти по социални дейности
3460Приложни специалисти по социални дейности
34603001Домашен майстор
34603002Стажант – сътрудник, социални дейности
34603003Сътрудник, социален случай
34603004Сътрудник, социален случай (деца)
34603005Сътрудник, социален случай (парично подпомагане)
34603006Сътрудник, социален случай (подпомагане в натура)
34603007Сътрудник, социален случай (семейство)
34603008Сътрудник, социални дейности
34603009Сътрудник, социални дейности (лица с аморално поведение)
34603010Сътрудник, социални дейности (лица с умствени и психически увреждания)
34603011Сътрудник, социални дейности (лица с физически недъзи)
34603012Сътрудник, социални дейности (лица, извършили престъпления)
34603013Сътрудник, социални дейности (община)
34603014Сътрудник, социални дейности (предприятие)
34603015Сътрудник, социални дейности (семейно планиране)
34603016Сътрудник, социално подпомагане и ориентиране (затвор)
34603017Преводач, жестомимичен превод
347Артисти, изпълнители, спортисти и сродни на тях приложни специалисти
3471Художници, декоратори и търговски дизайнери
34713001Аранжор, витрини/ музеи и галерии
34713002Декоратор
34713003Декоратор, витрини
34713004Декоратор, изложби/ музеи и галерии
34713005Декоратор, интериор
34713006Дизайнер
34713007Дизайнер-график
34713008Илюстратор, книги
34713009Илюстратор, обяви
34713010Помощник – реставратор
3472Радио-, телевизионни и други говорители
34723001Говорител, новини
34723002Говорител, радио
34723003Говорител, телевизия
34723004Дисководещ
34723005Конферансие
34724006Уредник, програма
3473Музиканти, певци и танцьори
34733001Музикант
34733002Певец
34733003Ръководител, музикална група
34733004Танцьор
34733005Фолклорист
3474Артисти, клоуни, илюзионисти, акробати и сродни на тях приложни специалисти
34740001Акробат
34740002Артист, въжеиграч
34740003Артист, силови изпълнения
34740004Артист, стриптийз
34740005Артист, трапец
34740006Артист, ученик в цирка
34740007Артист, цирков
34740008Дресьор, диви животни
34740009Еквилибрист
34740010Жонгльор
34740011Изпълнител с марионетки
34740012Илюзионист
34740013Имитатор
34740014Клоун
34740015Комик, цирк
34740016Маг
34740017Хипнотизатор
34743018Артистичен секретар
34743019Актьор
3475Състезатели, спортен персонал и сродни на тях приложни специалисти
34753001Арбитър, спортен
34753002Жокей
34754003Инструктор, спортен
34754004Помощник-треньор
34753005Професионален спортист
34756006Старши треньор
34757007Старши треньор, национален отбор
34754008Треньор
34753009Каскадьор
3476Приложни специалисти в аудиовизията
34763001Втори асистент, директор на продукция
34763002Втори асистент, оператор
34763003Втори асистент, режисьор
34763004Втори асистент, режисьор по монтажа
34763005Монтажист, негативи
34763006Определител, копирни светлини
34763007Осветител
34763008Първи асистент, директор на продукция
34763009Първи асистент, звукорежисьор
34763010Първи асистент, режисьор по монтажа
34763011Първи асистент, художник на костюми
34763012Сенситометрист
34763013Скриптер
34763014Специалист, звукови ефекти
34763015Художник, изпълнител на кукли
34763016Художник, изпълнител на макети
34763017Художник, контур
34763018Художник, надписи
34763019Специалист, телефон на зрителя
34763020Монтажист, кино, видео, телевизия
3477Приложни специалисти в развлекателни и хазартни игри
34773001Главен инспектор, игра в казино
34773002Инспектор, игра в казино
348Религиозни служители
3480Религиозни служители
34800001Евангелист
34800002Енорийски работник
34800003Религиозен работник
4АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ
41ОФИС АДМИНИСТРАЦИЯ
411Секретари и оператори на организационна техника
4111Стенографи и машинописци
41112001Машинописец
41112002Машинописец, стенографска машина
41113003Стенограф
4112Оператори на текстообработващи машини и сродни на тях
41122001Оператор, ксерокс/друга размножителна техника
41122002Оператор, телеграф
41122003Оператор, телекс
41122004Оператор, телепринтер
41122005Оператор, телетайпен апарат
41122006Оператор, телефакс
4113Оператори по въвеждане на данни
41132001Оператор, въвеждане на данни
41132002Оператор, въвеждане на данни в компютър
41132003Оператор, въвеждане на данни с електронна поща
41133005Банков служител, въвеждане на данни
4114Оператори на машини за обработка на информация
41142001Оператор, изчислителна машина
41141002Оператор, компютър
41142003Оператор, машина за прехвърляне на данни
41142004Оператор, счетоводна машина
41142005Оператор, фактурираща машина
4115Секретари
41152001Секретар
41152002Секретар, машинописец
41152003Секретар, стенограф
41152004Секретар, стенография и машинопис
41152005Секретар, стилист
41152006Секретар, съдебен
41152007Технически секретар
412Персонал, водещ сметки и платежни документи
4121Персонал, водещ счетоводни сметки и документи
41212001Калкулант
41212002Касиер, домакин
41212003Касиер, счетоводство
41212004Отчетник, счетоводство
41212005Отчетник, начисляване на трудови възнаграждения
41212006Отчетник, водещ документи за оценки
41212007Отчетник, водещ платежни ведомости
41212008Отчетник, водещ ревизионни документи
41212009Фактурист
41212010Търговски сътрудник
4122Персонал, водещ статистически и финансови документи
41222001Отчетник, гаранции по кредити
41222002Отчетник, данъци
41222003Отчетник, инвестиции
41222004Отчетник, ипотеки
41222005Отчетник, комисиони
41222006Отчетник, кредити
41222007Отчетник, облигации
41222008Отчетник, оценки на рискове и застраховки
41222009Отчетник, статистически документи
41222010Отчетник, уреждане на застрахователни полици
41222011Отчетник, финанси
41222012Отчетник, ценни книжа
413Персонал, водещ стокови и транспортни документи
4131Персонал, водещ документи за стоки
41312001Вагоноописвач
41312002Експедитор, стоки и товари
41312003Етикеровач
41312004Железопътен посредник
41312005Завеждащ морска регистрация
41312006Измерител, горивни и строителни материали
41312007Кантарджия
41312008Контрольор, запаси
41312009Магазинер
41313010Нотам
41312011Оператор, определяне на маршрута на товарите
41312012Организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейност
41312013Отчетник, изготвяне на наряди в гараж
41312014Отчетник, насочване на товари
41312015Получател, товари
41312016Помощник-управител
41312017Ръководител, търговска експлоатация
41312018Склададжия
41312019Снабдител, доставчик
41312020Спедиционен посредник
41312021Стифадор
41312022Стоковед
41312023Талиман
41312024Тарифьор
41312025Управител, склад
4132Персонал, водещ документи за производствени материали
41322001Организатор, производствено планиране и координация
41322002Отчетник, инвентаризация на материали (инвентарчик)
41322003Отчетник, планиране на материали
4133Транспортен персонал
41332001Диспечер, транспортни средства
41332002Диспечер, газопреносна/газоразпределителна мрежа
41332003Диспечер, нефтопроводи
41333004Инспектор, железопътна транспортна служба
41333005Инспектор, транспортна служба
41333006Контрольор, автомобилен транспорт
41333007Контрольор, служба за въздушни превози и услуги
41333008Контрольор, влакове
41333009Контрольор, самолети
41333010Началник машинотракторен парк
41333011Началник парк, железници
41335012Влаков диспечер
41335013Началник парк в метрополитен
41335014Оператор, наземно обслужване
41335015Контрольор, товаро-разтоварна дейност
414Персонал в библиотеки, пощенски служби и сродни на тях
4141Персонал в библиотеки и архиви
41413001Завеждащ архивохранилище (книгохранилище)
41413002Картотекар
41413003Нототекар
41413004Работник, библиотека
41413005Филмотекар
41413006Фондохранител, музей/художествена галерия
41413007Фонотекар
41413008Фототекар
41413009Видеотекар
41413010Архивар
41415011Библиотекар-специалист
4142Пощенски персонал
41423001Експедитор, поща
41423002Контрольор, поща
41423003Контрольор, пощенска служба
41423004Контрольор, пощенски склад
41423005Пощенски раздавач (пощальон)
41423006Превозвач, поща
41423007Сортировач, поща
4143Персонал по кодиране на документи
41432001Описвач, тотализатор
41432002Проверител, тотализатор
41432003Проверител, марки и ценни книжа
41432004Шифровчик
41432005Деловодител
4144Писари и сродни на тях
41442001Калиграф
41442002Книговодител
41442003Контурист
41442004Нотограф
419Друг персонал в офиси
4191Друг персонал в офиси
41912001Архивист (офис)
41912002Говорител, радиоуредба
41912003Завеждащ, административна служба
41912004Завеждащ, личен състав
41912005Завеждащ, нотариална служба
41912006Завеждащ, техническа служба
41912007Издирвач на адреси
41912008Паспортист
41912009Планопазител
41912010Призовкар
41912011Съдебен документатор
41912012Технически изпълнител (офис)
41912013Технически организатор (офис)
41912014Технически сътрудник (офис)
41913015Организатор, обработка на производствена информация
41913016Отговорник, спомагателни дейности
41913017Организатор офис
41913018Завеждащ регистратура за класифицирана информация
41913019Адвокатски сътрудник
41913020Завеждащ регистратура за некласифицирана информация
41913021Завеждащ регистратура за криптографски средства и материали
4192Спомагателен персонал в администрация
41923001Главен митнически специалист
41923002Главен специалист
41923003Митнически сътрудник
41923004Младши митнически специалист
41923005Младши специалист
41923006Старши митнически специалист
41923007Старши специалист
41923008Технически сътрудник
41923009Старши счетоводител
41923010Младши счетоводител
41923011Митнически дознател
41923012Социален работник
41920013Изпълнител
42АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ, ОБСЛУЖВАЩ КЛИЕНТИ
421Касиери и сродни на тях
4211Касиери и инкасатори
42111001Инкасатор, събирач на данъци и такси
42111002Касиер
42111003Ковчежник
42111004Маркировач, ресторант
42111005Приемчик, тотализатор
42113006Инкасатор, банка
4212Касиери и друг персонал на гишета
42121001Касиер, гише в съобщенията
42121002Касиер, обменно гише
42121003Сараф
42121004Служител, гише в пощенска станция
42123006Банков служител, касиер
42123007Банков служител, главен касиер
42123008Старши банков служител, главен касиер
42123009Банков служител, пазител ценности
4213Събирачи на облози и крупиета
42133001Контрольор, казино
42133002Крупие
42131003Събирач, жетони
42131004Събирач, облози
42131005Букмейкър
42133006Управител, бинго зала
42133007Управител, зала игрални автомати
42133008Управител, маса в бинго зала
4214Комисионери и лихвари
42142001Комисионер, заложна къща
42142002Лихвар
4215Инкасатори на дългове и сродни на тях
42152001Изпълнител на бюджета
42152002Инкасатор, дългови задължения
42152003Инкасатор, наеми
42152004Инкасатор, плащания
42152005Събирач,дарения
422Персонал, информиращ клиенти
4221Персонал в пътнически агенции и сродни на тях
42212001Служител, издаване на пътнически билети
42212002Служител, информация за пътувания
42212003Служител, пътническа агенция/бюро
42212004Служител, резервации
42212005Служител, гише за регистрация на пътници и багажи
4222Персонал, приемащ и даващ информация
42223001Администратор, хотел
42223002Информатор/ културна организация/ културен институт
42222003Информатор, приемна
42222004Информатор, приемна на зъболекар
42222005Информатор, приемна на лекар
42222006Служител, рецепцията в хотел
42222007Рецепционист
42223009Информатор, пътническо обслужване
4223Оператори на разпределителни телефонни табла
42232001Оператор, разпределително телефонно табло
42232002Телефонист
5ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ С УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ТЪРГОВИЯТА И ОХРАНАТА
51ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ И ПЕРСОНАЛ, ОСИГУРЯВАЩ ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ
511Обслужващ персонал в транспорта
5111Обслужващи пътуването и пътуващи стюарди
51113001Борден съпроводител
51113002Главен стюард/стюардеса
51113003Обслужващ, аерогара
51113004Обслужващ, корабни кабини
51113005Обслужващ, полета
51113006Стюард/стюардеса
51113007Ръководител кабинен състав
5112Транспортни кондуктори
51121001Кондуктор
51123002Контрольор по редовността на пътниците
5113Водачи/екскурзоводи/аниматори на пътуващи
51133001Аниматор
51133002Водач, ловен туризъм
51133003Водач, парк за забавления
51133004Планински водач/гид
51133005Екскурзовод
51133006Ски-учител
512Персонал за домакинска работа и извършващ ресторантски услуги
5121Икономи и сродни на тях
51211001Домакин
51211002Домакин (пазач), къмпинг
51211003Домакин (пазач), спални помещения в общежития, пансиони и др.
51211004Домашна помощница
51211005Иконом
51211006Пиколо
51211007Прислужник, хотел
51211008Прислужник, поддържане на къща
51211009Хост (хостеса)
5122Готвачи
51222001Главен готвач
51222002Главен сладкар
51222003Готвач
51222004Помощник-готвач
51222005Помощник-сладкар
51222006Сладкар
51222007Майстор-готвач
5123Сервитьори и бармани
51232001Барман
51232002Главен сервитьор
51232003Обслужващ, бюфет/лавка
51232004Салонен управител
51232005Сервитьор
51232006Отговорник, търговска зала
513Персонал, полагащ грижи за хора
5131Персонал, грижещ се за деца
51313001Бавачка
51313002Гувернантка
51313003Обслужващ, деца в училищни заведения
51313004Помощник-възпитател в детска градина
51311005Детегледачка
5132Персонал, грижещ се за хора в здравни и други подобни заведения
51321001Болногледач
51321002Водолечител
51321003Дезинфектатор
51321004Калолечител
51321005Луголечител
51321006Обеззаразител
51321007Обслужващ, болница
51321008Обслужващ, зъболекарски кабинет
51321009Обслужващ, зъботехническа лаборатория
51321010Обслужващ, кабинет за бърза помощ
51321011Парафинист
51321012Помощник в амбулатория
51321013Санитар
51321014Серум-продуцент
51321015Трудотерапефт
51321016Хигиенист
51323017Санитар, лабораторен
5133Персонал, грижещ се за хора в домашни условия
51331001Домашен санитар
51331002Личен асистент
51331003Обслужващ, болни
51331004Социален асистент
51331005Разносвач на храна
514Друг обслужващ персонал
5141Фризьори, бръснари, гримьори и сродни на тях
51412001Бръснар
51412002Гардеробиер
51412003Гримьор
51412004Козметик
51412005Маникюрист
51412006Обслужващ, баня
51412007Обслужващ, сауна
51412008Педикюрист
51412009Перукер
51412010Реквизитор
51412011Фризьор
5142Компаньони и камериери
51421001Главен камериер/камериерка, хотел
51421002Камериер/камериерка
51428003Компаньонка
51421004Прислужник, личен
5143Обслужващ персонал по обреди и ритуали
51431001Балсаматор – гримьор
51431002Гробар
51431003Завеждащ бюро, обредни услуги
51431004Обредник
51431005Обслужващ, погребално бюро
51431006Прахосъбирач
51431007Преносвач
51431008Ръководещ обреди и ритуали
51431009Сватбен агент
51439010Енорийски свещеник
51439011Монах
51439012Монахиня
5149Обслужващ персонал, некласифициран другаде
51493001Домакин, клуб
51493002Отговорник, ателие
51493003Препаратор
51493004Суфльор
51498005Театър-майстор
51493006Организатор, заведение за социални услуги
51491007Работник, фотоателие
51493008Инструктор
51490009Анкетьор
51490010Статист
51493011Стартьор
515Астролози, гадатели и сродни на тях
5151Астролози и сродни на тях
51518001Астролог
5152Гадатели и сродни на тях
51528001Гадател
51528002Окултист
51528003Френолог
51528004Хиромант
51528005Ясновидец
516Полицаи и друг персонал, осигуряващ защита и сигурност
5161Огнеборци (пожарникари)
51613001Огнеборец
51613002Огнеборец, въздухоплаване
51613003Патрул (горски пожари)
51613004Старши пожарникар
5162Полицейски служители
51624001Граничен контрольор
51626002Командир, екип
51626003Командир, отделение
51626004Командос
51623005Младши автоконтрольор
51626006Младши детектив
51626007Младши районен инспектор
51623008Охрана, полицейска
51623009Патрул, полицейски
51623010Полицай
51624011Старши граничен контрольор
51624012Старши командос
51624013Старши полицай
51624014Старши технически сътрудник, полиция и служби за сигурност
51623015Технически сътрудник, полиция и служби за сигурност
5163Затворническа охрана
51633001Домакин, затворническо общежитие
51633002Надзирател, затвор
51633003Настойник, затвор
51633004Охрана, следствена служба
51633005Охрана, затворническа
51633006Пазач, затвор
5169Персонал, осигуряващ защита, некласифициран другаде
51691001Ловен надзирател
51693002Охранител
51691003Пазач, въоръжена охрана
51691004Патрул, служби за сигурност
51691005Планински спасител
51691006Полски пазач – пъдар
51691007Прелезопазач
51691008Риболовен надзирател
51691009Спасител, плаж
51693010Младши инструктор, охраната
51693011Старши сътрудник, охраната
51693012Водач, специален автомобил
51693013Главен технически сътрудник
51693014Главен технически сътрудник – домакин
51693015Главен технически сътрудник – оръжейник
51693016Сътрудник, охрана
51693017Горски стражар
51693018Оперативен дежурен
51693019Организатор, охрана
51691020Спасител при бедствия, аварии и катастрофи
51691021Спасител на ски-писта
51693022Оператор, сигурност
51693023Рентгенов оператор
52ПРОДАВАЧИ, МОДЕЛИ И МАНЕКЕНИ
521Манекени и други модели
5210Манекени и други модели
52108001Манекен
52108002Модел
52108003Фотомодел
522Продавачи в магазини и демонстратори
5220Продавачи в магазини и демонстратори
52202001Демонстратор
52202002Обслужващ, бензиностанция/газостанция
52202003Обслужващ, магазин
52202004Помощник, магазин
52202005Продавач – консултант
52201006Работник, изкупуване на амбалаж
523Продавачи на пазари и сергии
5230Продавачи на пазари и сергии
52301001Продавач, павилион
52301002Продавач, пазар
52301003Продавач, улична сергия
6КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО, РИБНОТО И ЛОВНОТО СТОПАНСТВО
61КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО, РИБНОТО И ЛОВНОТО СТОПАНСТВО
611Градинари и растениевъди
6111Полевъди и зеленчукопроизводители
61111001Зеленчукопроизводител
61111002Полевъд
61111003Работник, напояване (обслужващ напоителни системи)
61111004Работник, отглеждащ захарно цвекло
61111005Работник, отглеждащ зеленчуци
61111006Работник, отглеждащ лен
61111007Работник, отглеждащ зърнени култури
61111008Работник, отглеждащ памук
61111009Работник, отглеждащ тютюн
61111010Работник, поливач
61111011Работник, производител на захарно цвекло
61111012Работник, производител на памук
61111013Тютюнопроизводител
61112014Фермер, отглеждащ захарно цвекло
61112015Фермер, отглеждащ зеленчуци
61112016Фермер, отглеждащ зърнени култури
61112017Фермер, отглеждащ лен
61112018Фермер, отглеждащ люцерна
61112019Фермер, отглеждащ полски култури (различни видове)
61112020Фермер, отглеждащ тютюн
61112021Фермер, отглеждащ фъстъци
6112Работници, отглеждащи трайни насаждения
61122001Лозар
61121002Работник, овощна градина
61122003Работник, добив на балсамова смола
61122004Работник, облагородяване на овощни дървета
61122005Работник, присаждане на овощни дървета и други трайни насаждения
61121006Работник, отглеждащ плодове
61121007Работник, отглеждащ трайни насаждения
61121008Работник, отглеждащ хмел
61122009Фермер, отглеждащ лозя
61122010Фермер, отглеждащ овощни дървета
61122011Фермер, отглеждащ плодове
61122012Фермер, отглеждащ хмел
6113Градинари, овощари, работници в разсадник и сродни на тях
61131001Билкоберач
61131002Билкопроизводител
61131003Градинар
61131004Градинар, сезонен
61131005Гъбар
61131006Заготвител, билки
61131007Овощар
61131008Работник, гъбарник
61131009Работник, парник
61131010Работник, разсадник
61131011Работник, разсадопроизводство (зеленчуци)
61131012Работник, облагородяване на горски култури
61131013Работник, отглеждане на култивирани билки
61131014Работник, производство на мицел
61131015Работник, растителна защита
61131016Работник, отглеждащ рози
61131017Работник, отглеждащ тръстика
61131018Работник, отглеждащ цветя
61131019Семеберач-семесъбирач
61131020Семепроизводител
61131021Фиданкопроизводител
61131022Цветопроизводител
6114Работници, отглеждащи смесени култури
61141001Работник в стопанство, смесени култури
61141002Фермер, смесени култури
612Животновъди и сродни на тях
6121Животновъди и производители на млечни продукти
61211001Животновъд
61211002Млекар, експедитор
61211003Приемчик, мляко
61211004Работник, отглеждащ селскостопански животни
61211005Работник, производител на млечни продукти
61211006Работник, развъждащ едър рогат добитък
61211007Работник, развъждащ кучета/котки
61211008Работник, стригач
61212009Фермер, дивечовъд
61212010Фермер, животновъд
61212011Фермер, коневъд
61213012Фермер, производител на кожа
61213013Фермер, производител на млечни продукти
61213014Фермер, производител на мляко
61213015Фермер, развъждащ племенни животни
6122Птицепроизводители
61221001Овоскопист
61221002Оператор, инкубатор
61221003Птицевъд
61221004Работник, ферма за птици
61221005Работник, развъждащ птици в инкубатор
61222006Фермер, отглеждащ птици
61222007Фермер, производител на яйца
61222008Фермер, развъждащ птици в инкубатор
6123Пчелари и бубари
61231001Гледач, копринени буби (бубар)
61231002Копринар
61231003Пчелар
61231004Работник, добив на пчелно млечице/пчелна отрова
61231005Работник, производство на бубено семе
61232006Фермер, отглеждане на копринени буби
61232007Фермер, пчелар
61232008Фермер, пчеловъд
6129Животновъди и сродни на тях, некласифицирани другаде
61291001Гледач, дресирани животни
61291002Гледач, лабораторни животни
61291003Гледач, работен добитък
61291004Дивечовъд
61291005Дресьор (водач), кучета
61291006Дресьор, обяздвач на коне
61291007Пазач, дивеч
61291008Пазач, животни в зоопарк
61291009Работник, дезинсектор
61291010Работник, дератизатор
61291011Работник, зоопарк
61291012Работник, ферма за диви животни с ценни кожи
61291013Работник, ферма за кръстосани животни
61291014Работник, развъждащ влечуги (без змии)
61291015Работник, развъждащ диви птици
61291016Работник, развъждащ змии
61291017Работник, развъждащ лабораторни животни
61291018Работник, развъждащ охлюви
61291019Работник, развъждащ пойни и декоративни птици
61291020Работник, селекционер на кръстосани животни
61291021Съдържател, кучкарник
61291022Съдържател, птичарник
61291023Съдържател, резерват за животни
61291024Треньор, състезателни коне
61291025Фермер, зайцевъд
61291026Фермер, развъждащ кръстосани животни
61291027Фуражир
61291028Работник, дезинфектор
61291029Гледач,служебни животни
61292030Кинолог
613Производители на смесена (животновъдна и растениевъдна) продукция
6130Производители на смесена (животновъдна и растениевъдна) продукция
61301001Работник, смесено стопанство
61301002Фермер, смесено стопанство
614Горски работници и сродни на тях
6141Горски работници, секачи и извозвачи на дървен материал
61411001Горски пазач
61411002Горски работник
61411003Горски работник, сезонен
61411004Дървар
61411005Залесител
61411006Извозвач, дървен материал
61411007Лесозащитник
61411008Маркировач, лесофонд и дървен материал
61411009Работник, обработка на трупи
61411010Работник, отглеждане на горски култури
61411011Резач, горски дървен материал
61411012Резач, греди и пръти
61411013Резач, траверси
61411014Секач
61411015Товарач, трупи и друг дървен материал
6142Производители на дървени въглища и сродни работници
61421001Въглищар, производител на дървени въглища
61421002Горски работник, дървесна дестилация (традиционна техника)
61421003Работник, добив на пънна борина
615Риболовци и ловци
6151Работници по култивиране на водни организми
61511001Работник, ферма за аквакултури
61511002Работник, ферма (рибовъд)
61512003Фермер, отглеждащ аквакултури
61512004Фермер, рибовъд
6152Риболовци във вътрешни и крайбрежни води
61521001Гмуркач
61521002Рибар, вътрешни води
61521003Рибар, крайбрежни води
6153Риболовци в дълбоки морски води
61531001Рибар, дълбоки морски води
61531002Рибар, член на екипаж
61531003Тралмайстор
6154Ловци
61541001Ловец
61541002Ловец, диви животни
62ЗЕМЕДЕЛСКИ РАБОТНИЦИ И РИБАРИ, ОСИГУРЯВАЩИ СИ ПРЕПИТАНИЕ
621Земеделски работници и рибари, осигуряващи си препитание
6210Земеделски работници и рибари, осигуряващи си препитанаие
62101001Работник, ферма за препитание
62102002Фермер, фермерство за препитание
7КВАЛИФИЦИРАНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАБОТНИЦИ И СРОДНИ НА ТЯХ ЗАНАЯТЧИИ
71РАБОТНИЦИ В ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И СТРОИТЕЛСТВОТО
711Миньори, бомбаджии и работници в каменодобива
7111Миньори и работници в кариери
71112001Басейнчик, солодобив
71112002Бункерист
71112003Газоспасител
71112004Геофизичен оператор
71112005Дозиметрист
71112006Замервач,отчетник
71112007Крепач (поставяч), подпори
71112008Майстор миньор
71112009Минен работник
71112010Минен спасител
71112011Миньор
71112012Обрушвач, бордове в открити рудници
71112013Плакировач, пясък
71112014Премахвач, подпори
71112015Работник, кариера
71112016Работник, лампистерна
71112017Работник, валиране
71112018Работник, вентилационни и газови измервания
71112019Работник, зареждане на перфоратори, торпеда грудоноси
71112020Работник, извозване и доставка
71112021Работник, крепежни конструкции в мини
71112022Работник, обогатяване на полезни изкопаеми
71112023Работник, отводняване на работните места в кариери
71112024Работник, подготовка на филтърни платна
71112025Работник, поддържане на лични предпазни средства и защитно облекло
71112026Работник, производство и екстрахиране на диамантов режещ инструмент
71112027Работник, противопожарна и газова профилактика в мини
71112028Работник, руднични железопътни линии и автопътища
71112029Работник, промиване на благородни метали
71112030Реагентчик
71112031Сигналист-маневрист, мина
71112032Солодобивчик
71112033Сондьор
71112034Табелчик, минодобива
71112035Торкретист
71112036Филтърджия
71112037Флотационен работник
71112038Флотиер
71112039Шинар
7112Бомбаджии, взривачи и сродни на тях
71122001Бомбаджия (работник по взривяване)
71122002Отговорник, взривен склад
71122003Пиротехник
71122004Работник, пробиване на взривни дупки
7113Каменоцепачи, каменорезачи, каменодълбачи
71132001Дооформител, камъни и плочи
71132002Зидар, каменоделец на паметници
71132003Каменар
71132004Каменар, каменна зидария
71132005Каменодълбач
71132006Каменоредач (оформител)
71132007Каменотрошач
71132008Настройчик-оператор, струг/машина за обработка на камъни
71132009Полировач, камъни
71132010Работник, обработване и художествено оформяне на каменни изделия
71132011Работник, производство на плочи
71132012Резач, камъни
71132013Резач, скални материали за художествена мозайка
71132014Сортировач, камъни
71132015Трошач, камъни (чрез взривяване)
71132016Цепач, камъни
71132017Шлифовчик
712Строители на сгради и сродни на тях
7121Строители с традиционни материали
71212001Строител, жилища с традиционни материали (дърво, тръстика, и др.)
7122Зидари и каменоделци
71222001Зидар
71222002Зидар, комини
71222003Монтажник, панели/формовани блокове
71222004Зидар, пещи
71222005Зидар, сгради (конструкции)
71222006Зидар, облицовка на пещи
71222007Зидар при горещ ремонт на металургични пещи и съоръжения
71222008Зидаромазач
71222009Каменоделец
71222010Каменоделец, зидар на облицовки
71222011Каменоделец, зидар на сгради
71222012Работник, полагане на паваж
71222013Редач, огнеупорни тухли
71222014Строител, комини
7123Бетонджии и сродни на тях
71232001Арматурист
71232002Асфалтаджия
71232003Бетонджия
71232004Кофражист, бетонни отливки
71232005Работник, бетонобъркачка
71232006Формовчик, бетонни изделия
7124Дърводелци и дограмаджии
71242001Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий
71242002Дърводелец
71242003Дърводелец, мина
71242004Дърводелец, дървени конструкции
71242005Дърводелец, мостови конструкции
71242006Дърводелец, поддръжка
71242007Дърводелец, корабен
71242008Дърводелец, лодкостроител
71242009Дърводелец, строителен
71242010Корабен кофражист
71242011Кофражист
71242012Строител, дървени шлепове
7129Строители и сродни на тях, некласифицирани другаде
71292001Монтажник, скеле
71292002Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия
71292003Монтажник, строителни подпори
71292004Работник, поддръжка на сгради
71292005Работник, полагане на дренаж
71292006Работник, полагане на пътни настилки
71292007Работник, разрушаване на сгради
71292008Работник, ремонт на комини
71292009Работник, специално фундиране
71292010Работник, строителни подпори
71292011Работник, строителство и ремонт на кули
71292012Строител, жилища
71292013Строител, лодки/катери/корабни корпуси и други от стъклопласти
71292014Строител, релсови пътища
71292015Строител, сгради от сглобяеми елементи
71292016Строител, стоманобетонни промишлени комини
71292017Строител, пътища
71292018Работник, стоманобетонни конструкции и изделия
71292019Строител, алпинист
713Работници по довършителни работи в строителството на сгради и сродни на тях
7131Работници по изграждане, поддръжка и ремонт на покриви
71312001Работник, изграждане и ремонт на покривни покрития
71312002Тенекеджия, довършителни работи в строителството
7132Работници по поставяне на подови настилки и облицовки
71322001Мозайкаджия
71322002Работник, облицовки и настилки
71322003Паркетчия
7133Гипсаджии
71332001Гипсаджия
71332002Гипсаджия, орнаменти
71332003Гипсаджия, мазач
71332004Шпакловчик
7134Работници по изолации
71342001Корабен изолировач
71342002Работник, акустична изолация
71342003Работник, изолация
71342004Работник, изолация на хладилни и климатични инсталации
71342005Работник, ремонт на топлинна изолация
71342006Работник, строителна изолация
71342007Строителен импрегнатор
71342008Хидроизолаторчик
7135Работници по стъклопоставяне
71352001Монтажник, стъкла в сгради
71352002Монтажник, художествено стъкло
71352003Стъклар
71352004Стъклар, двойно остъкляване
71352005Стъклар, остъкляване на покриви
71352006Стъклар, остъкляване на транспортни средства
7136Водопроводчици, тръбопроводчици и сродни на тях
71362001Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)
71362002Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация)
71362003Водопроводчик, химическата промишленост
71362004Водопроводчик, кораб
71362005Изготвител, корабни тръбни инсталации
71362006Изготвител, монтажник на корабни вентилационни системи и обшивки
71362007Каналджия
71362008Монтьор, вентилационни тръби
71362009Монтьор, водопроводни тръби
71362010Монтьор, газопроводни тръби
71362011Монтьор, морски тръбопроводи
71362012Монтьор, паропроводни тръби
71362013Монтьор, тръби в самолети
71362014Монтьор, тръби за продуктопроводи
71362015Пробивач, кладенци
71362016Работник, ремонт и поддръжка на линейни газопроводи
71362017Водопроводчици по поддръжка на водопроводните съоръжения в метрополитен
7137Строителни електромонтьори и сродни на тях
71372001Електромонтьор, мина
71372002Електромонтьор, неоново осветление
71372003Електромонтьор, промишлено предприятие
71372004Електромонтьор, поддръжка на сгради
71372005Електромонтьор, строителен
71372006Елетромонтьор, сценичен и студиен
714Бояджии, коминочистачи, работници по почистване на фасади и сродни на тях
7141Строителни бояджии и други сродни на тях
71411001Бояджия, корабни корпуси
71411002Бояджия, сгради
71411003Бояджия, сценични декори
71411004Бояджия, декоратор на сгради
71411005Бояджия, декоратор на стенни пана
71411006Варосвач, баданосвач
71411007Тапетаджия
7142Бояджии с лакови бои и други сродни на тях
71421001Бояджия, стоманени конструкции
71421002Бояджия, превозни средства
71421003Бояджия, промишлени изделия
71421004Бояджия, корабен
71421005Грундировач
71421006Лакировач, метал
71421007Лакировач, превозни средства
71421008Лакировач, промишлени изделия
7143Работници по почистване на строителни конструкции
71431001Коминочистач
71431002Чистач, строителни фасади
72МЕТАЛУРЗИ, МАШИНОСТРОИТЕЛИ И СРОДНИ НА ТЯХ РАБОТНИЦИ И ЗАНАЯТЧИИ
721Леяри, заварчици,тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях
7211Металурзи, леяри на метали, сърцари и сродни на тях
72112001Агломератчик, металургия
72112002Арматурист, леярски форми и сърца
72112003Асфалтьор на метални изделия
72112004Бисмутчик
72112005Водопроводчик-мазутчик, металургична пещ
72112006Газовчик
72112007Галванотехник
72112008Галтовчик
72112009Дозировач
72112010Електродчик
72112011Заливач, форми
72112012Изтегляч, метал
72112013Изтърсвач, форми и отливки
72112014Калибровчик, валци
72112015Катодчик
72112016Коксосортировач
72112017Конверторчик
72112018Кофаджия
72111019Леяр
72112020Миксеровач
72112021Моделчик
72112022Наливач, метални спирали
72112023Наплавчик
72112024Парографик и термографик
72111025Пещар
72112026Почиствач, метални отливки/изделия
72112027Приемчик-разпределител, металургията
72112028Противопригарчик
72112029Прочиствач-шмиргелист, отливки
72111030Пясъкоструйчик
72111031Работник, силози и въглищна кула
72111032Работник, зареждане и сплавяне
72111033Работник, нитрация
72111034Работник, обработка на маринг
72111035Работник, подготовка на състави за разливане на стомана
72111036Работник, поддържане на съоръжения в тунели на коксова батерия
72111037Работник, събличане на блокова стомана
72111038Работник, формовъчни смеси
72111039Работник, каляване на метали
72111040Разливач, метал
72111041Рафиньор, метал
72111042Смесоприготвител
72111043Сортировач-опаковчик, металургична продукция
72111044Стомановар
72111045Сушилчик
72112046Сърцар, метал
72112047Сърцар-формовчик
72112048Темперовчик, отливки
72112049Термист
72112050Топилчик
72112051Феросплавчик
72112052Флюсовар
72112053Флюсодобивчик
72112054Формовчик
72112055Чугунодобивчик
72112056Шихтовчик
72112057Шлаковчик
72111058Електропещар
72111059Зачиствач на люкове и врати
72111060Работник по преработка на чугун
7212Заварчици и резачи на метал
72122001Аргончик
72122002Газорезчик
72122003Електрозаварчик
72121004Заварчик
72122005Заварчик, затворени съдове
72122006Запойчик
72122007Корабен електрозаварчик, двойни дъна и затворени съдове
72122008Оксиженист
72122009Оксиженист, газозаварчик
72122010Пилозъбчик
72122011Плазморезчик
72122012Плазовчик
72122013Пресовчик, лагери
72122014Припойчик
72122015Протиргчик
72122016Работник, кислородна станция
72122017Работник, производство на горивни газове
72122018Работник, ацетиленов генератор
72122019Работник, пропан-бутанова станция
72122020Работник, подготовка на заваръчни детайли
72122021Резач, метал
72122022Резбошлифовчик
72122023Стъргалчик
72122024Трасировчик
72122025Шлосер-електрозаварчик
7213Тенекеджии и сродни на тях
72131001Автотенекеджия
72131002Бакърджия
72131003Ковач, котли/казани
72131004Ковач, мед
72131005Работник, производство на котли, казани
72131006Тенекеджия
72131007Тенекеджия, самолетостроене
72131008Тенекеджия, медни листа
72131009Тенекеджия, орнаменти
72131010Тенекеджия, корабен
72131011Тенекеджия, мебелист
7214Изготвители и монтажници на метални конструкции
72142001Галванотехник, кораб
72142002Занитвач
72142003Извивач, метални плаки
72142004Корпусник, корабостроене и кораборемонт
72142005Мачтовик
72142006Монтажник, корабни греди и рамки
72142007Монтажник, метални конструкции
72142008Подготвител, метални конструкции
72142009Работник, производство на метални конструкции
72142010Работник, ремонт на контейнери
72142011Разкройчик, метал
72142012Рамаджия
72142013Ресораджия
72142014Хелингист, корабостроене и кораборемонт
72142015Корабен ремонтчик
7215Производители и монажници на кабели, въжета, тръбни конструкции и други
72152001Бемберист
72152002Гранульор
72152003Екструдерист
72152004Изготвител, телени изделия
72152005Каландрист
72152006Калибровчик, телове и проводници
72152007Монтажник, железопътни кабели
72152008Монтажник, кабели и въжета в корабостроенето и кораборемонта
72152009Монтажник, корабни тръбни конструкции и инсталации
72152010Монтажник, петролни и газови кладенци
72152011Монтажник, подемни съоръжения
72152012Монтажник, тръбни конструкции в самолетостроенето
72152013Монтажник, такелажник
72152014Надзорник, газопроводни магистрали
72152015Огъвач, кабели и метални въжета
72151016Работник, брониране на кабели
72151017Работник, импрегнация и лакиране на кабели и проводници
72151018Работник, мостови метални въжета
72151019Работник, обвиване и оплитане на кабели и проводници
72151020Работник, плетене и почистване на кабелни форми
72151021Работник, производство на шнурове
72151022Работник, студено гумиране на кабели
72151023Работник, усукване на проводници
72151024Съединител, кабели и метални въжета
72151025Тръбар, корабен
72152026Работник производство, монтаж и ремонт на газови съоръжения и оборудване
7216Работници, работещи под вода
72162001Водолаз
72162002Гмуркач, изваждане на потънали съдове
72162003Кесонен работник
722Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях
7221Ковачи с чукове и преси
72211001Ковач
72212002Ковач, инструменти
72211003Ковач, подковаване на животни
72211004Нагревач, метални заготовки
72211005Работник, ковашка преса
72211006Работник, механичен ковашки чук
72211007Работник, изработоване на скоби за траверси
72211008Работник, приготвяне на стоманени блокове за пресоване
7222Производители на инструменти и сродни на тях
72223001Инструменталчик
72223002Майстор, оръжия
72223003Матричар
72223004Матричар, катодни основи
72223005Моделчик, метални отливки
72221006Плетач, синджири
72221007Производител, измервателни уреди
72221008Производител, инструменти
72221009Сапанджия
72223010Шлосер
72221011Шлосер, корабен
72223012Гравьор, метал
7223Настройчици на машини и сродни на тях
72233001Настройчик, винтово-нарезни машини
72233002Настройчик, машинни инструменти
72233003Настройчик, металообработващи машини
72233004Настройчик, металообработващи машини с цифрово управление
72233005Настройчик, металургични линии
72233006Настройчик, пресови металообработващи машини
72233007Настройчик, пробивни металообработващи машини
72233008Настройчик, режещи металообработващи машини
72233009Настройчик, фрезмашини
72233010Настройчик, хонингмашини
72233011Настройчик, шлайфмашини
72233012Настройчик-оператор, хобелмашини
7224Шлифовчици, полировачи на метали и точилари на инструменти
72241001Байцвач, метал
72241002Балансьор-коректор, абразиви
72241003Дооформител, метал
72241004Излъсквач, метал
72241005Полировач, метал
72241006Работник, шлайфколело
72241007Точилар
72242008Шлифовчик, инструменти
72242009Шлифовчик, машинни инструменти
72242010Шлифовчик, метал
72241011Шмиргелист
723Машинни механици и монтьори
7231Механици и монтьори на транспортни средства
72313001Автомеханик
72312002Автомонтьор
72312003Гресировач
72313004Диагностик, моторно превозно средство
72313005Изпитател, моторни превозни средства
72312006Механик, гараж за транспортни средства
72312007Монтьор, двигатели на моторни превозни средства
72313008Настройчик, двигатели на транспортни средства
72311009Работник, поправка на велосипеди
72311010Работник, поправка на джанти и гуми
72312011Работник, строителство/ремонт и поддържане на ПЖПС, съоръжения и контейнери
72312012Радиаторджия
72313013Сдатъчен механик
72313014Тахографик и термографик
72312015Механик по жп механизация
72313016Изпитател на въоръжение, военни техники и имущества
72312017Изпитател на бойни припаси и специални пиротехнически средства
7232Механици и монтьори на авиационни двигатели
72323001Монтажник, самолетни конструкции
72322002Монтьор, самолетни двигатели
72322003Монтьор, сглобяване на самолети
72322004Работник, ремонт на самолетни двигатели
7233Механици и монтьори на промишлени и селскостопански машини и оборудване
72332001Експериментатор, модели-корабни и плавателни съдове
72332002Изпитател, хидравлично налягане
72332003Котлочистач
72332004Котляр, ремонт на енергийни агрегати и съоръжения
72332005Механик, горскостопански машини
72332006Механик, земеделски машини
72332007Механик, машинни инструменти
72332008Механик, минни машини
72332009Механик, промишлено оборудване
72332010Механошлосер
72332011Монтажник, хладилни и климатични инсталации
72332012Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване
72332013Монтьор, верижни и колесни машини
72332014Монтьор, вътрешноотоплителни инсталации
72332015Монтьор, гориво-транспортно оборудване в електроцентрала
72332016Монтьор, дървообработващи машини
72332017Монтьор, земеделски машини
72332018Монтьор, земекопни машини
72332019Монтьор, канцеларско (офис) оборудване
72332020Монтьор, корабни двигатели
72332021Монтьор, корабно оборудване
72332022Монтьор, котелно оборудване
72332023Монтьор, машинни инструменти
72332024Монтьор, металообработващи машини
72332025Монтьор, минни съоръжения
72332026Монтьор, парни двигатели
72332027Монтьор, печатарско оборудване
72332028Монтьор, промишлено оборудване
72332029Монтьор, текстилно оборудване
72332030Монтьор, топлофикационни съоръжения
72332031Монтьор, турбини/турбинно оборудване
72332032Монтьор, хидроенергийно оборудване
72332033Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване
72332034Монтьор, ремонт на машини и оборудване
72332035Моторист-изпитател, корабни силови уредби
72332036Работник, режимни настройки на енергийно оборудване
72332037Шлосер-монтьор
724Механици и монтьори на електрически и електронни съоръжения
7241Електромеханици и електромонтьори
72412001Балансьор, ротори
72412002Бандажьор, бобини, секции и ротори на електрически машини
72412003Бобиньор, електрически машини
72412004Динамомеханик
72412005Електромеханик
72412006Електромеханошлосер
72412007Електромонтьор
72412008Електрошлосер
72412009Мехатроник
72412010Монтьор, електрооборудване
72411011Работник, набиране на магнитопроводи
72411012Работник, научна апаратура
72411013Работник, обработка на неонови тръби
72411014Работник, обслужване и ремонт на електроапаратура
72411015Работник, приготвяне на детайли и възли за кондензатори
72411016Работник, производство на колектори
72411017Работник, производство на слаботокови предпазители
72411018Смазочник
72411019Формовчик, фолио
7242Монтьори на електронно оборудване
72422001Електромонтьор, електронна апаратура
72422002Електрончик
72422003Изготвител, корабна електроника
72422004Монтьор, електронни прототипи
72422005Монтьор, електронна метеорологична апаратура
72422006Монтьор, електронни инструменти
72422007Монтьор, електронни радари
72422008Монтьор, електронни сигнални апаратури
72422009Монтьор, електронно производствено оборудване
72422010Монтьор, електронно телекомуникационно оборудване
72422011Монтьор, компютърна апаратура
72422012Монтьор, микроелектроника
72422013Монтьор, радиоапаратура
72422014Монтьор, сигнални системи
72422015Монтьор, телевизори
72422016Монтьор, апаратура за обработка на данни
72422017Монтьор, аудиовизуална апаратура
72421018Плетач, шелф
7243Механици по обслужване и ремонт на радио, телевизионна и друга аудиовизуална техника
72432001Електромонтьор, мачтови радиотелевизионни антени
72432002Корабен радиомонтьор
72432003Механик, канцеларски машини
72432004Механик, търговски машини и апаратура
72432005Мехеник, електроник
72432006Механик, електроник на аудиовизуална апаратура
72432007Механик, електроник на компютри
72432008Механик, електроник по ремонт на радиоприемници
72432009Механик, електроник по ремонт на телевизори
72432010Механик, поддържащ телевизионна електронна апаратура
72432011Механик, радиоелектроник
72432012Механик. поддържащ електронна апаратура
72432013Монтьор, радиотелевизионни антени
72432014Работник, монтиране на радиосъоръжения
7244Работници по монтиране, обслужване и ремонт на телеграфна и телефонна техника
72442001Монтьор, поддържане на телефонни и телеграфни съобщения
72442002Монтьор, инсталиращ телеграф
72442003Телеграфен техник, обслужване и ремонт
72442004Телефонен техник, обслужване и ремонт
7245Работници по монтиране на електрически линии, ремонт и свързване на кабели
72452001Електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропроводни линии и мрежи
72452002Електромонтьор, полагане и сваряване подземни кабели
72452003Електромонтьор, подстанции
72452004Електромонтьор, трафопостове и възлови станции
72452005Кабелен муфаджия
72452006Монтьор, изпитване на електросъоръжения
72452007Монтьор, релейна защита
72452008Монтьор, свързване на електромери и часовникови превключватели
72452009Монтьор, свързване на кабели
72452010Монтьор, силови електрически кабели (надземни)
72452011Монтьор, силови електрически кабели (подземни)
72452012Монтьор, силови електрически проводници (надземни)
72452013Монтьор, телеграфни кабели/линии
72452014Монтьор, телефонни кабели/линии
72452015Монтьор, транспортни електрически кабели
72452016Монтьор, транспортни електрически линии
72452017Работник, релейна защита
72452018Работник, хидротехнически съоръжения
72452019Разкройчик, кабели в корабостроенето
72452020Релейчик
73РАБОТНИЦИ ПО ПРЕЦИЗНА ОБРАБОТКА НА МАТЕРИАЛИ, ПЕЧАТАРИ И СРОДНИ НА ТЯХ ЗАНАЯТЧИИ
731Работници по прецизна обработка на метали и други материали
7311Работници по производство и ремонт на инструменти за обработка с голяма точност
73112001Балансьор, скали
73112002Градуировач, точни инструменти
73112003Механик, фина механика
73112004Настройчик, часовници
73112005Производител, барометри
73112006Производител, зъби и зъбни протези
73112007Производител, зъботехнически инструменти
73112008Производител, изкуствени крайници (протези)
73112009Производител, метеорологични уреди
73112010Производител, научни инструменти
73112011Производител, оптически уреди
73112012Производител, ортопедически приспособления
73112013Производител, точни инструменти
73112014Производител, точни уреди
73112015Производител, фотографска апаратура
73112016Производител, хирургически инструменти/приспособления
73112017Производител, часовници
73112018Работник, поправка на камери
73112019Работник, ремонт на научни уреди
73112020Работник, ремонт на оптични уреди
73112021Работник, ремонт на ортопедични приспособления
73112022Работник, ремонт на стоматологични инструменти
73112023Работник, ремонт на точни уреди
73112024Работник, ремонт на фотографска апаратура
73112025Работник, ремонт на хирургични инструменти/приспособления
73112026Работник, ремонт на часовници
7312Производители и акордьори на музикални инструменти
73122001Акордьор
73122002Лютиер
73122003Моделиер-конструктор, музикални инструменти
73122004Монтьор, орган
73122005Производител, акордеони
73122006Производител, барабани и други ударни музикални инструменти
73122007Производител, духови музикални инструменти (без медни и дървени)
73122008Производител, дървени духови музикални инструменти
73122009Производител, звукови части за пиано
73122010Производител, клавиши за пиано
73122011Производител, ксилофони
73122012Производител, медни духови музикални инструменти
73122013Производител, народни музикални инструменти
73122014Производител, орган
73122015Производител, пиана
73122016Производител, струнни музикални инструменти
73122017Работник, поправка на музикални инструменти
73122018Работник, производство на арматурни части за музикални инструменти
73122019Тонрегулатор, музикални инструменти
7313Бижутери и работници по обработка на скъпоценни камъни
73132001Бижутер
73132002Валцовчик, скъпоценни метали
73132003Гравьор, бижутерия
73132004Емайлировач, бижутерия
73132005Златар
73132006Ковач, златна бижутерия
73131007Леяр, бижутерия
73132008Майстор, сребърни изделия
73132009Монтьор, бижутерия
73132010Производител, бижутерия
73132011Производител, пластини от скъпоценни метали
73132012Работник, изработка на керамични/стъклени/ахатни камъни
73132013Работник, монтиране на камъни и инкрустиране
73132014Работник, производство на платинени изделия
73132015Работник, производство на сребърни и златни изделия за медицински и технически цели
73132016Работник, производство на филигранна бижутерия
73132017Работник, художествена изработка на кована мед и сребро
73132018Рафиньор, благородни метали
73132019Резач – полировач
73132020Резач, промишлени диаманти
73132021Резач, скъпоценни метали
73132022Стругар, скъпоценни метали
73132023Шлифовчик, бижутерия
73132024Шлифовчик, промишлени диаманти
73132025Шлифовчик, скъпоценни камъни
73132026Работник, производство на луксозни значки, медали, държавни и военни отличия
732Грънчари, стъклари и сродни на тях
7321Производители на грънчарски, порцеланови, керамични изделия и абразивни колела
73212001Армировчик, порцеланови и керамични изделия
73212002Грънчар
73212003Дозировчик, абразиви
73212004Моделиер, керамични и порцеланови изделия
73212005Настройчик, керамични машини
73212006Отливач, керамични изделия
73212007Пирометрист
73212008Полировач, керамични изделия
73212009Производител, глина/порцелан и гипсови смеси
73212010Производител, керамични тръби
73212011Работник, преса за керамични и порцеланови изделия
73211012Работник, преса за пресоване на глина
73211013Работник, емайлиране на порцеланови и керамични изделия
73211014Работник, изпробване на керамични и порцеланови изделия
73211015Работник, оцветяване на керамични изделия чрез потапяне
73211016Стругар, керамични изделия
73211017Формовчик, абразивно колело
73211018Формовчик, керамични изделия
7322Производители, резачи, шлифовчици и работници по допълнителна обработка на стъкло
73222001Духач, стъкло
73222002Закалител, стъкло
73222003Корабен формовчик, стъклопластови конструкции
73222004Крояч, резач на плоско стъкло
73222005Майстор, плоско стъкло
73222006Материалчик (заготовчик), стъклопроизводството
73222007Наливач, стъкло (отливач)
73222008Настройчик, формоващи апарати
73222009Обгорвач, стъкло
73222010Пирометрист, стъкло
73222011Полировач, стъкло
73222012Помощник-майстор, плоско стъкло
73222013Помощник-топитьор
73222014Просветлител, оптични елементи
73222015Пълнач, изолационно въже
73221016Работник, допълнителна обработка на стъкло
73221017Работник, изработка на стъклошайби
73221018Работник, огъване/извиване на стъкло
73221019Работник, пробиване на стъкло
73221020Раздробвач, ивици от стъкло
73221021Резач на оптично стъкло
73221022Резач-очуквач, стъкло
73221023Събирач, стъкло
73221024Темперист, закалител на стъкло
73221025Топитьор
73222026Формовчик, стъклени изделия
73222027Формовчик, стъклени лещи
73222028Фускаджия
73222029Циментатор, стъклени изделия
73222030Шлифовчик, стъкло
7323Гравьори и офортисти на стъкло
73232001Гравьор, стъкло
73232002Работник, обработка на стъкло
73232003Офортист, стъкло
73232004Производител, гравирано стъкло
73232005Резач, стъкло
7324Декоратори на стъкло, керамика и сродни на тях
73242001Амалгамчик, стъкло
73242002Глазировач, ел.порцеланови изделия
73242003Глазировач, електронни елементи
73242004Глазировач, керамични изделия
73242005Глазировач, метални елементи
73242006Глазировач, стъкло
73242007Гравьор
73242008Декоратор, грънчарски/керамични изделия
73242009Декоратор, ретушьор на керамични изделия
73242010Декоратор, ретушьор на стъклени изделия
73242011Колорист, стъкло и керамика
73242012Копист, стъкло и керамика
73242013Матировач, стъкло
73242014Надписвач
73242015Печатар върху керамика
73242016Фирмописец
73243017Художник-оцветител, разпръскване (без строителните)
73243018Художник-оцветител, с четка (без строителни)
73243019Художник-декоратор
733Работници по ръчна обработка на дърво, текстил, кожа и други подобни материали
7331Работници по ръчна обработка на дърво и други подобни материали
73311001Работник, преработка на восъчна суровини
73311002Работник, производство на кутии за музикални инструменти
73311003Работник, ръчна изработка на изделия от дърво
73311004Работник, ръчна изработка на изделия от слама/тръстика
73311005Работник, ръчна изработка на модели, вкл. корабомоделист
73311006Работник, ръчна изработка на свещи
73311007Работник, ръчна изработка на хартиени изделия
73311008Формовчик, восъчни основи (пчелни пити)
7332Работници по ръчна обработка на тестил, кожа и други подобни материали
73321001Работник, производство на пана и текстилна декорация
73321002Работник, ръчна изработка на гоблени
73321003Работник, ръчна изработка на етнографски и фолклорни изделия
73321004Работник, ръчна изработка на килими
73321005Работник, ръчна изработка на кожени изделия и аксесоари
73321006Работник, ръчна изработка на облекла
73321007Работник, ръчна изработка на плетени облекла
73321008Работник, ръчна изработка на текстилни изделия
734Печатари и сродни на тях
7341Наборчици, словослагатели и други подобни
73412001Въвеждащ, печатарска преса
73412002Вътрешен коректор
73412003Клавиатурист, релефноноборна машина
73412004Корнировач
73412005Макетист
73412006Метранпаж
73412007Монотипер
73412008Монтажник
73412009Наборчик
73412010Оператор, машина за отливки
73412011Оператор, пулт на печатарско оборудване
73412012Оператор, текстообработваща машина
73412013Печатар
73412014Производител, плака с изпъкнал шрифт
73412015Работник, корекционна преса
73412016Работник, печатарска машина
73412017Работник, печатарска преса
73412018Работник, техническо редактиране
73412019Словослагател
73412020Събирач
73412021Технически ревизор, одобряващ за печат
73412022Типографер (книгопечатар, оформител)
73412023Фотонаборчик
7342Стереотипери и електротипери
73422001Електротипер
73421002Леяр, отливки-електротипер
73421003Леяр, отливки-стереотипер
73422004Моделиер, печатни форми за ситов печат
73422005Стереотипер
73422006Формовчик, електротипер
73422007Формовчик, стереотипер
7343Печатари – гравьори и офортисти
73432001Бояджия, печатни плаки за фотогравюри
73432002Гилюшьор
73432003Гравьор-печатар
73432004Дооформител, печатни плаки за фотогравюри
73432005Ецер
73432006Изпитател, изпробвач на фотогравюри
73432007Копировач
73432008Копист
73432009Коригировач, фотогравюри
73432010Монтьор, фотогравюри
73432011Оператор, фотогравюри
73432012Офортист-печатар
73432013Печатар, мантограф
73432014Производител, фотогравюри върху печатна плака
73432015Производител, циклостилни шаблони върху печатна плака
73432016Размножител, ксерокс и офсетна печатарска машина
73432017Репродукционен фотограф за фотоформи
73432018Ретушьор
73432019Сосретушьор
73432020Фотогравьор
73432021Фотограф, фотогравюри
73432022Фоторетушьор
73432023Фотоцинкограф
73432024Фрезист-монтажист, клишета
73432025Хромолитограф
73432026Щанцьор, изработка на шанцформи
7344Лаборанти и други подобни работници по обработка на светлочувствителни материали
73442001Копист, филмови материали
73442002Лаборант, обработващ светлочувствителни материали
73442003Печатар, проекции/изображения
73442004Печатар, филми
73442005Печатар, фотографии
73442006Проявител, рентгенови филми
73442007Проявител, фотографски плаки
73442008Проявител, цветни негативи/позитиви
73442009Проявител, цветни филми/снимки
73442010Проявител, черно-бели негативи/позитиви
73442011Проявител, черно-бели филми/снимки
73442012Проявител, копировач
73442013Работник, тъмни помещения по проявяване на филми и копиране на снимки
73442014Увеличител на снимки
7345Книговезци и други подобни работници
73452001Диктовач-коригировач, Брайлова азбука
73452002Експедитор, работник по обработка на книжни блокове
73452003Картонажист, овлажняване на книжни материали
73452004Картооформител
73452005Книговезец
73452006Книговезец-подвързвач (Брайлова азбука)
73452007Подвързвач, книги – шивач
73452008Работник, изработване на релефни изображения
73452009Работник, крайно оформление
73452010Работник, набиране на коли
73452011Работник, обработка върху мраморна хартия
73452012Работник, позлатяване на полетата
7346Печатари, работещи с копринен екран, дървени, гумени и други форми и текстил
73462001Изготвител, модели/шаблони за отпечатване чрез копринен екран
73462002Печатар, блок машина (блок – принтер)
73462003Печатар, марки
73462004Печатар, текстил (щампьор)
73462005Работник, изготвяне на шаблони
73462006Работник, щамповане на релефни изображения
73462007Работник-печатар, копринен екран
73462008Работник-печатар, нанасящ по шаблон върху копринен екран
73462009Резач, шаблони за отпечатване чрез копринен екран
73462010Хелиографист, изработване на шаблони
74ДРУГИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАБОТНИЦИ И ЗАНАЯТЧИИ
741Работници по производство на храни и сродни на тях
7411Работници по преработка на месо, риба и други подобни хранителни продукти
74112001Категоризатор, животни
74112002Колач, животни
74112003Мелач, суровини и полуфабрикати
74112004Опушвач
74111005Работник, консерватор
74111006Работник, солар
74111007Работник, цех за опушване
74111008Работник, кланица
74111009Работник, мариноване
74111010Работник, обезкостяване
74111011Работник, обработка на вътрешности
74111012Работник, одиране на кожи
74111013Работник, очистване на вътрешности
74111014Работник, почистване на месо/риба/птици
74111015Работник, правене на колбаси
74111016Работник, производство и съхранение на кръвен серум
74111017Работник, формоване на хранителни продукти
74111018Работник, разпоредител на междинни продукти
74111019Разфасовач
74111020Сернировач
74111021Стифьор
74111022Сулфитьор
74111023Транжор
74111024Футеровчик
74111025Четинар
7412Работници по производството на хлебни, сладкарски и тестени изделия
74122001Глазировач
74122002Гланцировач
74122003Майстор, производство на хлебни изделия
74122004Майстор, производство на сладкарски изделия
74122005Майстор, производство на тестени изделия
74122006Майстор, производство на захарни изделия
74122007Майстор, производство на мая
74122008Майстор-сладкар
74122009Месач
74122010Пекар
74121011Производител, ръчно на хляб
74121012Работник-валцьор, захарни изделия
74121013Работник, какаопреса
74121014Работник, пещ за печене
74121015Работник, преса за еструдиране на юфка
74121016Работник, разливане на захарни изделия
74121017Работник, разрязване на захарни изделия
74121018Работник, ръчно производство на сладкарски изделия
74121019Работник, формоване на шоколад
74122020Сиропчия
74121021Работник, сладкарско производство
7413Работници по производство на млечни продукти
74132001Пробовземач, мляко
74132002Производител, масло
74132003Производител, млечни продукти
74132004Работник, приемане на мляко
7414Работници по производство на плодови, зеленчукови и други консерви
74142001Екстрактьор
74142002Майстор, плодови/зеленчукови сокове
74141003Работник, дозиране в консервното производство
74141004Работник, консервиране на плодови/зеленчукови сокове
74141005Работник, консервиране на плодове/зеленчуци
74141006Работник, мариноване на плодове/зеленчуци
74141007Ферментатор
7415Дегустатори на храни и напитки
74152001Дегустатор и окачествител на храни и напитки
7416Работници по преработка на тютюн и производство на тютюневи изделия
74162001Майстор, пресован тютюн
74162002Майстор, пури
74162003Майстор, цигари
74162004Оценител, тютюн
74161005Работник, определяне на смеските на тютюн
74161006Работник, определяне на сортовете
74161007Работник, очистване на тютюн
74161008Работник, почистване на тютюневи листа от жилки и дръжки
74161009Работник, пресоване на пури
74161010Работник, раздробяване на тютюн
74161011Работник, разстилане на тютюн
74161012Работник, рязане на тютюневи листа
74161013Работник, свиване на пури
74161014Работник, сортиране на тютюн
74161015Работник, сушене на тютюн
74161016Работник, събиране на листа от тютюн
74161017Работник, ферментация на тютюн
74161018Работник, формоване на пури
74161019Работник, кондиционер на тютюневи листа
74161020Работник, смесител на тютюн
74161021Разносвач, изсушен тютюн
74161022Сортировач, предварителна сортировка
74161023Сортировач, финна сортировка
742Работници по обработка на дърво, мебелисти и сродни на тях
7421Работници по обработка на дърво
74211001Бояджия, изделия от дърво
74211002Грундировач-байцвач на дърво
74211003Дърворезбар
74211004Парафиньор
74211005Пирографист
74211006Пропарчик
74211007Работник, разстилане на дърва
74211008Работник, изсушаване на дърво
74211009Работник, обработка на дърво
74211010Работник, импрегнатор на дърво
74211011Сортировач, дърво
74211012Шелист
7422Дърводелци, мебелисти и други подобни работници
74221001Дърводелец, мебелист
74222002Комплектовач, мебелен обков
74222003Крояч, дървени модели
74222004Майстор, инкрустации
74222005Майстор, медни покрития
74222006Майстор, полиране
74222007Майстор-гравьор, дърво (дърворезбар)
74222008Моделиер, нови модели изделия, калибри и шаблони от дърво
74221009Навивач, фурнир
74221010Подготвител, фурнирни платна
74221011Полировчик, дървени мебели
74221012Производител, бъчви
74221013Производител, изделия от дърво
74221014Производител, мебели
74221015Работник, огъване на дървени плоскости
74221016Работник, повърхностна обработка на дърво
74221017Работник, подготовка на мебелни плочи
74221018Работник, производство на декоративни елементи от дърво
74221019Работник, производство на каруци, двуколки
74221020Фурнирослепвач
7423Настройчици и оператори-настройчици на дървообработващи машини
74232001Найстройчик-оператор, дървообработваща машина
74232002Настойчик-оператор, дървонаредна машина
74232003Настройчик-оператор, машина за напречно струговане
74232004Настройчик-оператор, машина за рендосване
74232005Настройчик-оператор, струг за обработка на дърво
74232006Разкройвач, верижен транспортьор
74232007Стругар, дърво
7424Плетачи на кошничарски изделия, производители на четки и други подобни работници
74241001Плетач, изделия от ракита/ратан/слама/въже
74241002Производител, калъпи за обувки от лико
74241003Производител, метли
74241004Производител, плетени мебели
74241005Производител, сувенири
74241006Производител, четки
743Работници по производство на текстил, облекло и сродни на тях
7431Подготвители на нишки/влакна
74311001Апретурист, влакна/текстил
74311002Вдевач
74311003Въжар
74311004Гладач
74311005Завивач, влакна/текстил
74311006Предач
74311007Пренавивач
74311008Работник, десенатор на влакна/текстил
74311009Работник, избелване на влакна/текстил
74311010Работник, кардиране
74311011Работник, очистване на влакна/текстил
74311012Работник, първична преработка на ликови стъбла
74311013Работник, първична преработка на памук
74311014Работник, развлачване на влакна/текстил
74311015Работник, съставяне на смесите при боядисване на влакна/текстил
74311016Работник, сортировач
74311017Смесител на влакна
7432Тъкачи, плетачи и сродни на тях
74322001Зареждач
74322002Плетач на една кука
74322003Работник, плетач
74322004Работник, бобинарка и шпулмашина
74322005Работник, винтонарезен стан
74322006Работник, плетачна машина
74322007Работник, тъкачен стан
74322008Работник, тъфтинг-машина за тъкане на килими
74322009Работник, възстановяване на влакна
74322010Работник, изработване на гоблени
74322011Работник, ръчно изшиване на дефекти на тъкането (дообработка на тъкани)
74322012Работник, десенатор на тъкани
74322013Работник, предач на влакна и прежда
74322014Свилар
74322015Секционен майстор
74322016Скробвач
74322017Сновач
74322018Тъкач
7433Шивачи/моделиери на мъжко и дамско облекло и шапкари
74332001Изпълнител, модели
74333002Майстор, калъпи за шапки
74333003Моделиер-конструктор, облекла
74332004Производител, шапки
74332005Производител, бельо
74332006Производител, перуки
74331007Работник, спомагателни шивашки дейност
74331008Шапкар
74331009Шивач, мъжко/дамско облекло
7434Кожухари и сродни на тях
74342001Кожухар
74342002Работник, украсяване на кожи
74342003Сортировач, обработени кожи
7435Кроячи и моделиери на текстил, кожа и други сродни на тях
74352001Копировач, жакардови модели
74352002Крояч, текстил
74352003Крояч, кожа
74352004Крояч, платна
74352005Моделиер, драперии или тапицерии
74352006Моделиер, кожени изделия
74352007Моделиер, корабни платна или палатки
74352008Моделиер, матраци
74352009Моделиер, чадъри
74352010Оценител, облекла
7436Други шивачи, бродировачи и сродни на тях
74361001Бродировач
74361002Изпълнител, ръчна бродерия
74361003Производител, играчки/кукли и пресовани играчки
74361004Производител, изкуствени цветя
74361005Производител, килими
74361006Производител, меки играчки
74361007Производител, платна/тенти/навеси
74361008Производител, чадъри
74361009Работник, поправка на чадъри
74361010Шивач, драперии/пердета
74361011Шивач, кожа
74361012Шивач, обувки
74361013Шивач, шапки
74361014Шивач
7437Тапицери и други сродни на тях
74371001Изготвител, даражни гарнитури
74371002Изготвител, тапицерска вложка
74371003Производител, ватени дрехи
74371004Производител, матраци/дюшеци
74371005Производител, мека мебел
74371006Тапицер
744Работници по обработка на кожи и производство на обувки и сродни на тях
7441Работници по обработка на кожи (дъбене, щавене и др.)
74411001Апретурист, кожи
74411002Бояджия, кожи
74411003Кожар
74411004Кожар, манипулант
74411005Кожар, стригач
74411006Кожар-полировач на кожи
74411007Майстор-кожар
74411008Окачествител, кожи
74411009Работник, опъване на кожи
74411010Работник, осоляване на кожи
74411011Работник, оцветяване на кожи
74411012Работник, почистващ кожи
74411013Сортировач, кожи
7442Производители на обувки и други сродни на тях
74421001Апретурист, обувки
74421002Конфекционер, обувки (ръчно)
74421003Крояч, обувни изделия
74421004Лакировач, обувни изделия
74421005Майстор, обувки
74421006Монтьор, обувки
74421007Обущар
74421008Подготвител, горница на обувки
74421009Подготвител, подметки и ходила
74421010Полировчик, обувки
74421011Производител, изделия от кожа
74421012Производител, обувки (ръчно)
74421013Производител, сарашки изделия
74421014Производител, спортни принадлежности
74421015Работник, преса за подметки и ходила
74421016Работник, боядисване на обувни изделия
74421017Работник, изрязване на капели на обувки
74421018Работник, разтягане на обувки на калъпи
74421019Работник, свързване на горната (лицева) част на обувки
74421020Работник, огъвач на обувки (горна част)
74421021Сарач
74421022Сортировач, обувки
74421023Тефлонизатор
74421024Финишист, каучуково-обувни изделия
74421025Цепач
745Производствени работници и занаятчии, некласифицирани другаде
7451Производствени лаборанти и сродни на тях
74512001Анализатор, лаборатория
74512002Влагоизмерител
74512003Измервач, феритни и магнитни изделия
74512004Изчислител, грешки и отчетник
74512005Лаборант
74512006Пробовземач
74512007Рентгенометрист
74512008Хидроизмерител
74512009Хидрометеорологичен/агрометеорологичен наблюдател
74512010Хидронаблюдател
74512011Дефектоскопист, лаборатория
74512012Дозиметрист, лаборатория
74512013Работник, радиационен контрол и дезактивация
74512014Хронометражист
7459Други некласифицирани производствени работници и занаятчии
74592001Окачествител
74592002Окачествител-опаковач, монети и медали
74592003Работници по поддръжка и ремонт на железопътните съоръжения в тунел на метрополитен
74592004Работници по поддръжка и ремонт на инженерните съоръжения в тунел на метрополитен
74592005Ключар
74592006Работник по ремонт на въоръжението
8ОПЕРАТОРИ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, И РАБОТНИЦИ ПО МОНТАЖ НА ИЗДЕЛИЯ
81ОПЕРАТОРИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯ И СРОДНИ НА ТЯХ
811Оператори в минодобива и добива на минерали
8111Оператори в минодобива
81112001Машинен оператор, дълбаене (мина)
81112002Машинен оператор, копаене в мина (непрекъснато производство)
81112003Машинен оператор, пробиване на дупки (мина)
81112004Машинен оператор, прокарване на тунели (мина)
81112005Оператор, пулт за управление и свръзка
81112006Машинен оператор транспортно-технологична машина (мини)
8112Оператори в добива на руди и минерали
81122001Машинен оператор, инсталации и съоръжения за обогатяване на нерудни суровини
81122002Машинен оператор, инсталации и съоръжения за обогатяване на руди
81122003Машинен оператор, флотационни инсталации и съоръжения
81122004Машинен оператор, обработка на камъни
81122005Машинен оператор, обработка на руда
81122006Машинен оператор, обработка на минерали
81122007Оператор, машина за рязане на скални материали
81122008Оператор, мелница в обогатителна фабрика
81122009Оператор, гравитационно оборудване (мина)
81122010Оператор, обогатителна фабрика
81122011Оператор, обработка на камъни (каменоделна)
81122012Оператор, обработка на минерали
8113Оператори на сондажно оборудване и сродни на тях работници
81132001Машинен оператор, сондажно оборудване
81132002Оператор, кран (нефтени и газови кладенци)
81132003Оператор, оборудване за изтегляне (нефтени и газови кладенци)
81132004Оператор, оборудване за пускане на сонди за кладенци
81132005Оператор, пускане на сонди на кабелен принцип (нефтени и газови кладенци)
81132006Оператор, пускане на сонди на ротационен принцип (нефтени и газови кладенци)
81132007Оператор, сондажно оборудване (кладенци)
81132008Оператор, черпещи сонди и киселинни магистрали
812Оператори в металургичното производство
8121Оператори на металургични пещи
81212001Апаратчик, петрургия
81212002Апаратчик, производство на редки метали
81212003Апаратчик, хидрометалургия
81212004Апаратчик, цветна металургия
81212005Апаратчик, черна металургия
81212006Оператор, електродъгова пещ за облагородяване
81212007Оператор, конвертор
81212008Оператор, пещ за облагородяване
81212009Оператор, пещи за бъркане на топено желязо
81212010Оператор, машина за коксосортировка
81212011Апаратчик, електролиза
8122Оператори на съоръжения за топене и леене на метали
81222001Манипулатор, валцова машина
81222002Машинен оператор, машина за леене
81222003Оператор – галтовчик
81222004Оператор, валцова машина
81222005Оператор, линия за елуксация
81222006Оператор, машина за леене
81222007Оператор, машина за нарязване на прокат
81222008Оператор, машина за обработка на фолио
81222009Оператор, пещи за повторно загряване (метал)
81222010Оператор, пещи за топене на метал
81222011Оператор, полир-машина
81222012Травилчик
8123Оператори на съоръжения за гореща обработка на метали
81232001Машинен оператор, машини и съоръжения в металургията
81232002Машинен оператор, закаляване на метал
81232003Машинен оператор, смесване на метал
81232004Оператор, пещи за термична обработка на метал
81232005Оператор, пещи за циментация на метал
81232006Оператор, инсталация за гранулиране на шлака
81232007Оператор, оборудване за карбонизация на метал
81232008Оператор, отвръщач на изделия от благородни и цветни неблагородни метали
8124Оператори на машини и съоръжения за изтегляне и пресоване на метал
81242001Машинен оператор, горещо пресоване на метал
81242002Машинен оператор, изтегляне на безшевни тръби
81242003Машинен оператор, изтегляне на жица и тел
81242004Машинен оператор, изтегляне на метал
81242005Машинен оператор, студено пресоване на метал
813Оператори в стъкларското и керамичното производство и сродни на тях
8131Оператори в стъкларското и керамичното производство и сродни на тях
81311001Машинен оператор, валцуване на листово стъкло
81311002Машинен оператор, гравиране на стъкло
81311003Машинен оператор, духане на стъкло
81311004Машинен оператор, ецване на стъкло
81311005Машинен оператор, закаляване на стъкло
81311006Машинен оператор, извиване на стъкло
81311007Машинен оператор, изтегляне на стъкло
81311008Машинен оператор, леене на керамика и порцелан
81311009Машинен оператор, матиране (гланциране) на стъкло
81311010Машинен оператор, отливане по калъп за оформяне на стъкло
81311011Машинен оператор, оцветяване на керамика
81311012Машинен оператор, оцветяване на стъкло
81311013Машинен оператор, полиране на стъкло
81311014Машинен оператор, пресоване на стъкло
81311015Машинен оператор, производство на бутилки
81311016Машинен оператор, производство на керамика и порцелан
81311017Машинен оператор, производство на керамични изделия
81311018Машинен оператор, производство на стъклени изделия
81311019Машинен оператор, производство на стъкло
81311020Машинен оператор, рязане на стъкло
81311021Машинен оператор, шлифоване на стъкло
81311022Оператор, лакировач/емайльор на преходни детайли и възли
81311023Оператор, пещи за закаляване/темпериране на стъкло
81311024Оператор, пещи за изпичане
81311025Оператор, пещи за изпичане на тухли и керемиди
81311026Оператор, пещи за производство на стъкло
81311027Оператор, оборудване за почистване на стъкло
81311028Работник, приготвяне на шамот
81311029Работник, рязане и шлифоване на кварцови тръби и тигли
8139Оператори в стъкларското и керамичното производство, некласифицирани другаде
81392001Машинен оператор, емайлиране на порцеланови и керамични изделия
81392002Машинен оператор, изглаждане на глина
81392003Машинен оператор, производство на глазиран порцелан или керамични изделия
81392004Машинен оператор, производство на стъклени влакна
81392005Машинен оператор, смесване на глазиран порцелан или керамични изделия
81392006Машинен оператор, смесване на глина
81392007Машинен оператор, смесване на материал за изтриване, шлифоване
81392008Машинен оператор, смесване на стъкло
81392009Оператор, пещи за изпичане на фрита
81392010Оператор, преса
81392011Оператор, хидродинамично пресоване на металокерамични изделия
81392012Оператор, обдухване на електропорцеланови изделия
81392013Оператор, мелница за тухларска глина
81392014Оператор, отпечатване на щанца (матрица) за керамика и порцелан
814Оператори в дърводобива, дървообработващото и хартиеното производство
8141Оператори в дърводобива и дървообработващото производство
81412001Машинен оператор, агрегат
81412002Машинен оператор, банциг
81412003Машинен оператор, циркуляр
81412004Машинен оператор, дърводобив
81412005Машинен оператор, дървообработване
81412006Машинен оператор, производство на шперплат
81412007Машинен оператор, рендосване на дървен материал
81412008Машинен оператор, рязане на дървен материал
81412009Машинен оператор, сушене на дървен материал
81412010Машинен оператор, фрезоване на дървен материал
81412011Оператор, отрязващ трион за трупи
81412012Оператор, дъскорезница
81412013Оператор, лентов трион
81412014Пресьор, фурнир
81412015Пресьор, шперплат
81412016Резач
8142Оператори на съоръжения за изработване на хартиена каша (пулп)
81422001Машинен оператор, довеждане на дървото до кашаво състояние
81422002Машинен оператор, дялане на дървен материал
81422003Оператор, изготвител на разтвори и целулозна каша за мембрани и трептилки
81422004Оператор, дялане/дълбаене (хартиена каша)
81422005Оператор, избелване на хартия
81422006Оператор, нагряване на хартиена каша
81422007Оператор, пречистване на хартиена каша
81422008Оператор, разтваряне на хартиена каша
81422009Оператор, сортиране на хартиена каша
81422010Оператор, тупане на хартиена каша
81422011Старши оператор производство на целулоза
81422012Машинист транспортни съоръжения
81422013Работник зареждане корообелващ барабан
81422014Машинист спомагателни съоръжения
81422015Оператор производство на целулоза
81422016Оператор производство на листова целулоза
81422017Оператор сушене и балиране
81422018Оператор обезводняване, мерсеризация и балиране
81422019Оператор eтерификация
8143Оператори на съоръжения за производство на хартия
81432001Машинен оператор, гланциране на хартия
81432002Машинен оператор, производство на картонени изделия
81432003Машинен оператор, производство на хартия
81432004Оператор, преса за картонени изделия
81432005Оператор, производство на хартия
81432006Оператор, рязане на картон (велпапе)
81432007Оператор, съединяване на хартия
81432008Оператор, фино сатиниране
815Оператори в химическото производство
8151Оператори на машини за смилане и смесване на химически материали
81512001Апаратчик, химически процеси
81512002Заготвител, активна маса (химически процеси)
81512003Изготвител, бои/лакове/багрила/ флюсове и лустра
81512004Лепилоприготвител
81512005Машинен оператор, експандерист
81512006Машинен оператор, изготвител и разфасовчик на туш
81512007Машинен оператор, изготвител на фирниси, фиксативи и маслен пастел
81512008Машинен оператор, мелене (химически и други сродни на тях процеси)
81512009Машинен оператор, пулверизиране (химически и други сродни на тях процеси)
81512010Машинен оператор, разбиване (химически други сродни на тях процеси)
81512011Машинен оператор, размесване (химически и други сродни на тях процеси)
81512012Машинен оператор, смесване в химически и други сродни на тях процеси
81512013Машинен оператор, смеси и разтвори за бои за рисуване
81512014Машинен оператор, стриване в химически и други сродни на тях процеси
81512015Машинен оператор, сух пастел и моделин
81512016Машинен оператор, съединяване в химически и други сродни на тях процеси
81512017Машинен оператор, таблетираща машина за акварел
81512018Оператор, електродчик
81512019Оператор, пастировчик на плочи
81512020Оператор, приготвител на смеси
81512021Оператор, компаудировчик
81512022Оператор, чукова мелница (химически и други сродни на тях процеси)
8152Оператори на съоръжения за топла обработка на химически материали
81522001Лепиловар
81522002Оператор, пещи (химически и други сродни на тях процеси)
81522003Оператор, пещи за изпичане (химически и други сродни на тях производства)
81522004Оператор, пещи за производство на цимент
81522005Оператор, автоклав (химически и други сродни на тях процеси)
81522006Оператор, горелка (химически и други сродни на тях процеси)
81522007Оператор, калцинатор (химически и други сродни на тях процеси)
81522008Оператор, контрол на температурата и степента на изтегляне
81522009Оператор, котел (химически и други сродни на тях процеси)
81522010Оператор, нагревател/бойлер (химически и други сродни на тях процеси)
81522011Оператор, синтеруване/спичане (химически и сродни на тях процеси)
81522012Оператор, понополиурстанчик
81522013Оператор, производство на цимент
81522014Оператор, термична обработка (химически и други сродни на тях процеси)
81522015Оператор, реторта (химически и други сродни на тях процеси)
81522016Оператор, сушилня (химически и други сродни на тях процеси)
81522017Смоловар
8153Оператори на съоръжения за филтриране и отделяне на химически материали
81532001Оператор, пречиствателна станция
81532002Оператор, филтърна преса (химически и други сродни на тях процеси)
81532003Оператор, флотация на кварцов прах
81532004Оператор, дехидратор (петролни залежи)
81532005Оператор, екстрактор (химически и други сродни на тях материали)
81532006Оператор, инструмент за изхвърляне (химически и други сродни на тях материали)
81532007Оператор, оборудване за обработка, манипулация на суров петрол
81532008Оператор, пресяване, прецеждане на химически и сродни на тях материали
81532009Оператор, сепаратор (химически и други сродни на тях процеси)
81532010Оператор, филтър/ротационен барабан
81532011Оператор, филтър (химически и други сродни на тях процеси)
81532012Оператор, центрофугиращ сепаратор (химически и други сродни на тях процеси)
8154Оператори на химически реактори (без тези за преработка на нефт и природен газ)
81542001Вакуумимпрегнатор
81542002Вакуумоператор
81542003Оператор, вакуумна вана в химически и сродни на тях процеси (без нефт и природен газ)
81542004Оператор, дестилатор/еднократно (химически процеси – без нефт и природен газ)
81542005Оператор, дестилатор/непрекъснато (химически процеси – без нефт и природен газ)
81542006Оператор, екстрактор (дестилация на дървен материал)
81542007Оператор, изпарител (химически процеси – без нефт и природен газ)
81542008Оператор, конвертор (химически процеси – без нефт и природен газ)
81542009Оператор, реактор – конвертор (химически процеси – без нефт и природен газ)
81542010Оператор, реактор (химически процеси – без нефт и природен газ)
81542011Оператор избелителни разтвори
8155Оператори на съоръжения за рафиниране на нефт и природен газ
81552001Оператор, дестилатор (рафиниране на нефт и природен газ)
81552002Оператор, контролно табло (рафиниране на нефт и природен газ)
81552003Оператор, помпена станция (нефт и природен газ)
81552004Оператор, производство на парафин
81552005Оператор, рафинерия (нефт и природен газ)
81552006Оператор, уред за обработка и манипулация (рафиниране на нефт и природен газ)
81552007Оператор, уред за обезсеряване (рафиниране на нефт и природен газ)
81552008Оператор, уред за размесване (рафиниране на нефт и природен газ/етил)
81552009Оператор, уред за съединяване и смесване (рафиниране на нефт и природен газ)
8159Оператори в химическото производство, некласифицирани другаде
81592001Кислородчик
81592002Машинен оператор, гореща камера
81592003Машинен оператор, производство на дървени въглища
81592004Машинен оператор, производство на изкуствени торове
81592005Машинен оператор, производство на светилен газ
81592006Машинен оператор, производство на синтетични влакна
81592007Машинен оператор, филерист
81592008Оператор, пещ (производство на кокс)
81592009Оператор, преработка на фенол
81592010Оператор, производство на изкуствени торове
81592011Оператор, производство на кокс
81592012Оператор, уред за избелване (химическа промишленост)
81592013Оператор, уред за обработване (радиоактивни отпадъци)
81592014Работник, производство на индикаторни тръби
81592015Апаратчик, сярна киселина
81592016Контрольор, качество
816Оператори в енергийното производство и сродни на тях
8161Оператори в енергийното производство
81612001Диспечер, електроцентрала
81612002Оператор, блок в електроцентрала
81612003Оператор, водна турбина
81612004Оператор, газгенератор (газгенераторчик)
81612005Оператор, генератор
81612006Оператор, мрежова топлофикационна станция
81612007Оператор, парна турбина
81612008Оператор, сушилни пещи и барабани
81612009Оператор, технологичен пулт в електроцентрала
81612010Оператор, химически контрол
81612011Оператор, водоподготвителни и кондензационни инсталации
81612012Оператор, възлова станция
81612013Оператор, газова електроцентрала
81612014Оператор, геотермална централа
81612015Оператор, главно електротабло (електроцентрала)
81612016Оператор, електрическа подстанция
81612017Оператор, парогенератор (производство на електроенергия)
81612018Оператор, слънчева електроцентрала
81612019Оператор, спомагателни съоръжения в електроцентрала
81612020Оператор, токоизправителна станция
81612021Оператор, топлоелектроцентрала
81612022Оператор, хидроелектроцентрала
81612023Оператор, ядрен реактор
81612024Оператор, ядрена електроцентрала
81612025Помощник-оператор, генератор
81612026Помощник-оператор, парна турбина
81612027Помощник-оператор, парогенератор
8162Оператори на парни машини и котли
81622001Корабен моторист (машинист)
81622002Корабен огняр
81622003Корабен помпиер
81622004Огняр
81622005Оператор, парни и водогрейни съоръжения
81622006Оператор, парна машина
8163Оператори на пречиствателни и водни инсталации и сродни на тях работници
81632001Машинен оператор, производство на лед
81632002Оператор, съоръжения на бент
81632003Оператор, вентилационно оборудване
81632004Оператор, воднопреработвателна станция
81632005Оператор, воднопречиствателна станция
81632006Оператор, компресор
81632007Оператор, пещ за горене на отпадъци (изхвърляне на отпадъчни материали)
81632008Оператор, помпена станция
81632009Оператор, пречиствателна инсталация
81632010Оператор, хладилна система
81632011Оператор на дезинфекционна рамка
817Оператори на автоматизирани монтажни линии и промишлени роботи
8171Оператори на автоматизирани монтажни линии
81712001Машинен оператор, автоматизирана монтажна линия
81712002Оператор, монтажен конвейер
8172Оператори на промишлени роботи и манипулатори
81722001Оператор, манипулатор
81722002Оператор, робот
82МАШИННИ ОПЕРАТОРИ И РАБОТНИЦИ ПО МОНТАЖ НА ИЗДЕЛИЯ
821Машинни оператори в металообработващото производство и добива на минерали
8211Машинни оператори на инструментални машини и сродни на тях
82112001Боргвергист
82112002Затиловчик
82112003Машинен оператор, обработка на метал/метални изделия
82112004Машинен оператор, маталообработващи машини
82112005Машинен оператор, металорежещи машини
82112006Машинен оператор, производство на арматурно желязо
82112007Машинен оператор, производство на бергманови изделия
82112008Машинен оператор, производство на бижута
82112009Машинен оператор, производство на гайки (метал)
82112010Машинен оператор, производство на играчки
82112011Машинен оператор, производство на инструменти
82112012Машинен оператор, производство на кабели
82112013Машинен оператор, производство на комутатори (превключватели)
82112014Машинен оператор, производство на миканитни изделия
82112015Машинен оператор, производство на нитове
82112016Машинен оператор, производство на парни котли
82112017Машинен оператор, производство на телени/кабелни изделия
82112018Машинен оператор, производство на тръби
82112019Машинен оператор, производство на часовници
82112020Оператор, преса за метал
82112021Оператор, гилотина за разкрояване (метал)
82112022Оператор, изработване на печатни платки
82112023Оператор, производство на силови, полупроводникови изделия
82112024Оператор, режещи инструменти
82112025Оператор, съпротивление на отместване, срязване
82111026Стругар
82112027Фрезист
82112028Шлайфист
8212Машинни оператори в производството на цимент и други минерални продукти
82122001Машинен оператор, азбесто-циментови изделия
82122002Машинен оператор, гравиране на каменни изделия
82122003Машинен оператор, зареждач на абразиви
82122004Машинен оператор, изглаждане/оглаждане
82122005Машинен оператор, изготвител на свръзки (абразивни и диамантни изделия)
82122006Машинен оператор, изделия от камък
82122007Машинен оператор, изделия от бетон
82122008Машинен оператор, минерални изделия
82122009Машинен оператор, произведения от изкуствени камъни
82122010Машинен оператор, производство на абразионни покрития
82122011Машинен оператор, производство на промишлени диаманти
82122012Машинен оператор, рязане на минерални продукти
82122013Машинен оператор, циментови продукти
82122014Машинен оператор, шлифоване
82122015Оператор, залепвач на детайли
82122016Оператор, инсталация за размесване на бетон
82122017Оператор, лепач на главички (шлайфграфери)
822Машинни оператори в химическото производство
8221Машинни оператори в производството на фармацевтични и тоалетни продукти
82212001Машинен оператор, производство на етерични масла и конкрети
82212002Машинен оператор, производство на памук, тампони, марли и други
82212003Машинен оператор, производство на перилни средства
82212004Машинен оператор, производство на тоалетни препарати
82212005Машинен оператор, фармацевтични продукти
82212006Оператор, гранулиращо оборудване (фармацевтични продукти и тоалетни препарати)
82212007Оператор, дестилатор (парфюми)
82212008Оператор, дестилаторно оборудване (парфюми)
82212009Оператор, оборудване за моделиране (тоалетни принадлежности)
8222Машинни оператори в производството на амуниции и експлозиви
82222001Машинен оператор, амуниции
82222002Машинен оператор, производство на експлозивни вещества
82222003Машинен оператор, производство на кибрит
82222004Машинен оператор, производство на феритни и магнитни изделия
82222005Машинен оператор, производство на фойерверки
8223Машинни оператори по обработка на метални повърхности
82232001Възстановител-металист
82232002Галванизатор
82232003Електровакуумист
82232004Електроерозист
82232005Електролизьор, апаратчик на метални прахове
82232006Електролитчик
82232007Електрофорезчик
82232008Машинен оператор, вакуумапаратчик
82232009Машинен оператор, галванизиране на метал
82232010Машинен оператор, излъскване на метал
82232011Машинен оператор, метализатор
82232012Машинен оператор, направа на покритие
82232013Машинен оператор, оцветяване на метал
82232014Машинен оператор, поцинковане на метал
82232015Машинен оператор, рафиниране на метал
82232016Машинен оператор, регенериране на платинови мрежи
82232017Машинен оператор, точене на листове (метал)
82232018Машинен оператор, шлифоване на метал
82232019Оператор, оборудване за почистване на метал
82232020Оператор, регулировчик на електролизни вани
82232021Работник, покриване метални повърхности
82232022Химикалист, производство на стоманени профили
8224Машинни оператори по производство на фотографски материали
82242001Машинен оператор, вадене на копия от снимки
82242002Машинен оператор, производство на фотографска хартия
82242003Машинен оператор, производство на фотографски плаки
82242004Машинен оператор, производство на фотографски филми
82242005Машинен оператор, проявяване на фотографски материали
82242006Машинен оператор, специализирано устройство за микрофилмова техника
82242007Машинен оператор, фотографски изделия
8229Машинни оператори в производството на химически продукти, некласифицирани другаде
82292001Газголдерчик
82292002Захранвач
82292003Изпитател, акумулатори
82291004Леяр, детайли от олово за акумулатори
82292005Машинен оператор, заварчик на кондензатори
82292006Машинен оператор, производство на бои, лакове и багрила
82292007Машинен оператор, производство на водороден газ
82292008Машинен оператор, производство на линолеум
82292009Машинен оператор, производство на изделия от олово
82292010Машинен оператор, производство на смоли
82292011Машинен оператор, производство на хлорен газ
82292012Машинен оператор, производство на халогенен газ
82292013Машинен оператор, промиване на химически и други сродни на тях материали
82292014Монтьор, оловни акумулатори
82292015Оператор, подготвител на смеси, разтвори и полуфабрикати за електронни елементи
82292016Оператор, производство на акумулатори
82292017Приготвител, оловни сплави за акумулатори и други подобни
82292018Работник, добив на оловен прах
82292019Работник, производство на акумулатори
82292020Работник, зареждане на акумулатори
82292021Работник, пастировка
82292022Работник, приготвяне на изолационни материали и смеси
82292023Работник, приготвяне на оловни сплави
82292024Работник, производство на асфалтови смеси
82292025Работник, производство на химически токоизточници
823Машинни оператори в производството на каучук и пластмаси
8231Машинни оператори в производството на каучук, каучукови изделия и изделия от стъклопласт
82312001Заготовчик, изолационни платове
82312002Изготвител, болкит
82312003Импрегнатор
82312004Машинен оператор, биене на каучук
82312005Машинен оператор, вулканизиране на автомобилни гуми и др.
82312006Машинен оператор, вулканизиране на каучукови изделия
82312007Машинен оператор, възстановяване на автомобилни гуми
82312008Машинен оператор, направа на покритие от каучук
82312009Машинен оператор, обработка на каучук
82312010Машинен оператор, производство на гуми
82312011Машинен оператор, производство на каучукови изделия
82312012Машинен оператор, производство на щемпели
82312013Машинен оператор, фасониране на каучук
82312014Машинен оператор, щанцоване на каучук
82312015Оператор, каучуково производство
82312016Оператор, каландър (каучук)
82312017Работник, импрегнация
8232Машинни оператори в производството на пластмаси и пластмасови изделия
82321001Бласьор
82321002Изцепвач, дунапрен
82321003Машинен оператор, ецване на пластмаса
82321004Машинен оператор, изработване на пластмасови антени
82321005Машинен оператор, изработване на плексигласови изделия
82321006Машинен оператор, леене на пластмасови изделия
82321007Машинен оператор, моделиране/фасониране на пластмаса
82321008Машинен оператор, направа на пластове, листове
82321009Машинен оператор, направа на резба (пластмаса)
82321010Машинен оператор, оглаждане/довършване на пластмаса
82321011Машинен оператор, пресоване на пластмаси
82321012Машинен оператор, пробиване на пластмаса
82321013Машинен оператор, производство на пластмаса
82321014Машинен оператор, производство на пластмасови изделия
82321015Машинен оператор, рязане на пластмаса
82321016Машинен оператор, спойване на пластмасови изделия
82321017Хладилен мебелист
824Машинни оператори в дървообработващото производство
8240Машинни оператори в дървообработващото производство
82402001Машинен оператор, белязане/маркиране на дървен материал
82402002Машинен оператор, гравиране на дървен материал
82402003Машинен оператор, дърводелство
82402004Машинен оператор, ецване на дървен материал
82402005Машинен оператор, извиване на дървен материал
82402006Машинен оператор, изглаждане/довършване на дървен материал
82402007Машинен оператор, изделия от дърво
82402008Машинен оператор, направа на резба
82402009Машинен оператор, оцветяване, боядисване на дърво
82402010Машинен оператор, полиране на дървен материал
82402011Машинен оператор, производство на мебели
82402012Машинен оператор, спортно оборудване от дърво
825Машинни оператори в полиграфическото, книговезкото и хартиеното производство
8251Машинни оператори в печатарството
82512001Бронзировач
82512002Машинен оператор, изработване на радиоскали
82512003Машинен оператор, изработване на хомографски изделия
82512004Машинен оператор, леене на печатарски шрифт
82512005Машинен оператор, печатарство
82512006Машинен оператор, фото – набор
82512007Машинен оператор, щамповане на текстил
82512008Оператор, преса за печатане
82512009Оператор, ръчна преса
82512010Оператор, зареждач на роли
82512011Ситопечатар
8252Машинни оператори в книговезкото производство
82522001Машинен оператор, зареждане/събиране на книги (картонаж)
82522002Машинен оператор, изработване в релеф (книги)
82522003Машинен оператор, подвързване на книги
82522004Оператор, електроерозист
8253Машинни оператори в производството на хартиени изделия
82532001Машинен оператор, изделия от хартия
82532002Машинен оператор, изделия, подвързани с картон
82532003Машинен оператор, изработване в релеф (хартия)
82532004Машинен оператор, картонени изделия
82532005Машинен оператор, производство на пликове и хартиени торбички
82532006Машинен оператор, производство на целофанени торбички
826Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство
8261Машинни оператори в предачното производство
82612001Машинен оператор, изпридане на конци и прежди
82612002Машинен оператор, изпридане на синтетични влакна
82612003Машинен оператор, комбиниране на текстилни влакна
82612004Машинен оператор, метриране на плат
82612005Машинен оператор, навиване на конци и прежди
82612006Машинен оператор, навиване на плат
82612007Машинен оператор, намотаване (конци и прежди)
82612008Машинен оператор, подготовка на влакна
82612009Машинен оператор, пресукване на конци и прежди
82612010Машинен оператор, размесване на текстилни влакна
82612011Машинен оператор, удвояване на конци и прежди
82612012Машинен оператор, усукване на конци и прежди
82612013Машинен оператор, флаеровъчен стан (текстилни влакна)
82612014Машинен оператор, чертожен стан
8262Машинни оператори в тъкачното производство
82622001Машинен оператор, бродерия
82622002Машинен оператор, вдяване (тъкачен стан)
82622003Машинен оператор, вплитане (тъкане на текстил)
82622004Машинен оператор, изготвяне на кордони
82622005Машинен оператор, насноваване на основата/кросно (тъкане на текстил)
82622006Машинен оператор, плетене
82622007Машинен оператор, производство на мрежи
82622008Машинен оператор, рязане на текстил
82622009Машинен оператор, тъкане
82622010Машинен оператор, тъкане на килими
82622011Машинен оператор, тъкане на платове
82622012Оператор, тъкачен стан
82621013Работник, низане на жакардови карти
82621014Работник, рязане на жакардови карти
8263Машинни оператори в шивашкото производство
82632001Машинен оператор, кроене
82632002Машинен оператор, кроене с електронна машина
82632003Машинен оператор, преса за гладене
82632004Машинен оператор, шиене
82632005Машинен оператор, шиене на бродерия
82632006Машинен оператор, шиене на кожени изделия
82632007Машинен оператор, шиене на облекла
82632008Машинен оператор, шиене на обувки
82632009Машинен оператор, шиене на тапицерия
82632010Машинен оператор, шиене на текстилни изделия
82632011Машинен оператор, шиене на шапки
8264Машинни оператори по избелване, боядисване, импрегниране, печатане и почистване
82642001Машинен оператор, белене (избелване) на влакна, текстил и текстилни изделия
82642002Машинен оператор, боядисване на влакна, текстил и текстилни изделия
82642003Машинен оператор, гладене в пералня
82642004Машинен оператор, импрегниране на влакна, текстил и текстилни изделия
82642005Машинен оператор, кадриране на плат
82642006Машинен оператор, пералня/перачница
82642007Машинен оператор, свиване на текстил
82642008Машинен оператор, сушене на влакна, текстил и текстилни изделия
82642009Машинен оператор, химическо чистене
82642010Оператор, парна преса
82642011Оператор, каландър (текстил)
82642012Оператор, оборудване за почистване на влакна, текстил и текстилни изделия
82642013Оператор, тепавица
8265Машинни оператори в кожарското производство
82652001Машинен оператор, боядисване/оцветяване на кожи
82652002Машинен оператор, обработка на кожи
82652003Машинен оператор, подготовка на кожи
82652004Машинен оператор, пране на кожи
82652005Машинен оператор, рязане на кожи
82652006Машинен оператор, смесване на кожени влакна
82652007Машинен оператор, щавене
8266Машинни оператори в обувното производство и сродни на тях работници
82662001Машинен оператор, обувно производство
82662002Машинен оператор, производство на ортопедични обувки
82662003Машинен оператор, производство на спортни обувки
8269Машинни оператори в текстилното и кожарското производство, некласифицирани другаде
82692001Машинен оператор, десениране на текстил
82692002Машинен оператор, производство на дюшеци
82692003Машинен оператор, производство на ширити, сърма и други подобни
82692004Машинен оператор, шаблониране на кожи
82692005Машинен оператор, шапкарство
82692006Машинен оператор, производство на нетъкан текстил и изкуствени кожи
827Машинни оператори в хранително-вкусовата промишленост
8271Машинни оператори в обработката на месо и риба
82712001Машинен оператор, бланширане на риба/месо
82712002Машинен оператор, затваряне на консерви в метална кутия (херметически)
82712003Машинен оператор, измиване на консерви (стерилни в метални кутии)
82712004Машинен оператор, размразяване на месо/риба
82712005Машинен оператор, замразяване на месо/риба
82712006Машинен оператор, консервиране на месо/риба
82712007Машинен оператор, месни произведения
82712008Машинен оператор, обработване на месо/риба
82712009Машинен оператор, рибни продукти
82712010Машинен оператор, стерилизиране на месо/риба
82712011Машинен оператор, сушене на месо
82712012Оператор, автоклав (месо и риба)
8272Машинни оператори в обработката на мляко и производството на млечни произведения
82722001Машинен оператор, миячна машина
82722002Машинен оператор, разфасовъчна машина
82722003Машинен оператор, млечни произведения
82722004Машинен оператор, пастьоризиране на мляко/млечни произведения
82722005Машинен оператор, преработване на мляко
82722006Машинен оператор, производство на мляко на прах
82722007Оператор, стифир машина
82722008Оператор, вакуумен съд за кондензирано мляко
8273Машинни оператори в обработката на зърнени храни и подправки
82732001Машинен оператор, пресевна машина
82732002Машинен оператор, силози
82732003Машинен оператор, белене/чистене на зърно
82732004Машинен оператор, мелене на зърно
82732005Машинен оператор, мелене на подправки
82732006Машинен оператор, обработка на зърно
82732007Оператор, мелница за зърно
82732008Оператор, мелница за подправки
8274Машинни оператори в производството на хлебни, тестени, захарни и шоколадови изделия
82742001Машинен оператор, преработка на пчелен мед
82742002Машинен оператор, производство на тестени изделия
82742003Машинен оператор, производство на захарни изделия
82742004Машинен оператор, производство на хляб
82742005Машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови изделия
82742006Машинен оператор, хлебни изделия
8275Машинни оператори в обработката на плодове и зеленчуци
82752001Машинен оператор, замразяване на плодове/зеленчуци
82752002Машинен оператор, консервиране на плодове/зеленчуци
82752003Машинен оператор, обработка на плодове/зеленчуци
82752004Машинен оператор, обработка на ядки
82752005Машинен оператор, производство на плодови/зеленчукови сокове
82752006Машинен оператор, производство на растителни масла
82752007Машинен оператор, стерилизиране на плодове/зеленчуци
82752008Машинен оператор, сушене на хранителни продукти
82752009Оператор, преса за плодове/зеленчуци
82752010Оператор, автоклав
82752011Оператор, вакуумен съд за хранителни есенции
82752012Оператор, вакуум-изпарителна инсталация с ароматоуловител
82752013Оператор, вакуумна пещ (хранителни продукти)
82752014Оператор, оборудване за хидрогениране (масла и мазнини)
82752015Регулировчик, хранителни уредби и горивни апаратури
8276Машинни оператори в производството на захар
82762001Дестилатор
82762002Машинен оператор, производство на захар
82762003Машинен оператор, рафиниране на захар
82762004Оператор, оборудване за рафиниране на захар
82762005Оператор, уред за разтоварване (дифундиране на захарно цвекло)
8277Машинни оператори в обработката на кафе, чай и какао
82772001Машинен оператор, обработване на кафе/какао/чай
82772002Машинен оператор, смесване на различни сортове кафе
82772003Машинен оператор, смесване на различни сортове чай
82772004Оператор, оборудване за печене на кафе/какао
8278Машинни оператори в производството на бира, вино и други напитки
82782001Машинен оператор, варене на спиртни напитки
82782002Машинен оператор, дестилиране на спиртни напитки
82782003Машинен оператор, пивоварство/спиртни напитки
82782004Машинен оператор, производство на безалкохолни напитки
82782005Оператор, инсталация за изваряване на пиво/алкохолни напитки
82782006Оператор, дестилиране на спиртни напитки
82782007Оператор, оборудване за отлежаване пивоварство/спиртни напитки
82782008Оператор, оборудване за приготвяне на малц
82782009Оператор, оборудване за ферментация на спиртни напитки и пиво
82782010Пивовар
82782011Производител, малц
8279Машинни оператори в тютюневото производство
82792001Машинен оператор, бране на тютюневи листа
82792002Машинен оператор, обработка на тютюн
82792003Машинен оператор, производство на пури
82792004Машинен оператор, производство на цигари
82792005Машинен оператор, рязане на тютюневи листа
82792006Машинен оператор, смесване различни сортове тютюн
82792007Машинен оператор, тютюневи изделия
82792008Машинист, агрегат тютюневи бали
82792009Оператор, автоматична поточна линия
82792010Оператор, вакуумен апарат за поддържане на влажността при обработка на тютюн
82792011Оператор, вибро навлажнителнен тунел
82792012Оператор, смесител тютюнева линия
828Работници по монтаж на изделия
8281Работници по монтаж на машини
82812001Машинен оператор, монтаж на превозни средства
82812002Машинен оператор, монтажен конвейер
82812003Монтажник, двигател на кораб
82812004Монтажник, двигател на моторни превозни средства
82812005Монтажник, двигател на самолети и летателни апарати
82812006Монтажник, дърводелски машини
82812008Монтажник, електрически машини
82812009Монтажник, металорежещи машини
82812010Монтажник, механични машини
82812011Монтажник, парен двигател
82812012Монтажник, печатарски машини
82812013Монтажник, подкопни машини
82812014Монтажник, превозни средства
82812015Монтажник, промишлено оборудване
82812016Монтажник, самолети
82812017Монтажник, селскостопански машини
82812018Монтажник, текстилни машини
82812019Монтажник, турбини
8282Работници по монтаж на електрически съоръжения
82822001Машинен оператор, навиване на арматура
82822002Машинен оператор, навиване на бобина
82822003Монтажник, електрически елементи
82822004Монтажник, електрооборудване
82822005Монтажник, кабели
82822006Оператор, производство на колектори
8283Работници по монтаж на електронни съоръжения
82832001Монтажник, аудио-визуално оборудване
82832002Монтажник, електронни елементи
82832003Монтажник, електронни корпуси
82832004Монтажник, електронно оборудване
82832005Монтажник, канцеларски машини
82832006Монтажник, микроелектронно оборудване
82832007Монтажник, навиване на кабели и проводници
82832008Монтажник, производство на слаботокови предпазители
82832009Монтажник, радио
82832010Монтажник, слухови апарати
82832011Монтажник, телевизионни приемници и монитори
82832012Монтажник, точни (прецизни) инструменти
82832013Монтажник, часовници
82832014Шевмонтажник, електронни и технически средства и системи
82832015Шевмонтажник, хидро- и пневмосистеми
8284Работници по монтаж на изделия от метал, каучук и пластмаса
82842001Монтажник, изделия от метал
82842002Монтажник, изделия от пластмаса
82842003Монтажник, каучукови изделия
82842004Монтажник, мебели от листов метал
82842005Монтажник, дограма
82842006Монтажник, окачени тавани
8285Работници по монтаж на изделия от дърво и други подобни материали
82852001Монтажник, изделия от дърво
82852002Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали
8286Работници по монтаж на изделия от картон, текстил, кожа и други подобни материали
82862001Монтажник, изделия от кожа
82862002Монтажник, изделия подплатени с картон
82862003Монтажник, текстилни изделия
829Други машинни оператори
8290Други машинни оператори
82902001Машинен оператор, бутилиране
82902002Машинен оператор, дренажна система, канализация
82902003Машинен оператор, електрическа инсталация
82902004Машинен оператор, етикетиране
82902005Машинен оператор, запечатване
82902006Машинен оператор, зонно пречистване и изготвяне на монокристали
82902007Машинен оператор, изготвяне на селенови клетки
82902008Машинен оператор, изолация
82902009Машинен оператор, изработване на печатни платки
82902010Машинен оператор, кабелна инсталация
82902011Машинен оператор, маркиране на стоки
82902012Машинен оператор, машини за намагнитване
82902013Машинен оператор, обработка на слюда за кондензатори
82902014Машинен оператор, опаковане/увиване
82902015Машинен оператор, пломбиране на контейнери
82902016Машинен оператор, подготвяне на смоли за термообработка
82902017Машинен оператор, подготовка на заваръчни детайли
82902018Машинен оператор, поставяне на капсул
82902019Машинен оператор, производство на електро инсталации
82902020Машинен оператор, производство на металокерамични изделия
82902021Машинен оператор, производство на пиезокварцови изделия
82902022Машинен оператор, производство на силиконови чипове
82902023Машинен оператор, разпрашител на метални прахове от метали и сплави
82902024Машинен оператор, метални прахове и смеси
82902025Машинен оператор, тръбна инсталация
82902026Машинен оператор, хидродинамично пресоване на металокерамични изделия
82902027Монтажник, сложни/комбинирани изделия
82902028Машинен оператор, изпитателна станция
82902029Машинен оператор, екарисаж
82902030Машинен оператор, преработка на дунапрен
82902031Машинен оператор, производство на яйчни продукти
82902032Машинен оператор, бетон помпа
82902033Машинен оператор
82902034Оператор, зареждане с гориво
83ВОДАЧИ НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА И МАШИНИ
831Локомотивни машинисти и сродни на тях
8311Локомотивни машинисти
83112001Депомайстор
83112002Машинист
83112003Машинист-инструктор, локомотивен
83112004Машинист, железопътна мотриса в мини
83112005Машинист, железопътна мотриса на пристан, кей
83112006Машинист, железопътна мотриса, дрезина
83112007Машинист, локомотив в мини
83112008Машинист, локомотив на пристан, кей
83112009Машинист, локомотивен
83112010Машинист, подземна железница, метро
83112011Машинист, спомагателна железопътна механизация
83112012Машинист, тежка железопътна механизация
83112013Машинист, универсална траверсоподбивна машина
83112014Помощник-машинист
83112015Помощник-машинист, железопътна мотриса
83112016Помощник-машинист, локомотивен
8312Железопътни спирачи, сигналисти
83122001Дефектоскопист
83122002Кантонер, железопътна линия
83122003Маневрист
83122004Сигналист
83122005Сигналист-маневрист
83122006Спирач, железници
83122007Стрелочник
83121008Везнар
83121009Прикачвач
832Водачи на моторни превозни средства
8321Водачи на мотоциклети
83212001Водач, мотоциклет
8322Шофьори на леки автомобили, таксита и покрити коли (фургони)
83222001Шофьор, лек автомобил до 9 места
83222002Шофьор, линейка
83222003Шофьор, пощенски автомобил
83222004Шофьор, такси
83222005Шофьор, товарен автомобил
8323Шофьори на автобуси и ватмани
83232001Ватман
83232002Шофьор, автобус
83232003Шофьор, съчленен автобус
83232004Шофьор, съчленен тролейбус
83232005Шофьор, тролейбус
83232006Шофьор-инструктор
83233007Шофьор, самолетообслужваща техника
8324Шофьори на тежкотоварни автомобили
83242001Шофьор, противопожарен автомобил
83242002Шофьор, платформа
83242003Шофьор, самосвал
83242004Шофьор, специален автомобил
83242005Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона
83242006Шофьор, товарен автомобил (международни превози)
83242007Шофьор, цистерна
83242008Шофьор, тежкотоварен самосвал – 12 и повече тона
833Водачи и оператори на селскостопански и други специализирани транспортни машини
8331Водачи и оператори на транспортни машини в селското и горското стопанство
83312001Водач, селскостопански машини
83312002Водач, машини за горско стопанство
83312003Оператор, селскостопански машини
83312004Оператор, машини за горското стопанство
83312005Оператор, моторизирани съоръжения в земеделието
83312006Оператор, моторизирано оборудване за горското стопанство
83312007Оператор, разкройваща-разтрупваща-сортираща машина
83312008Оператор, семе- и плодосъбирачна машина
83312009Оператор, сеялна, лесопосадъчна и лесомелиоративна машина
83312010Помпиер
83312011Шофьор, автокран
8332Водачи и оператори на земекопни, пътностроителни и други подобни машини
83322001Машинен оператор, драга/земекопачка/ескаватор
83322002Машинен оператор, товарачни машини (мини и кариери)
83322003Машинист, еднокофов багер
83322004Машинист, многокофов багер
83322005Машинист, булдозер
83322006Машинист, валяк
83322007Машинист, ескаватор
83322008Машинист, пътно-строителни машини
83322009Оператор, драга/земекопачка/ескаватор
83322010Оператор, пътно-строителни машини
83322011Оператор, автогудронатор
83322012Оператор, сонетка, пилотонабивачка
83322013Оператор, съоръжение за пробиване на дупки
83322014Оператор, съоръжения за прокарване на тунели (строителство)
83322015Машинист на разтоварна стрела на многокофов багер
83322016Машинист на насипообразувател
83322017Машинист на разтоварно устройство на насипообразувател
83322018Машинист на претоварач
8333Кранисти, оператори на повдигащи машини и сродни на тях работници
83332001Водач, клетка за асансьор, кабина (мини)
83332002Кранист
83332003Кранист (подвижен)
83332004Машинен оператор, въжена транспортна машина
83332006Машинист, автовишка
83332007Минен надзирател, надземна работа, мини
83332008Моторист-изпитател на корабни силови уредби
83332009Оператор, бент (док)
83332010Оператор, вдигачка (лебедка, хаспел)
83332011Оператор, въжена железница
83332012Оператор, въжена линия (седалкова), лифт
83332013Оператор, елеватор
83332014Оператор, конвейер
83332015Оператор, мост
83332016Оператор, шлюз/канал или пристанище
83332017Работник, шлюз/док
83332018Работник, работещ за издигане на руда
83332019Оператор, краново – фартова техника
83332020Машинист, руднична подемна машина
8334Водачи и оператори на открити товарни платформи с повдигащи устройства
83342001Водач (оператор), открита платформа с повдигащо устройство
83342002Водач (оператор), платформа – промишлен транспорт
83342003Водач, електрокар
83342004Водач, мотокар
834Палубни моряци и сродни на тях
8340Палубни моряци и сродни на тях
83402001Боцман, палубен
83402002Кормчия, спасителна лодка
83402003Кормчия, корабен
83402004Лодкар
83402005Машинен боцман
83402006Моряк
83402007Оператор, шлеп
83402008Пазач, фар
83402009Рулеви
83402010Старши моряк
83402011Моряк-моторист
9ПРОФЕСИИ, НЕИЗИСКВАЩИ СПЕЦИАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
91ПРОФЕСИИ В ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, НЕИЗИСКВАЩИ СПЕЦИАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
911Улични продавачи и сродни на тях
9111Продавачи на хранителни стоки
91110001Продавач, бюфет
91110002Продавач, закуски и напитки
91110003Продавач, хранителни продукти
9112Продавачи на нехранителни стоки
91120001Амбулантен търговец
91120002Продавач, вестници/списания/книги и други
91120003Продавач, нехранителни стоки
91120004Продавач, театрални програми
9113Продавачи в разносна търговия и изпълнение на поръчки по телефона
91130001Пласьор
91130002Продавач, разносна търговия
91130003Продавач, изпълнение на поръчки по телефона
91130004Работник, изпълняващ доставки по домовете
912Чистачи на обувки и други работници, извършващи услуги на улицата
9120Чистачи на обувки и други работници, извършващи услуги на улицата
91200001Ваксаджия
91200002Лепач на афиши
913Домашни помощници, чистачи, перачи и сродни на тях
9131Домашни помощници и чистачи
91310001Домашен чистач
91310002Помощник, кухня (домашен)
91310003Прислужник, домашен
9132Помощници и чистачи в служби, хотели и други заведения
91320001Мияч, съдове (ръчно)
91320002Помощник, кухня (без домашните)
91320003Работник, баня
91320004Работник, кухня
91320005Теляк
91320006Чистач, производствени помещения
91320007Чистач
9133Перачи и гладачи (ръчно)
91330001Гладач, преса
91330002Гладач, ютия
91330003Перач
91330004Работник, химическо чистене (ръчно)
914Домакини на сгради, миячи на стъкла и сродни на тях
9141Уредници (домакини) на сгради
91410001Домакин, сграда
91410002Домакин-чистач, сграда
91410003Домоуправител
91410004Уредник сграда
91410005Домакин, склад
9142Чистачи (миячи) на превозни средства, прозорци (витрини) и други подобни чистачи
91420001Мияч, превозни средства (ръчно)
91420002Мияч, прозорци/витрини
91420003Стъкломияч
915Куриери, носачи, портиери, пазачи и сродни на тях
9151Куриери, носачи, разносвачи
91510001Куриер
91510002Куриер, служба/офис
91510003Носач
91510004Общ работник, музей
91510005Придружител, асансьор
91510006Раздавач, доставчик (ръчно)
91510007Разносвач
91510008Разпределител, печата
91510009Сценичен работник
9152Портиери, пазачи и други подобни работници
91520001Работник, гардероб
91520002Клисар
91520003Надзирател
91520004Обслужващ работник, увеселителен парк
91520005Пазач
91520006Портиер
91520007Работник, луна-парк
91520008Работник, панаири
91520009Работник, тоалетна
91520010Работник, паркинг
91520011Работник, археологически разкопки
91520012Работник, поддържане на спортни съоръжения
91520013Работник, туристическа маркировка
91520014Разпоредител, кино,театър и др.
9153Инкасатори и отчетници
91530001Инкасатор
91530002Отчетник, измервателни уреди
91530003Събирач, монети и жетони от автомати
916Събирачи на смет и сродни на тях
9161Събирачи на смет
91610001Сметосъбирач
91610002Събирач, отпадъци разделно
9162Метачи и други подобни работници
91620001Въглищар-сгураджия
91620002Метач
91620003Общ работник
91620004Работник, сезонен
92НЕКВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО, РИБНОТО И ЛОВНОТО СТОПАНСТВО
921Неквалифицирани работници в селското, горското, рибното и ловното стопанство
9211Работници в селското стопанство
92110001Берач, памук
92110002Берач, плодове и зеленчуци
92110003Жътвар
92110004Общ работник, селско стопанство
92110005Пастир
92110006Помощник, ферма
92110007Работник, конюшня
92110008Работник, производство на млечни продукти
92110009Работник, ферма
92110010Работник, бубар
92110011Работник, животновъд
92110012Работник, овощар
92110013Работник, полевъден
92110014Сезонен работник, земеделието
92110015Сезонен работник, ферма
92110016Работник, озеленяване
9212Работници в горско стопанство
92120001Общ работник, горско стопанство
92120002Работник, горско стопанство
92120003Работник, почистване на сечища
92120004Сезонен работник, горското стопанство
9213Работници в рибното и ловното стопанство и сродни на тях
92130001Работник, ловно стопанство
92130002Събирач, водорасли
93НЕКВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В ДОБИВА, ПРОИЗВОДСТВОТО, СТРОИТЕЛСТВОТО И ТРАНСПОРТА
931Работници в добивната промишленост и строителството
9311Работници в мини и кариери
93110001Работник, мини
93110002Работник, солодобивен район
93110003Работник, солен стиф
93110004Работник, вадене на вар/пясък и други материали
93110005Работник, извличане на пясък от река
93110006Работник, обслужване на драга
93110007Работник, поддържане на съоръжения в солодобива
93110008Работник, обслужващ спомагателни съоръжения (добива и обогатяването на суровини)
93110009Работник-копач, кариери
9312Работници по строителство и поддържане на пътища, язовири и други подобни съоръжения
93120001Варогасач
93120002Земекопач
93120003Работник, строителството
93120004Работник, водни кладенци
93120005Работник, сонди
93120006Работник, поддръжка на пътища
93120007Работник, поддръжка на язовири
93120008Работник, поддръжка
93120009Работник, поддържане на железен път и съоръжения
93120010Работник, проучвателни и земемерни работи
93120011Работник-копач, гробове
93120012Работник-копач, канали и изкопи
93120013Ринач-копач
9313Работници по строителство на сгради
93130001Общ работник, строителство на сгради
93130002Общ работник, поддържане на сгради
932Работници в обработващата промишленост
9321Работници по монтиране (сглобяване) и сродни на тях
93210001Комплектовач
93210002Навивач
93210003Навивач, арматура (ръчно)
93210004Навивач, макари и бобини (ръчно)
93210005Навивач, неподвижни макари
93210006Навивач, подвижни макари
93210007Работник, механично почистване на енергийни съоръжения
93210008Работник, сглобяване на детайли
9322Пакетировачи, ръчно и други работници в промишлеността
93220001Балировач-пакетировач
93220002Брояч, промишлено производство
93220003Етикетировач (ръчно)
93220004Зареждач, промишлено производство (ръчно)
93220005Зареждач, материали и полуфабрикати
93220006Ковач, щайги и други опаковки (ръчно)
93220007Лепач
93220008Манипулант, промишлеността
93220009Маркировач, метали
93220010Мияч, корпуси и конструкции
93220011Насипвач, пълнач в чували (ръчно)
93220012Обрезвач, каучукови изделия
93220013Обслужващ работник, промишлено производство
93220014Общ работник, промишлеността
93220015Опаковач
93220016Пакетировач
93220017Перач, (ръчно)
93220018Пълнач
93220019Работник, консервна фабрика
93220020Работник, производство на вино
93220021Раздавач, инструменти и материали
93220022Разопаковач
93220023Разпределител, материали и полуфабрикати
93220024Редач, пещни вагони
93220025Сезонен работник, промишлено производство
93220026Сортировач, бутилки
93220027Сортировач-опаковач, метален амбалаж
93220028Чистач, производствено оборудване
93220029Шивач, бали
93220030Вадач, пещи
93220031Редач, пещи
93220032Работник, изработка на изолационни детайли в електротехниката
93220033Работник, преработка на трансформаторно масло
93220034Дезинфектор в железопътен транспорт
933Работници, заети с пренасяне, товарене и разтоварване на стоки и товари
9331Водачи на превозни средства с ръчно и педално управление
93310001Велосипедист
93310002Превозвач, лодка
9332Водачи на превозни средства и други съоръжения с животинска тяга
93320001Водач, превозно средство с животинска тяга
93320002Каруцар
93320003Колар
93320004Файтонджия
9333Товарачи, разтоварачи и сродни на тях
93330001Докер
93330002Носач-товарач, стоки
93330003Пласьор, безалкохолни напитки
93330004Преносвач (ръчно)
93330005Пристанищен работник
93330006Пристанищен хамалин
93330007Разтоварач, вагони
93330008Товарач
93330009Товарач, плавателни съдове
93330010Работник, лента
93330011Работник, товаро – разтоварна дейност